Zamknięte systemy dystrybucyjne. Nowa kategoria w Prawie energetycznym

Zamknięte systemy dystrybucyjne. Nowa kategoria w Prawie energetycznym
ashleigh290, flickr cc
REKLAMA

W ustawie Prawo energetyczne ma pojawić się nowe zagadnienie tzw. zamkniętego obszaru dystrybucyjnego wynika z projektu nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, który wczoraj opublikowało Ministerstwo Energii.

Jak tłumaczy Ministerstwo Energii, impulsem do podjęcia analiz w zakresie zasadności wprowadzenia instytucji tzw. Zamkniętego Systemu Dystrybucyjnego (ZSD) do ustawy Prawo energetyczne były sygnały zarówno po stronie OSD jak i przedsiębiorstw, których głównym przedmiotem działalności nie jest działalność energetyczna, natomiast warunki, w jakich funkcjonują wymuszają uzyskanie przez nich statusu OSD.

Obowiązki administracyjne, jakie ustawa Prawo energetyczne nakłada na tych przedsiębiorców, są niewspółmierne do skali działalności, jaką w rzeczywistości wykonują (...) W świetle obowiązujących przepisów każdy podmiot, który w jakikolwiek sposób jest zobowiązany do dostaw energii elektrycznej (np. centrum handlowe) musi uzyskać status OSD ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami. Prowadzi to do zaburzenia proporcji pomiędzy wykonywanymi zadaniami a obowiązkami wynikającymi z Prawa energetycznego – uzasadnia resort energii.

Ministerstwo podaje w tym kontekście przykład przedsiębiorstw przyłączonych do sieci, które wciąż zapewniają dostawę energii elektrycznej do wielu swoich historycznych pododbiorców, a zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne muszą uzyskać status przedsiębiorstw energetycznych, choć działalność polegająca na dystrybucji i obrocie nie wchodzi w zakres ich podstawowej działalności gospodarczej.

Jak wylicza ME, inny rodzaj systemu dystrybucyjnego zamkniętego wynika z powstawania specjalnych stref ekonomicznych, kompleksów i centrów handlowych (wielkopowierzchniowych), centrów biurowych, wydzielonych osiedli mieszkaniowych oraz innych miejsc świadczenia usług wspólnych obsługujących łącznie wiele tysięcy nowych odbiorców energii elektrycznej.

Wprowadzenie instytucji ZSD do polskiego porządku prawnego ma wpłynąć pozytywnie również na status odbiorców końcowych. – W obecnym momencie duża część systemów, które mogłyby zostać uznane za dystrybucyjne, nie uzyskuje takiego statusu z obawy przed wysokim stopniem obciążeń administracyjnych ciążących na operatorach. Prowadzi to do sytuacji, w których odbiorcom energii elektrycznej dużo łatwiej jest udostępniać media swoim pododbiorcom na zasadzie refaktury i obciążać ich kosztami dostarczania mediów. W związku z powyższym w chwili obecnej pododbiorcy – głównie mali i średni przedsiębiorcy, pozbawieni są swoich podstawowych praw, np. prawa do zmiany sprzedawcy. Ponadto pododbiorcy ponoszą obecnie znacznie wyższe koszty niż te, które ponosiliby w przypadku wprowadzenia instytucji ZSD – stwierdza Ministerstwo Energii.

Instytucja zamkniętych systemów dystrybucyjnych została zresztą przewidziana w prawie unijnym – w art. 28 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE.

Jak ta idea ma być stosowana w warunkach polskiego rynku energetycznego? Przepisy w kształcie zaproponowanym przez MInisterstwo Energii zawężają krąg podmiotów mogących ubiegać się o wydanie decyzji w sprawie uznania systemu dystrybucyjnego za ZSD jedynie do podmiotu, który wcześniej uzyskał status operatora systemu dystrybucyjnego i posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej.

Zgodnie z propozycją Ministerstwa Energii, prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego ma stwierdzać w drodze decyzji, że system jest Zamkniętym Systemem Dystrybucyjnym, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 1) ze szczególnych względów technicznych lub bezpieczeństwa procesy eksploatacji lub wytwarzania użytkowników tego systemu są zintegrowane; 2) dystrybucja energii elektrycznej prowadzona jest głównie do właściciela, lub operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, lub do przedsiębiorstw z nim powiązanych lub do podmiotów związanych stosunkiem najmu lub dzierżawy z tym właścicielem lub operatorem, na ograniczonym geograficznie obszarze zakładu przemysłowego, obiektu handlowego lub miejsca świadczenia usług wspólnych; 3) system ten znajduje się na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego składającego wniosek; 4) liczba odbiorców w gospodarstwach domowych położonych na obszarze tego systemu jest nie większa niż 250.

