Szkolenia: Nowelizacja ustawy o OZE / Biomasa

Szkolenia: Nowelizacja ustawy o OZE / Biomasa
Fot. Siemens
REKLAMA

Zapraszamy na szkolenie poświęcone najnowszej nowelizacji prawa dla energetyki odnawialnej pt. „Nowelizacja ustawy o OZE – kolejne podejście AD 2018”, a także na warsztaty na temat produkcji energii z wykorzystaniem biomasy pt. „Czas na biomasę”.

Szkolenie „Nowelizacja ustawy o OZE – kolejne podejście AD 2018” odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. w Warszawie, w budynku WTT przy ul. Chłodnej 51.

Sejm uchwalił 7 czerwca 2018 r. nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wśród zmian wniesionych w Sejmie znalazły się m.in. nowe zasady realizacji inwestycji w systemie aukcyjnym oraz nowe mechanizmy wsparcia w postaci taryf FiT i FiP.

Program szkolenia

8:30-9:00 Rejestracja uczestników, kawa powitalna

9:00-9:15:00 Podstawy prawne

a) nowela z dnia 19.02.2018r. przyjęta przez RM 06.03.2018 r.

b) rozporządzenia i projekty rozporządzeń

9:15-9:45 Założenia i zmiany w ujęciu podmiotowym nowe definicje

a) Zmiany dotyczące paliw – nowe pojęcie biomasy i biopłynu,

b) Nowe rodzaje biomasy – biowęgiel i toryfikat,

c) Rezygnacja z definicji biomasy lokalnej – wprowadzenie/zmiana definicji: drewno energetyczne i biomasa pochodzenia rolniczego,

d) Zmiany dotyczące instalacji – nowe podejście do: instalacji OZE, dedykowanej instalacji OZE, hybrydowej instalacji OZE, małej i mikro instalacji OZE oraz spółdzielni energetycznej,

e) Definicja modernizacji – nowe uprawnienia dla źródeł istniejących

f)  Definicja stałej ceny zakupu,

g) Nowy obowiązek OSD – „sprawozdawczość prosumencka” 

9:45-10:40 Zmiany w zakresie dopuszczalnej pomocy publicznej - istota wsparcia

a) Nowe zasady kumulacji pomocy publicznej – zakres oddziaływania pomocy inwestycyjnej

b) Nowe zasady obliczania uzyskanej pomocy publicznej

c) Wyłączenia z obowiązku uwzględniania uzyskanej pomocy

d) Zasady obliczania ceny skorygowanej w aukcji i po wygraniu aukcji

e) Obowiązki wytwórców po obliczeniu ceny skorygowanej

f) Pomoc inwestycyjna a FiT i FiP, w tym uzyskanie dodatkowej pomocy po przejściu do systemu FiT lub FiP

g) Korygowanie ceny w systemie FiT i FiP

h) Zakazy kumulacji wsparcia – art. 69a

11:00-11:15 Przerwa na kawę

10:40-13:15 Zmiany w zakresie systemów wsparcia

a) Zmiany w zakresie świadectw pochodzenia:

 • zakres zmian dotyczących sprzedawcy zobowiązanego i bilansowania handlowego
 • zmiany w zakresie korzystania z sutemu świadectw pochodzenia
 • zakres wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego a świadectwa pochodzenia
 • nowe zasady obligatoryjnego umarzania świadectw – kiedy można uiścić opłatę i nie trzeba umarzać świadectw
 • modernizacja – a system świadectw pochodzenia – nowe podejście
 • efekt zachęty dla brązowych certyfikatów,
 • nowe wymogi w zakresie opomiarowania paliw.

