Dyrektywa RED II. Prezent na gwiazdkę dla prosumentów

Dyrektywa RED II. Prezent na gwiazdkę dla prosumentów
Fot. Eneco Group
REKLAMA

Dzisiaj wchodzi w życie nowa unijna dyrektywa o odnawialnych źródłach energii, wprowadzająca nowe warunki rozwoju energetyki odnawialnej, do których będą musiały dostosować się państwa Unii Europejskiej. Wiele zmian dotyczy energetyki rozproszonej i prosumentów.

Nowa dyrektywa o odnawialnych źródłach energii (RED II), która zacznie obowiązywać dzisiaj wraz z nową dyrektywą o efektywności energetycznej i rozporządzeniem dot. zarządzania unią energetyczną, to podstawa nowej strategii energetycznej Unii Europejskiej na kolejną dekadę.

Celem przyjętych regulacji jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w unijnym miksie energetycznym do 32 proc. do roku 2030, co ma z kolei prowadzić – wraz z realizacją działań zwiększających efektywność energetyczną – do ograniczenia unijnych emisji CO2 o 40 proc. w porównaniu z emisjami z 1990 r.

Swój udział w zwiększaniu unijnego celu OZE na rok 2030 powinni mieć prosumenci, którym w dyrektywie RED II poświęcono sporo miejsca.

Dyrektywa wprowadza definicję „prosumenta energii odnawialnej” oznaczającego „odbiorcę końcowego działającego w ramach swoich obiektów o określonych granicach lub, jeśli jest to dozwolone przez państwo członkowskie, w ramach innych obiektów, który wytwarza odnawialną energię elektryczną na własne potrzeby oraz który może magazynować lub sprzedawać samodzielnie wytworzoną energię elektryczną, pod warunkiem że w przypadku prosumenta energii odnawialnej, niebędącego gospodarstwem domowym, działania te nie stanowią jego podstawowej działalności handlowej lub zawodowej”.

Nowe unijne prawo wyróżnia ponadto „działających grupowo prosumentów energii odnawialnej” rozumianych jako "grupa co najmniej dwóch działających wspólnie prosumentów energii odnawialnej zgodnie z definicją prosumenta energii odnawialnej, zlokalizowanych w tym samym budynku lub budynku wielomieszkaniowym”.

W artykule 21 nowej dyrektywy, zatytułowanym „Prosumenci energii odnawialnej”, czytamy, że państwa członkowskie mają zapewnić konsumentom prawo do zostania prosumentami – samodzielnie lub za pośrednictwem tzw. koncentratorów.

Przyznane prosumentom prawa to m.in. wytwarzanie energii odnawialnej, również na własne potrzeby, przechowywanie i sprzedawanie nadwyżek produkcji, w tym poprzez umowy zakupu energii, za pośrednictwem dostawców energii elektrycznej i poprzez tzw. partnerski handel (peer-to-peer) – jednocześnie nie podlegając „odnośnie do energii elektrycznej, którą pobierają z sieci lub którą do sieci wprowadzają – dyskryminacyjnym lub nieproporcjonalnym procedurom i opłatom oraz opłatom sieciowym nieodzwierciedlającym kosztów; a także – odnośnie do samodzielnie wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych pozostającej w ich obiektach – dyskryminacyjnym lub nieproporcjonalnym procedurom i wszelkim opłatom”.

Prosumenci mają otrzymać prawo do instalowania i eksploatowania systemów magazynowania energii elektrycznej połączonych z instalacjami wytwarzającymi odnawialną energię elektryczną na własny użytek – bez podlegania jakimkolwiek podwójnym opłatom, w tym opłatom sieciowym za zmagazynowaną energię elektryczną.

Zgodnie z dyrektywą RED II unijni prosumenci mają otrzymywać wynagrodzenie, „w stosownych przypadkach również z systemów wsparcia", przy czym to wynagrodzenie ma odzwierciedlać wartość rynkową tej energii elektrycznej, uwzględniając "jej długoterminową wartość dla sieci, środowiska i społeczeństwa”.

