ME opublikowało projekt nowelizacji ustawy o OZE. Co się zmieni?

ME opublikowało projekt nowelizacji ustawy o OZE. Co się zmieni?
Fot. Gramwzielone.pl
REKLAMA

Ministerstwo Energii opublikowało projekt kolejnej nowelizacji ustawy o OZE, która jak wskazało ME ma wejść w życie już z dniem 1 września br. Jak zapewnia ME, celem najbliższej nowelizacji ustawy o OZE jest głównie zapewnienie pełnej zgodności przepisów tej ustawy z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. Istotne zmiany dotyczą również systemu wsparcia dla małych biogazowni i hydroelektrowni, a także zasad budowy i opodatkowania farm wiatrowych.

Ministerstwo Energii zapewnia, że zaproponowane w opublikowanym dzisiaj projekcie nowelizacji ustawy o OZE zmiany „w pełni dostosowują przepisy tej ustawy do wymogów określonych w Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020, które dopuszczają, jako zgodne z zasadami wspólnego rynku, instrumenty rynkowe, takie jak aukcje czy procedury przetargowe zgodne z zasadami konkurencji otwarte dla wszystkich producentów wytwarzających energię elektryczną z OZE, konkurujących ze sobą na równych warunkach, które powinny zasadniczo zapewnić ograniczenie dotacji do minimum”.

ME ocenia, powołując się na art. 42 ust. 2 unijnego rozporządzenia GBER, że pomoc w polskim systemie wsparcia dla OZE będzie przyznawana „w drodze procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji i opartej na jasnych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych kryteriach, która jest otwarta dla wszystkich wytwórców produkujących energię elektryczną ze źródeł odnawialnych w sposób niedyskryminacyjny”.

Kwestia pomocy publicznej była wcześniej przedmiotem rozmów prowadzonych przez polski rząd z Komisją Europejską. Zastrzeżenia budziły zasady wdrożonego w połowie ubiegłego roku systemu aukcyjnego, faworyzujące w aukcjach inwestorów, którzy dla swoich projektów pozyskali wcześniej pomoc inwestycyjną np. w postaci unijnej dotacji, wobec czego mogli zaoferować w aukcji potencjalnie niższą cenę za energię od inwestorów, którzy na zgłaszany do aukcji projekt pomocy inwestycyjnej nie posiadali.

Zgodnie z przedstawioną propozycją, nowa reguła kumulacji pomocy publicznej zakłada, że wsparcie wypłacane wytwórcom, który uzyskają prawo do płatności w zakresie, w jakim stanowi różnicę pomiędzy ceną zaoferowaną w aukcji a średnią ceną energii elektrycznej, stanowi tzw. pomoc operacyjną na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych.

Warunkiem dopuszczalności pomocy publicznej ma być m.in. wymóg, aby pomoc operacyjna została pomniejszona o wszelką uprzednio otrzymaną pomoc inwestycyjną.

W związku z tym, że systemy wsparcia operacyjnego są co do zasady projektowane w taki sposób, aby zapewnić satysfakcjonującą inwestora stopę zwrotu, należy uznać za zasadne, aby wszelkie dodatkowe przysporzenia ze środków publicznych pomniejszały otrzymywaną pomoc operacyjną (…)Fakt uprzedniego otrzymania pomocy inwestycyjnej powinien pozostawać neutralny dla warunków konkurencyjnych organizowanych aukcji – komentuje Ministerstwo Energii.

Resort energii zauważa, że dotychczas w celu zapewnienia rentowności instalacji, inwestorzy niekorzystający z pomocy inwestycyjnej musieli w ofercie zawrzeć możliwie najwyższą cenę, podczas gdy inwestorzy korzystający z pomocy inwestycyjnej mogli kwotę tej pomocy wkalkulować w swoją ofertę, odpowiednio pomniejszając cenę ofertową i tym samym zwiększając swoje szanse na wygranie aukcji. – Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest przyjęcie jako górnej granicy łącznej wartości pomocy parametru odnoszącego się do ceny ofertowej, a nie referencyjnej – zaznacza ME.

Ograniczenia dla biogazowni

Wątpliwości branży OZE, które nie przeszły bez echa w Komisji Europejskiej, budzą również wprowadzone w ostatniej nowelizacji ustawy o OZE z 22 czerwca 2016 r. preferencje dla biogazowni rolniczych – w tym wydzielenie osobnego obowiązku w systemie zielonych certyfikatów, które skutkowało znaczącym wzrostem przychodów właścicieli biogazowni, a także zaproponowanie dla biogazowni w nowym systemie wsparcia minimalnej ceny energii z biogazu, która może zostać sprzedana w drodze aukcji. Na takie preferencje nie mogą liczyć producenci energii w innych technologiach OZE. 