b) Nowości w obszarze przedsiębiorstw przemysłowych

c) Zmiany w systemie aukcyjnym

 • zmiany w zakresie deklaracji o przystąpieniu do aukcji dla podmiotów istniejących
 • nowości w obszarze prekwalifikacji,
 • rozpoczęcie wytwarzania energii a możliwość udziału w systemie aukcyjnym – nowe podejście,
 • nowe zasady rozdzielności korzystania z poszczególnych rodzajów systemów wsparcia
 • modernizacja – a system aukcyjny – nowe podejście
 • długość okresu wsparcia – nowe podejście
 • „koszty kwalifikowane” wybudowania nowej referencyjnej instalacji
 • nowości w obszarze przeprowadzania aukcji
 • zasady kwalifikacji i rodzaje koszyków aukcyjnych
 • nowe zasady rozstrzygania aukcji w tym nowy parametr rozstrzygania aukcji – parametr 80%
 • nowe zasady rozliczania stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej
 • w tym dla hybryd OZE,
 • nowe zasady udziału paliw u „współspalaczy”,
 • nowy zakres obowiązków wytwórcy po wygraniu aukcji
 • nowy zakres uprawnień organu regulacyjnego po wygraniu aukcji,
 • w tym kontrole,
 • zakres obowiązków informacyjnych po wygraniu aukcji,
 • nowe zasady dotyczące obowiązku zakupu i rozliczania salda ujemnego po aukcji,
 • możliwość zamiany stawki opłaty OZE w ciągu roku przez PURE

13:15-14:00 Lunch

14:00-15:30 Zmiany w zakresie systemów wsparcia ciąg dalszy

d) Nowe rodzaje wsparcia – stała cena:

 • kiedy FiT a kiedy FiP
 • przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji – a FiT i FiP
 • zakres obowiązków podmiotu przechodzącego do nowego systemu
 • nowy system a dotychczasowe wsparcie
 • FiT i FiP dla nowych jednostek
 • opłata rezerwacyjna
 • FiT i FiP a obowiązki regulatora – zaświadczenie o możliwości sprzedaży
 • możliwości i warunki zmiany oświadczenia o korzystaniu z FiT lub FiP
 • sankcje w przypadku niewłaściwego złożenia wniosku
 • modernizacja instalacji a FiT lub FiP
 • FiT i FiP a sprzedawca zobowiązany w tym bilansowanie handlowe
 • FiT i FiP a uprawnienia Rady Ministrów
 • Poziom stałej ceny i okres obowiązywania stałej ceny

e) NOWOŚĆ! Regulacje dotyczące sprzedaży instalacji OZE po aukcji i zasady przenoszenia praw z aukcji

15:30-15:45 Co nowego w systemie kar

15:45-16:15 Przepisy przejściowe

a) dotychczasowe a nowe rozwiązania, w tym w odniesieniu do dotychczasowych zwycięzców aukcji

b) określenie ilości i wartości energii do sprzedaży w 2018 i 2019 r.

c) przejście do systemu FiT lub FiP

d) wyłączenia stosowania przepisów do aukcji w 2018 r.

e) aukcja „papierowa”

f) wytwórcy w małych instalacjach – okres przejściowy wynikający ze zmiany mocy

16:15 Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów.

Dyskusja przewidywana po każdym bloku tematycznym.


Warsztaty: „Czas na BIOMASĘ”  

Warsztaty odbędą się w dniu 11 lipca 2018r., w Warsaw Trade Tower przy ul. Chłodnej 51.

Seminarium pt. „Czas na BIOMASĘ” mają na celu praktyczne przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z biomasy lub planujących budowę instalacji biomasowych, do prawidłowego przystąpienia do aukcji w 2018 roku na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE, ewentualnie prawidłowego uczestnictwa w nowych mechanizmach wsparcia OZE, czy zmienionym mechanizmie świadectw pochodzenia, w świetle nowych wymagań wynikających z nowelizacji ustawy o OZE.

Nowelizacja ustawy o OZE, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Energii, zmienia zasady wsparcia dla OZE – większe wsparcie ma trafić do operatorów instalacji wytwarzających energię w sposób przewidywalny i stabilny, co oznacza m.in. większe wsparcie dla instalacji biomasowych, w tym także dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego (DISW).

Jednocześnie zmieniono definicję drewna energetycznego oraz wprowadzono definicję biomasy pochodzenia rolniczego.

Jak skutecznie uzyskać koncesję, w tym przygotować dokumentację uwierzytelniającą dla DISW/DISB, w świetle nowych uwarunkowań wynikających z nowelizacji ustawy o OZE oraz ustawy – Prawo energetyczne? Jak przygotować deklarację o przystąpieniu do aukcji? Jak uniknąć błędów we wnioskach o wydanie zaświadczeń o dopuszczeniu do udziału w aukcji? Na te i wiele innych nurtujących Państwa pytań odpowiedzą oraz przeprowadzą studium przypadku poszczególnych instalacji OZE, a także przybliżą zmiany w mechanizmie świadectw pochodzenia eksperci ds. systemów wsparcia OZE.