Nowe unijne prawo zakłada, że państwa członkowskie mogą stosować wobec prosumentów energii odnawialnej „niedyskryminacyjne i proporcjonalne” opłaty odnośnie do samodzielnie wytworzonej odnawialnej energii elektrycznej pozostającej w ich obiektach w trzech poniższych przypadkach:

1) jeśli samodzielnie wytworzona odnawialna energia elektryczna jest efektywnie wspierana przez systemy wsparcia – i jedynie w zakresie, w jakim opłacalność ekonomiczna projektu i efekt zachęty takiego wsparcia pozostają nienaruszone

2) od 1 grudnia 2026 r., jeśli ogólny udział instalacji na własny użytek przekracza 8 proc. całkowitej zainstalowanej mocy elektrycznej w danym państwie członkowskim oraz jeżeli zostanie wykazane w drodze oceny kosztów i korzyści dokonanej przez krajowy organ regulacyjny tego państwa członkowskiego, przeprowadzonej w drodze otwartego, przejrzystego i partycypacyjnego procesu, że przepisy dla prosumentów prowadzą do "znacznego nieproporcjonalnego obciążenia długoterminowej stabilności finansowej systemu elektrycznego albo że tworzą zachętę wykraczającą poza to, co jest obiektywnie niezbędne do osiągnięcia opłacalnego rozpowszechniania energii odnawialnej i jeśli takie obciążenie albo taka zachęta nie mogą być zminimalizowane przez podjęcie innych rozsądnych działań"; lub

3) jeśli samodzielnie wytworzona odnawialna energia elektryczna jest produkowana w instalacjach o całkowitej zainstalowanej mocy elektrycznej powyżej 30 kW.

Państwa członkowskie co do zasady nie powinny stosować opłat do energii elektrycznej, którą indywidualni prosumenci energii odnawialnej produkują i zużywają w tych samych obiektach. Jednak aby zapobiec sytuacjom, w których taka zachęta wpływałaby na stabilność finansową systemów wsparcia na rzecz energii odnawialnej, zachętę tę można ograniczyć do małych instalacji o mocy elektrycznej nie większej niż 30 kW. W niektórych przypadkach państwa członkowskie powinny mieć możliwość stosowania do prosumentów energii odnawialnej opłat za energię elektryczną wytwarzaną na własny użytek, w przypadku gdy państwa te skutecznie wykorzystują swoje systemy wsparcia i zapewniają niedyskryminacyjny i skuteczny dostęp do nich. Państwa członkowskie powinny mieć także możliwość stosowania częściowych zwolnień z opłat lub połączenia takiego zwolnienia ze wsparciem, tak by osiągnąć poziom niezbędny do zapewnienia rentowności takich projektów – czytamy w tekście dyrektywy.

Dyrektywa RED II odnosi się także do energetyki prosumenckiej realizowanej w budynkach wielorodzinnych. Zgodnie z przyjętymi zapisami prosumenci energii odnawialnej zlokalizowani w tym samym budynku, w tym w budynku wielomieszkaniowym, mają prawo podejmować wspólnie działania – w tym produkować energię na własne potrzeby, magazynować i sprzedawać nadwyżki – i będą mogli dokonywać ustaleń w zakresie dzielenia się między sobą energią odnawialnych produkowaną w ich siedzibie "bez uszczerbku dla opłat sieciowych i innych odpowiednich opłat i podatków mających zastosowanie do każdego prosumenta energii odnawialnej".

Państwa członkowskie będą mogły wprowadzić zróżnicowanie pomiędzy indywidualnymi prosumentami energii odnawialnej a działającymi grupowo prosumentami energii odnawialnej. Takie zróżnicowanie ma być jednak "proporcjonalne i należycie uzasadnione".

Nowa dyrektywa daje też prawo do prowadzenia działalności prosumenckiej przez strony trzecie, jako właściciela instalacji lub zarządzającego instalacją „pod warunkiem że podlega ona instrukcjom prosumenta energii odnawialnej”.

W końcu dyrektywa RED II zobowiązuje państwa członkowskie do „wprowadzenia ram sprzyjających promowaniu i ułatwianiu rozwoju prosumpcji energii odnawialnej, w oparciu o ocenę istniejących nieuzasadnionych barier dla prosumpcji energii odnawialnej na ich terytorium i w ich sieciach energetycznych”.