Podmiot, który będzie ubiegać się o status operatora ZSD, przed złożeniem wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji będzie zobowiązany uzyskać koncesję na dystrybucję energii elektrycznej, złożyć wniosek o przyznanie statusu OSD oraz przedłożyć Prezesowi URE pierwszą taryfę do zatwierdzenia.

Dopiero po uzyskaniu statusu OSD i zatwierdzeniu pierwszej taryfy zainteresowany podmiot będzie mógł złożyć wniosek w trybie nowych przepisów.

Decyzja o wyznaczeniu zamkniętego obszaru dystrybucyjnego ma obowiązywać na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat lub do wygaśnięcia koncesji.

Operator zamkniętego systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w zakresie prowadzenia działalności w systemie objętym decyzją ma być zwolniony m.in. z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf – z wyjątkami wskazanymi w nowelizacji – m.in. pod warunkiem, że należność za pobraną energię elektryczną każdego z odbiorców końcowych będących użytkownikami zamkniętego systemu dystrybucyjnego, obliczona na podstawie skalkulowanych przez tego operatora stawek opłat dla usług dystrybucji, nie będzie wyższa, niż płatność obliczona według stawek opłat wynikających z zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfy przedsiębiorstwa energetycznego, do którego sieci jest przyłączony albo w przypadku braku takiego przyłączenia, na którego obszarze działania zamknięty system dystrybucyjny jest położony.

Operator ZSD w sytuacji, gdy jednocześnie będzie prowadzić działalność polegającą na obrocie energią elektryczną, w rozliczeniach z odbiorcami w gospodarstwach domowych ma stosować ceny energii elektrycznej nie wyższe niż zawarte w taryfie, a w przypadku braku zatwierdzonej taryfy nie wyższe niż ceny ustalane na rynku konkurencyjnym sprzedawcy z urzędu działającego na danym obszarze.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

Zobacz również

Komentarze (5)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
alladyn-solar-batt |
Bardzo istotne przepisy...a tutaj..zrobić komentarzy..
Ciekawski |
Cóż począć - pod wymagającymi większej analizy i zrozumienia tematu artykułami nie można popsioczyć na politykę czy zły przepis jednym prostym zdaniem. Co do przepisów - dobrze że takie ruchy zostały poczynione (chodź osobiście nie rozumiem konieczności wnioskowania o status OSD aby zyskać status ZSD - sztuczne ograniczenie) i pozostaje mieć nadzieję że ZSD będą zyskiwać na znaczeniu i wielkości - uwolnione od odgórnych, politycznych ograniczeń - a koncentrując się jedynie na ekonomii i jakości zasilania.
Ciekawski |
Osobiście chciałbym je (te przepisy) traktować jak zalążek mikrosieci - czas pokaże.
alladyn-solar-batt |
Do Ciekawski- bardzo trafne spostrzeżenia w przedmiocie zalążka mikroskopijne oraz w kwestii nadmiaru komponentu regulacyjne go co widzimy przykładowo w zapisie narzucają my ustawowo zasady cenowych rozliczeń z odbiorcami, które winny ustalać umowy bilateralne (tutaj znów ustawodawca z komuś to umysłem pakuje się z butami pomiędzy ludzi).
Ciekawski |
Trzeba pamiętać że są to konsultację - sam przygotowuje już propozycję zmian. Przyznam że też nie wiem od której strony zacząć temat rozliczeń żeby funkcjonować rzeczywiście u operatora takiego systemu zaczeły taryfy dynamiczne powiązane z logiką działania całego układu i jednoczesną akceptacją (prostymi i zrozumiałymi zasadami) użytkownika końcowego. No cóż trzeba się zgłębić w literaturę.

Giełda OZE

Dzierżawa działki pod fotowoltaikę

Wydzierżawię działkę 3,5 ha pod farmę fotowoltaiczną. Działka zlokalizowana ok 100 km od Warszawy, w czytaj dalej...

Generalny wykonawca farm fotowoltaicznych

Jesteśmy wykonawcą dużych farm fotowoltaicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie dużyc czytaj dalej...

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie

Sprzedam projekt 3 x Vestas V80 woj. Łódzkie. Otwarty dziennik budowy. Zapraszam czytaj dalej...

Zlecę zaprojektowanie farmy PV 2MW

proszę o podanie ceny (+-) i terminu realizacji na w/w adres czytaj dalej...