W przygotowanej nowelizacji ME wzięło pod uwagę notowane w ostatnich miesiącach wyższe od wartości opłaty zastępczej ceny nowych certyfikatów, które przysługują biogazownikom, i zaproponowało rozwiązania zmierzające do – jak to określa – „uniknięcia niepożądanego zjawiska wzrostu cen świadectw pochodzenia biogazu rolniczego ponad wysokość jednostkowej opłaty zastępczej”.

Nowy system wsparcia dla mniejszych biogazowni i hydroelektrowni

W opublikowanym dzisiaj projekcie nowelizacji ustawy o OZE znajdziemy zapowiadane wcześniej przez ME zmiany w zakresie zwiększenia maksymalnej mocy mikroinstalacji OZE z 40 kW do 50 kW, a także tzw. małych instalacji OZE, dla których w miejsce stosowanego dotychczas przedziału 40 kW – 200 kW wprowadza się przedział 50 kW – 500 kW.

Dla grupy mikro- i małych instalacji produkujących energię w technologii biogazu rolniczego, biogazu pozyskiwanego ze składowisk odpadów lub z oczyszczalni ścieków, a także dla mikro- i małych elektrowni wodnych ME proponuje wprowadzenie nowego mechanizmu rozliczeń zakładającego zakup energii po gwarantowanej cenie.

Stała cena zakupu, mająca znaleźć się w art. 70e ustawy o OZE, ma wynosić 80 proc. ceny referencyjnej dla danego typu instalacji i być waloryzowana corocznie średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego.

ME proponuje przy tym dwie możliwości sprzedaży nadwyżek wyprodukowanej energii w ramach tego systemu wsparcia – sprzedaż do sprzedawcy zobowiązanego albo sprzedaż do podmiotu innego niż sprzedawca zobowiązany wraz z prawem wytwórcy do pokrycia ujemnego salda.

Nowe koszyki aukcyjne

Ministerstwo Energii proponuje wprowadzenie nowych koszyków aukcyjnych. Podział miałby wyglądać następująco: 1) biogaz inny niż rolniczy, biomasa, biopłyny, 2) termiczne przekształcanie odpadów, 3) hydroenergia, geotermia, energia na morzu, 4) biogaz rolniczy, 5) wiatr na lądzie, fotowoltaika, 6) hybrydowe instalacje OZE.

ME określiło jednocześnie, ile energii chce zakupić z poszczególnych koszyków aukcyjnym w wyniku tegorocznych aukcji. Przedstawione przez resort energii propozycje przepisów nie uwzględniają aukcji, które odbędą się jutro i pojutrze, których zwycięzcy wejdą do systemu aukcyjnego na dotychczasowych zasadach.

W nowych propozycjach ME znajdziemy również zapisy wskazujące, że aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii aż do wyczerpania 80 proc. ilości energii objętej ofertami złożonymi przez uczestników danej aukcji. Gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, wówczas o sprzedaży energii elektrycznej ma rozstrzygać kolejność złożonych ofert.

ME zajęło się też sprawą ewentualnej sprzedaży projektów, które otrzymały prawo do rozliczeń w systemie aukcyjnym. Zaproponowano przepis umożliwiający, wytwórcy, którego oferta wygrała aukcję, zbycie instalacji, ale pod warunkiem wystąpienia do URE z wnioskiem o wyrażenie zgody na przejście praw i obowiązków wynikających z wygranej aukcji na rzecz nabywcy. Prezes URE ma wyrażać zgodę na zbycie tej instalacji, „jeśli nabywca instalacji spełnia warunki formalne wytwarzania energii elektrycznej w instalacji OZE, oraz o ile nie zachodzi uzasadnione ryzyko braku realizacji obowiązków wynikających z aukcji przez nabywcę”.  

W projekcie nowelizacji znajdziemy też nową definicję modernizacji pod kątem systemu aukcyjnego. Zgodnie z nową propozycją ME modernizacja ma oznaczać „realizację inwestycji w zakresie istniejącej instalacji odnawialnego źródła energii, rozumianej jako wykonanie robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego lub zmiana parametrów użytkowych lub technicznych tej instalacji, do której zastosowanie mają przepisy o pomocy inwestycyjnej”.