Take sprzyjające rozwojowi energetyki prosumenckiej ramy mają dotyczyć kwestii dostępności prosumpcji energii odnawialnej dla wszystkich odbiorców końcowych, w tym gospodarstw domowych o niskich dochodach lub w trudnej sytuacji; nieuzasadnionych barier dla finansowania projektów na rynku i środków ułatwiających dostęp do finansowania; nieuzasadnionych barier dla prosumpcji energii odnawialnej, w tym dla najemców; zachęt dla właścicieli budynków, by tworzyli możliwości w zakresie prosumpcji energii odnawialnej, w tym dla najemców.

Ponadto regulacje oferowane przez państwa UE mają przyznawać prosumentom „niedyskryminacyjny dostęp do odpowiednich, istniejących systemów wsparcia, a także do wszystkich segmentów rynku energii elektrycznej, zapewniając, by prosumenci uczestniczyli "w odpowiedni i wyważony sposób w ogólnym podziale kosztów systemu, gdy energia elektryczna jest wprowadzana do sieci”.

Z kolei zgodnie z art. 17 dyrektywy RED II państwa członkowskie mają „ustanowić procedurę zwykłego powiadomienia o podłączeniach do sieci, w ramach której instalacje lub zagregowane jednostki produkcyjne prosumentów energii odnawialnej i projekty demonstracyjne o mocy elektrycznej równej lub niższej niż 10,8 kW lub równoważne połączeniom innym niż trójfazowe, są podłączane do sieci po powiadomieniu operatora systemu dystrybucyjnego”.

Dyrektywa przewiduje, że „operator systemu dystrybucyjnego może w ograniczonym terminie od powiadomienia odrzucić podłączenie do sieci będące przedmiotem powiadomienia lub zaproponować alternatywny punkt podłączenia do sieci w związku z uzasadnionymi względami bezpieczeństwa lub brakiem technicznej kompatybilności elementów systemu”.

W przypadku pozytywnej decyzji operatora systemu dystrybucyjnego lub w przypadku braku decyzji z jego strony, w terminie miesiąca od powiadomienia, instalacja lub zagregowana jednostka produkcyjna będzie mogła zostać podłączona do sieci.

Ponadto państwa członkowskie będą mogły zezwolić na procedurę zwykłego powiadomienia w odniesieniu do instalacji lub zagregowanych jednostek produkcyjnych o mocy elektrycznej wyższej niż 10,8 kW, ale nieprzekraczającej 50 kW, pod warunkiem że zachowane zostaną „stabilność, niezawodność i bezpieczeństwo sieci”.

Zgodnie z art. 21 dyrektywy RED II państwa członkowskie mają uwzględniać podsumowanie swoich działań w zakresie energetyki prosumenckiej w krajowych zintegrowanych planach w dziedzinie energii i klimatu oraz w sprawozdaniach z postępów z ich wdrażania – zgodnie z unijnym rozporządzeniem nr 2018/1999.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

Zobacz również

Komentarze (42)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
tomek |
No to sie bedzie dzialo.... Wesolych Swiat
kazik |
Witam A ja mam dylemat świąteczny montować panele pionowo czy poziomo?
alladyn-solar-batt |
Do Kazik: jaki kąt dachu?
Agat |
Poziomo. Jak śnieg zalega w dolnej części panela to nie blokuje całego tylko np 1/3.
Kazik |
Kąt nachylenia 21 stopni
alladyn-solar-batt |
Tak, Agat słusznie ustalił, że poziomo (to dlatego pytałem o kąt pochylenia dachu)
Kazik |
Dzięki za odpowiedzi ale jeszcze jedno mnie nurtuje jeśli zrobię to w systemie solaredge to też poziomo?
ono |
Solaregde jest przereklamowane.... jak nie masz zacienień to lepsze standardowe rozwiązanie
kaka |
gdyby nie UE... to nasze big energy miało by nas strasznie daleko w dopie
Tytus |
Co oni teraz zrobia ,obawiam sie ze zrobia wszystko aby nam prosumentom dokopac.od lipca 2016 jestesmy dyskryminowani,na fakturze nie ma nawet wzmianki ze w zwiazku z niewykorzystana energia zostala ona skonfiskowana przez zaklady energetyczna ,przeciez ta zabrana energia powinna byc uwzgledniona na rachunku,olewaja nas jak chca.poprostu zabieraja jak chca i ile chca nie ma nad tym zadnej kontroli ,moze sie kiedys zamordyzm skonczy mam nadzieje
OSD |
... " by prosumenci uczestniczyli "w odpowiedni i wyważony sposób w ogólnym podziale kosztów systemu, gdy energia elektryczna jest wprowadzana do sieci”." ... Ja jestem sceptycznie do tego nastawiony, no ale wiadomo j mam inne zdanie na ten temat.
alladyn-solar-batt |
Do Tytus: zamordyzm w tym kraju nigdy się nie kończy. Prawa obywateli są regularnie odbierane poprzez stopniowe ich obcinanie po kawałku przez tych co mienią się ministrami by coraz więcej było,, w puli" która im (ministrom) służy do rozdawnictwa i kupowania motłochu na zasadach populizmu. Kończy się na pewien krótki czas w ten sposób, że o ile tłamszona grupa społeczna wykona medialnie nagłośniony protest/strajk - to rząd by ucichło idzie na malutkie ustępstwa udając oczywiste ,, dobrego wujka", który DAŁ cukierka....Oczywiście gówno dał, bo to co oddawał w gorszej wersji, to chwilę wcześniej pozabierał. Obecnie mamy,, stan po"... PiS zabrał w grudniu 2016 taryfy FiT, potem,, dał" niesfiskalizowane,, opusty, następnie je jeszcze po raz wtóry (opustu same w sobie są rabunkiem 20-30%) obrabował po raz drugi okładając watem traktując jakby były sprzedażą (choć nie są). Bezwzględnie dopóki Prosument nie podnosi akcji protestacyjnej - będzie mu obcinane. Wkrótce nowe restrykcje (w nowym roku).
Tylewtemacie |
Czy to sie nie pokrywa z tym co powiedziała niedawno Emilewicz ? ______________________"Chcemy, aby w Polsce prosumenci, a zatem klienci indywidualni, spółdzielnie mieszkaniowe, samorządy, stawiali instalacje energetyki odnawialnej, a nadwyżki produkowanej energii mogli wprowadzać do sieci energetycznej i za to otrzymywać wynagrodzenie – stwierdziła minister przedsiębiorczości." (http://gramwzielone.pl/trendy/33723/emilewicz-2019-pod-znakiem-rewolucji-prosumentow)._________________ Czyżby takie chojne podejście było spowodowane przez nowe prawo UE ? ____________ "Dyrektywa wprowadza definicję „prosumenta energii odnawialnej” oznaczającego „odbiorcę końcowego działającego w ramach swoich obiektów o określonych granicach lub, jeśli jest to dozwolone przez państwo członkowskie, w ramach innych obiektów, który wytwarza odnawialną energię elektryczną na własne potrzeby oraz który może magazynować lub sprzedawać samodzielnie wytworzoną energię " i " Zgodnie z dyrektywą RED II unijni prosumenci mają otrzymywać wynagrodzenie, „w stosownych przypadkach również z systemów wsparcia", przy czym to wynagrodzenie ma odzwierciedlać wartość rynkową tej energii elektrycznej, uwzględniając "jej długoterminową wartość dla sieci, środowiska i społeczeństwa” .___________________ Odnoszę wrażenie ,że gdyby nie ta dyrektyw to g...o by się zmieniło .