Zmianie ulec ma definicja hybrydowych instalacji OZE, które mają znaleźć się w osobnym koszyku aukcyjnym – jak to określa ME – „poprzez dodanie między innymi do definicji dodatkowej funkcjonalności pozwalającej na spłaszczenie krzywej produkcji w drodze współpracy co najmniej dwóch źródeł o różnej charakterystyce produkcji energii elektrycznej oraz zapewnienie lokalnej stabilności dostaw energii”. Warunek to stosunek mocy instalacji podstawowej i tzw. instalacji współpracującej 20:80.

Brak wymogu zachowania minimalnej proporcji rodziłby ryzyko podejmowania działań pozornych polegających na instalowaniu marginalnych mocy, które w efekcie nie pozwalałyby na pełnienie funkcji stabilizacyjnej, a dokonywane byłyby w celu uzyskania statusu instalacji hybrydowej – komentuje Ministerstwo Energii.

Z ustawy ma zniknąć wprowadzona w połowie ubiegłego roku – obok definicji klastra energii – definicja spółdzielni energetycznej. Resort energii zapowiada, że rozwiązania dla spółdzielni zostaną wprowadzone w nowym pakiecie regulacji dotyczących rozwoju energetyki rozproszonej.

Zmiany dla wiatraków

W nowelizacji proponuje się również zmiany istotne dla inwestorów budujących farmy wiatrowe. O ile ten obszar został uregulowany w przyjętej w ubiegłym roku ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, teraz ME chce wykorzystać przygotowaną nowelizację ustawy o OZE do doprecyzowania kwestii, które stały się problematyczne. Chodzi przede wszystkim o zmianę w zakresie przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Więcej o planowanych zmianach w ustawie o OZE dla obszaru energetyki wiatrowej w artykule: Nowelizacja ustawy o OZE. Ważne zmiany dla wiatraków.

Datowany na 16 czerwca 2017 r. projekt nowelizacji ustawy o OZE jeste dostępny pod tym linkiem. 