Tylewtemacie |
Słowo klucz "sprzedawać"
Tylewtemacie |
"Prosumenci mają otrzymać prawo do instalowania i eksploatowania systemów magazynowania energii elektrycznej połączonych z instalacjami wytwarzającymi odnawialną energię elektryczną na własny użytek – bez podlegania jakimkolwiek podwójnym opłatom, w tym opłatom sieciowym za zmagazynowaną energię elektryczną." Czy ten zapis nie powinien tyczyć się naszego haraczu (opustu) ?
OSD |
@Tylewtemacie wydaje mi się, że "działania" rządku i dyrektywa to zbieg okoliczności. IMHO myślenie rządu jest takie: "Na 2019 wstrzymujemy podwyżki. Potem. Jest drogi prąd? To kup se PV. Daliśmy wam możliwości." Przecież oni swoimi działaniami nie powstrzymają podwyżek cen prądu, a tymi działaniami robią tylko krzywdę.
alladyn-solar-batt |
Kilka wyjaśnień treść Red II była po konsultacjach w kwietniu 2018 i była opublikowana = znana Emilewicz. Jednak np. w maju niczego nie ogłaszała... Jednak gdy nieoczekiwanie Prezes URE (Kłamczyński liczył, że będzie milczał) wsadza w końcu listopada 2018 r. kij w szprychy rządowemu planowi wywindowania cen tuż przed Wyborami 2019 (oraz ogłoszenia ulg by wyborca był zadowolony przekupą cało- narodową deprawacją umysłów) z uwagi na to, że ze skalą zmowy Tchórzewski i Zarządy BE obsadzone przez Pizduary przegieły (nie przewidzieli, że nakręcany skok cen da szczyt w grudniu 2018 a nie w marcu 2019) oraz to do Prezesa URE należy ustalenie cen na 2019 r. - nagłośnił on na maksa przekręt przedwyborczy przeciwko Narodowi i na jego ciele,, zakontraktowany" na cele wyborcze. Nagłośnił m. in. zgłaszając manipulację cenami na TGE do Prokuratury. Dlatego by obecnie wszelkimi metodami przed świętami tłumić złorzeczenia Narodu - mamy i mieć będziemy ,, guud newsy" jeden za drugim. Weźcie dużo papieru na notowanie fake news=good news.
alladyn-solar-batt |
,, Odnoszę wrażenie ,że gdyby nie ta dyrektyw to g...o by się zmieniło ."- za PO dyrektywy,, wdrażano"..... tak by nie wdrożyć a tym celu co 5-6 miesięcy poprzednio napisane projekty planowanych nowelizacji przerabiano i ponownie,, kierowano do konsultacji społecznych ".
alladyn-solar-batt |
Czyż od Maja 2018 roku (gdyby tym wszystkim nie rządziły racje polityczne) projekt zasad proponowanych do wprowadzenia Dyrektywą Red II nie mógł być konsultowanym z Polską opinią publiczną, z interesariuszami w tych sprawach? Był przez Emilewicz konsultowany?
alladyn-solar-batt |
Do ono: wskaż i wylicz konkretnie przewagi,, standardowego rozwiązania"?
OSD |
Ok. Rozumiem, że wiedzieli. Dzięki. To teraz pytania. 1. Czy RED II to dobrze dla prosumentów w Polsce czy nie (takie ogólne pytanie) 2. Co dalej z opustami - likwidacja? 3. Jak będzie realizowany odkup energii - nie wiem po FIT czy po cenach rynkowych? 4. Kiedy u nas zmiany?
alladyn-solar-batt |
Do OSD:1. to ustali implementacja tych, ci wygrają wybory 2019 zatem żądajmy od każdego kandydata (na piśmie!) jego,, osobistego programu dla energetyki". O ile kandydować zechcą tacy co nie potrafią go sprecyzować i opublikować g eliminujmy takich bo potem będziemy gadać jak do pustego bębna. 2.Opusty będą zlikwidowane (w chytry sposób)
alladyn-solar-batt |
3.Po cenach ,, rynkowych" - tutaj pytanie czym są te ceny skoro są politycznie,, stymulowane" przez Kłamczyńskiego ale rzecz w tym, iż to mógłby być ktokolwiek inny wzmocnione o zdjęcie,, buforu" poprzez likwidację uprawnień URE do czynności regulacyjnych w przedmiocie cen; 4. W drugiej połowie 2020 moglibyśmy ujrzeć projekt zapisów implementacyjnych z (najwcześniej) datą obowiązywania od 1 stycznia 2021
alladyn-solar-batt |
,, 4. Kiedy u nas zmiany?" - gdy pogoda u aura oraz zdarzenia losowe spowodują blackout. Po nim - KAŻDY Kowalski będzie miał policzalną matematycznie stratę finansową. Prosumenci także( dziś naiwnie sądzą, że Oni nie). Wówczas nie będę miał pustego gadania tutaj, ale,, kolejkę chętnych " do wspólnego działania by cokolwiek odmienić. Zmiany=koszt. Dziś nawet to forum jest wybrukowane naiwniactwem, które zanim pomyśli to... płacze o kosztach (nigdy ich nie licząc w ramach definiowalnych modeli alternatywnych)
OSD |
@alladyn jak chytrze zostaną zlikwidowane? Nie pytałem czy cena rynkowa to polityczna czy to manipulacja, tylko jak będzie to rozliczane? Jak nie wiesz to napisz "nie wiem" tyle. Aha no i bez tych swoich takich personalnych dygresji. Daj już spokój.
alladyn-solar-batt |
Zmiany w przepisach w Polsce pójdą w kierunku wskazania, że to bilateralna Umowa (Prosument-operator OSD) ma ustalać czy OSD widzi warunki techniczne dla konkretnego węzła sieci by dany Prosument oddawał nadwyżki do sieci. Oficjalnie w przepisie będzie stało, że ma prawo oddawać (po spełnieniu w/w warunków) oraz o ile,, strony Umowy porozumieją się co do ceny(cen) sprzedawanych nadwyżek, okresów ich wprowadzenia do sieci, pokrycia kosztu zainstalowania aparatury kontrolno-pomiarowej będącej podstawą ewentualnych rozliczeń w rym zakresie. Skalą, stopniem oddawania nadwyżki - ma,, zarządzać" w arbitralny sposób OSD w przywołaniu dbałości o,, bezpieczeństwo Odbiorców". Przykładowo - gdy wieje OSD sam zdecyduje czy tak steruje Inwerterem (bo akurat świeci), że wpuści prąd z PV na swą sieć. Kluczem jest kontynuacja utajnienia danych pomiarowych. (znów uzasadniana bezpieczeństwem) przez co (art. 6 k. c.) nie do dowiedzenia będzie co, kiedy i DLACZEGO operator OSD wyprawia w praktyce codziennej z Twoim prawem sprzedaży i konsekwencją w postaci obowiązku zwrotnej zapłaty. Prosument dwa dni będzie spędzał nad papierami by dokonać próby skontrolowania prawidłowości rozliczeń. 2% będzie umiało dokonać tej sztuki. Fiskalizacja z obowiązkami sprawozdawczości do US. To dziś znane wynurzenia pracownika BE przy wódce. Katalog nie jest zamknięty....
alladyn-solar-batt |
Dopóki treść przepisów pisze BE.... a ME utrzymuje, że to tam napisano......
OSD |
@alladyn a co z osobami, które mają teraz opusty? Zabiorą im? Przecież mają w umowach, że przez 15lat muszą odbierać nadwyżki. Mogą im zmienić umowy?
alladyn-solar-batt |
Co z takimi umowami robi Państwo reżimu PiS - analogicznie jak z niżej zacytowaną sprawą - zrobi interpretację podatkową wbrew prawu - prawem silniejszego:,, zdarzenia w postaci gotówkowego podniesienia kapitału w spółce zależnej z potrąceniem z tytułu wierzytelności pożyczkowej": Utrzymanie niekorzystnego dla spółki rozstrzygnięcia w kolejnym etapie postępowania administracyjnego, będzie się wiązało z koniecznością zapłaty podatku dochodowego wysokości 43,7 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę wynoszącymi ok. 23,5 mln zł. "W wydanej decyzji Urząd dokonał niekorzystnej dla spółki kwalifikacji podatkowej zdarzenia w postaci gotówkowego podniesienia kapitału w spółce zależnej od emitenta z potrąceniem z tytułu wierzytelności pożyczkowej. Organ uznał, że takie podwyższenie kapitału ma charakter niepieniężny, wbrew stanowisku części ówczesnego orzecznictwa i organów podatkowych. W konsekwencji wskazano, że spółka uzyskała w 2012 r. przychód podatkowy w wartości nominalnej objętych akcji" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie uznano, że spółka nie ma prawa do uwzględnienia kosztu uzyskania przychodu na powyższej transakcji, ponieważ nie poniosła wydatku na nabycie przedmiotu aportu w postaci wierzytelności własnej."