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (17)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Macius |
Gdzie jest bilabsowanie dla firm do 40 kw ?
Art |
A coz opustami dla firm do 50kW ??
PV |
Dla prosumentów nie ma nic. Zmiana z 40 na 50kW nie istotna. Taryfy dla mikro biogazu i wodnych też nie istotne. To 0,00001% mikroinstalacji
MałyBiogaz |
Te taryfy gwarantowane, to tylko dla nowobudowanych instalacji, czy dla istniejących też?
. |
opusty dla firm mają być w nowelizacji tzw rozproszonej ( klastrowej ), oraz moc bierna i bilansowanie wg wskazań licznika a nie wg algorytmu, przy czym ja nie zamierzam czekać na nowelizację pod koniec roku i przygotuję poprawki już do tej nowelizacji, przypominam też że ME uwzględniło WSZYSTKIE składane postulaty dotyczące innych technologii, brakuje jeszcze biomasy, ale to zostanie dodane
. |
FIT i FIP dla nowych i istniejących ( taryfy migracyjne )
Seas |
Czy ktoś może klarownie napisać o co chodzi z bierną. W tej chwili prosumenci za bierna pojemnościową nie ponoszą kosztów. Czy kolejna nowelizacja to zmieni?
zwęglona zielona pyra |
Za parę tygodni bedzie nastepny projekt ?(:-)))))))))))))))))))))))))
Alonso |
W nowych propozycjach ME znajdziemy również zapisy wskazujące, że aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii aż do wyczerpania 80 proc. ilości energii objętej ofertami złożonymi przez uczestników danej aukcji. O co chodzi w tym fragmencie?
Jan |
do @Alonso Chodzi o to, iż nawet w przypadku aukcji dla danego koszyka, gdzie nie zostanie wyczerpany budżet i tak z automatu wyrzucają 20% najdroższych ofert. W poprzedniej wersji jeśli popyt
Duster |
Zmiany dla wiatrówek podyktowane wyłącznie onteresami big energy, czyli zmniejszenie podatku i umożliwienie skończenie projektów które zakupiły za pieniądze podatników. Czy zapis o odpowiedzialności majątkiem osobistym za wydumane "szkody" instalacji wiatrowych dotyczą też prezesów takich jak np. P. Obajtek? Czy też sąjest ograniczony tylko do prywatnych właścicieli w ramach "zemsty" i schadenfreude? Dlaczego np. właściciel biogazowni nie ma rozszerzonej odpowiedzialności? Konstytucja się kłania panowie nieucy.
Mew 15kW |
Do PV: jesteś 1 z 36mln ludzi w Polsce więc to nawet mniej niż 0.00001%, Czy to tez oznacza że jesteś nieistotny? Biogaz a zwłaszcza hydro jest bardzo istotne bo energia z tych źródeł to inny towar niż z wiatru i PV. Choćby dlatego że dostępna całą dobę. Poza tym każda technologia jest emisyjna inne są tylko emisje. Dla przykładu PV emisja CO2 spłaci się dopiero po min 4 latach pracy instalacji a po 25- 30 latach trzeba tę instalację utylizować czyli powstaja nowe emisje. W porównaniu do hydro to nie ta liga. Są wodne elektrownie pracujące od zbudowania ponad 100 lat z dobra perspektywą na przyszłość. Oczywiście poza Polską bo tutaj są nieistotne.
ProfZbieraczZnaczków |
To co będzie jeszcze jedna nowelizacja ? Co to jest "nowelizacja rozproszona" ?? PRzecież Ustawa o OZE jest jedna z jedną nowelizacja z 22.06.16 (jakby nie można było tego od początku zrobić raz a dobrze...) To jest jakaś paranoja - złe prawo które przez rok nie zostało poprawione nie może doczekać się nowelizacji a teraz jest ona robiona na raty, W zacytowanym projekcie nie ma nic na temat rozwiązania problemu bilansowania międzyfazowego a pozwy przeciw OSD są już przygotowywane. Narobią bur... i pójdą w nie pamięc ten cały PIS z Tchórzem na czele...
. |
namawiam wszystkich do składania skarg, pozwów na sprawę bilansowania międzyfazowego - piszcie również do URE i koniecznie do Ministerstwa Energii, bo w ministerstwie jest przekonanie że tylko jeden prosument o to walczy, tam nie ma waszego głosu , zamiasta produkować się w jakiś komentarzach zróbcie coś raz pożytecznego, napiszcie skargę do ministerstwa, piszcie też do posłów z komisji energi
MEW |
"Stała cena zakupu, mająca znaleźć się w art. 70e ustawy o OZE, ma wynosić 80 proc. ceny referencyjnej dla danego typu instalacji" A ile to niby ma wynosić?
Randy Mott |
The attempt to keep changing the rules months before an auction has the effect of scaring away investors. The correct solution for smaller projects (2 MW and under) is to allow direct sell of electricity under a guaranteed contract for the difference with levels set to provide the minimum profitability necessary to encourage investment. The levels would reflect the cost of production of the various technologies. Ironically, this would lower the cost of support and encourage distributed and more secure local electricity production. This is the most cost-effective and stable system for supporting small projects, which never get built under auctions systems for a wide variety of reasons. Próba ciągle się zmienia zasady miesięcy przed aukcji ma wpływ na odstraszanie od inwestorów. Odpowiednie rozwiązanie dla mniejszych projektów (2 MW i poniżej) jest umożliwienie bezpośrednich sprzedaży energii elektrycznej w ramach gwarantowanego kontrakt na różnicę poziomów ustawione aby zapewnić minimalną rentowność niezbędne do wspierania inwestycji. Poziomy odzwierciedlałoby koszt produkcji różnych technologii. Jak na ironię to niższe koszty obsługi i wspierania produkcji energii lokalnym rozproszonych i bardziej bezpieczne. Jest to najbardziej opłacalne i stabilny system do obsługi małych projektów, które nigdy nie budowane w systemach aukcje dla różnorodnych powodów.
EcoSolar.pl |
Liczyłem na bilansowanie dla firm do 100kWp. To byłaby naprawdę ważna zmiana. Bilansowanie międzyfazowe w poprawny sposób dla posiadaczy instalacji PV z jednofazowymi inwerterami to też podstawa. Czy takich zmian ministerstwo nie planuje wpisać do ustawy? Jeśli nie to po co ta nowelizacja? Czy to zwyczajnie kolejne zmiany dla przyjaciół królika?

Giełda OZE

Dzierżawa działki pod fotowoltaikę

Wydzierżawię działkę 3,5 ha pod farmę fotowoltaiczną. Działka zlokalizowana ok 100 km od Warszawy, w czytaj dalej...

Generalny wykonawca farm fotowoltaicznych

Jesteśmy wykonawcą dużych farm fotowoltaicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie dużyc czytaj dalej...

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie. Otwarty dziennik budowy. Zapraszam czytaj dalej...

Zlecę zaprojektowanie farmy PV 2MW

proszę o podanie ceny (+-) i terminu realizacji na w/w adres czytaj dalej...