alladyn-solar-batt |
,, Polenergia S.A., największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna należąca do Kulczyków , podpisała przedwstępną umowę zbycia 50 proc. udziałów w spółce zależnej Polenergia Bałtyk I, realizującej budowę morskiej farmy wiatrowej o mocy do 1560 MW. To kontynuacja współpracy z norweskim koncernem paliwowym Equinor."... jakby,, przypadkiem"...... długie macki PGE.....,, Niekorzystna decyzja skarbówki wobec firmy Kulczyków. Chodzi o 40 mln zł podatku"
alladyn-solar-batt |
A uprzedzałem w wątku z 20 grudnia, że PGE któremu nie udało się przejąć morskiego wiatrowego biznesu Kulczyków upomni się restrykcjami.... Minęło kilka dni.... I proszę!
alladyn-solar-batt |
,, Przecież mają w umowach, że przez 15lat muszą odbierać nadwyżki. Mogą im zmienić umowy?"- pod warunkiem, że instalacja spełnia warunki techniczne.... Warunki w punkcie przyłączenia mogą się zmienić prawda? W kontekście zdania poprzedniego - jaką sumę odszkodowania ma zapłacić OSD Prosumentowi za zerwanie takiej Umowy w powiedzmy drugim roku jej trwania? (patrz treść takiej umowy)
alladyn-solar-batt |
OSD - jaka zatem jest to kwota? Zacytuj proszę?
Dlatego nie ma kasy na OZE |
,, „Die Welt” zwrócił uwagę, że tureccy imamowie w Niemczech „w swych kazaniach wspierają politykę (tureckiego prezydenta Recepa Tayyipa) Erdogana”; są oni „urzędnikami tureckiego państwa, które im płaci”. Stowarzyszenie DiTiB (Turecko-Islamska Unia ds. Religijnych) skupiające w całych Niemczech 896 wspólnot muzułmańskich „jest uważane za przedłużone ramię Erdogana....” – napisał „Die Welt”.- pytanie brzmi urzędnikami którego państwa są polscy Biskupi i czyje interesy w Polsce realizują sterując Kaczyńskim a poprzez niego kampaniami wyborczymi z wyłonieniem rujnujących Polskę desygnowanych na ministerialne stanowiska?
alladyn-solar-batt |
Kto z Prosumentów mających Umowę w przedmiocie realizacji przez jego OSD ,, opustów" może wskazać i podać jakie OSD ponosi konsekwencje za zerwanie takiej Umowy?
OSD |
@alladyn kwota czego?
alladyn-solar-batt |
Kwota odszkodowania ze strony Operatora za zerwanie Umowy z Prosumentem?
OSD |
@alladyn skąd mam wiedzieć. Nie jestem postumentem połączonym do ZE. Ja uważam, że ZE mogą zerwać umowy,bez żadnych konsekwencji. Pytam również osób, które w tym siedzią. Ja mam inne patrzenie na pewne rzeczy. Pewnie wypatrzone, bo ma off-grid. Dlatego pytam po jakich cenach będzie odkup energii i czy możliwa jest likwidacja opustów, no bo jest to zapisane w ustawie, którą oczywiście można zmienić.
alladyn-solar-batt |
Do OSD: likwidacja jak to nazywasz opustów nie wymaga,, zmieniania Ustawy". Wystarczające jest wypowiedzenia aneksem części Umowy określającej zasady przepływu nadwyżki do sieci OSD. To Ci tłumaczę.
OSD |
@alladyn zakumałem. Trza było tak od razu. Dzięki.
alladyn-solar-batt |
Do OSDb brawo. To się chwali, że potrafisz dogłębnie zajrzeć gdzie siedzi diabeł tj. w szczegóły
Slawek |
A mnie się zbilansowało już drugi rok na zero i dalej , nie wnikam , pasuje !

Giełda OZE

Projekt PV 16,32MW (+9MW) (+30MW)

Położenie - Kamień Mały gmina Witnica województwo Lubuskie, teren 33,57ha Dokumentacja: - decyzja czytaj dalej...

Zlecę zaprojektowanie farm 1MW i 0.5 MW

Zlecę wykonanie projektu dwóch farm fotowoltaicznych.( 1 MW i 0.5 MW). czytaj dalej...

PILNIE zlecę montaż KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Poszukujemy ekip monterskich do długoterminowej współpracy w zakresie montażu instalacji solarnych, czytaj dalej...

Kupie elektrownie wodną

Kupie elektrownie wodną lub lokalizacje powyżej 70kw w całej Polsce. Ofert prosze wysyłać na email H czytaj dalej...