W drugiej części seminarium odbędą się praktyczne interaktywne warsztaty szkoleniowe poświęcone dokumentowaniu biomasy na cele energetyczne, czyli drewna energetycznego i biomasy pochodzenia rolniczego. Podczas warsztatów omówione zostaną w sposób kompleksowy zagadnienia dotyczące procesu uwierzytelniania pochodzenia biomasy oraz przedstawione zostaną wytyczne i przyjęte praktyki stosowane przy dokumentowaniu pochodzenia biomasy na cele energetyczne.

Program

8:30-9:00 Rejestracja uczestników, poranna kawa

9:00-10:00 Aktualne otoczenie formalno-prawne,  zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o OZE, w szczególności:

 • nowe definicje, w tym warunki spełnienia wymagań definicji instalacji odnawialnego źródła energii oraz dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego;
 • nowa definicja biomasy;
 • nowe rodzaje biomasy – biowęgiel i toryfikat.

10:00-11:00 Zasady uzyskania koncesji w świetle nowych uwarunkowań wynikających z nowelizacji ustawy o OZE oraz ustawy – Prawo energetyczne

 • nowe wymagania względem przedsiębiorcy w postępowaniu administracyjnym o udzielenie/zmianę koncesji/promesy koncesji
 • na wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła;
 • nowe obowiązki koncesjonariuszy;
 • zmienione przesłanki cofnięcia koncesji;
 • przygotowanie przykładowej dokumentacji uwierzytelniającej dla dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego/ dedykowanej instalacji

11:00-13:00 Aukcje OZE nowa odsłona po nowelizacji ustawy o OZE

 • zasady przejścia z systemu kwotowego („certyfikatów”) do systemu „aukcyjnego”;
 • przygotowanie prawidłowej deklaracji o przystąpieniu do aukcji
 • dla istniejących instalacji OZE wraz z omówieniem niezbędnych działań po stronie wytwórcy energii w celu skutecznego przedłożenia deklaracji;
 • „prekwalifikacja” krok po kroku – szczegółowe omówienie procedury oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii – dla nowych instalacji OZE;
 • przygotowanie przykładowego wniosku o wydanie zaświadczenia
 • o dopuszczeniu do udziału w aukcji;
 • warunki przystąpienia do aukcji;
 • aukcje OZE – nowe mechanizmy rozstrzygania;
 • doświadczenia praktyczne wynikające z przeprowadzenia pierwszych aukcji OZE – jak skutecznie złożyć ofertę sprzedaży  w ramach aukcji OZE.

13:00-13:45 Lunch

13:45-16:30 Wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia

 • przygotowanie przykładowego wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia dla ISW/DISB/DISW oraz oświadczenia składanego
 • na podstawie art. 233 Kk wraz z wnioskiem.
 • Interaktywne warsztaty z dokumentowania pochodzenia zrównoważonej biomasy na cele energetyczne – zajęcia w grupach
 • studium przypadków – katalog dokumentacji pochodzenia
 • dla analizowanych rodzajów biomasy;
 • niezbędne zmiany w systemach należytej staranności stosowane przez jednostki wytwórcze;
 • interaktywne zajęcia w grupach polegające na wspólnej analizie przykładowej dokumentacji w zakresie pochodzenia dla wybranych przypadków i rodzajów biomasy.
 • Omówienie wyników, dyskusja.

16:30 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów.


Z uwagi na charakter seminarium przewidywana liczba uczestników jest ograniczona.  

Inforamcje i rejestracja

MASTER INSTITUTE
tel.: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480
biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl


artykuł sponsorowany

Zobacz również

Giełda OZE

Kancelaria kupi projekty dla klienta- dużej korporacji PV

Kupimy projekty PV o mocy od 0.8-1 MW tylko (!) po aukcji . Oferty przyjmujemy tylko od właścicieli czytaj dalej...

Sprzedam projekty pV

Posiadamy projekty pV w różnej fazie rozwoju, poszukujemy inwestora zainteresowanego nawiązaniem wsp czytaj dalej...

Poszukujemy inwestorów do współpracy przy realizacji projektówPV

Poszukujemy inwestorów chcących uczestniczyć w realizacji projektów PV na aukcje w roku 2019-2020 po czytaj dalej...

Finansowanie farm PV oraz wiatrowych z wygranymi aukcjami.

Katana Konsulting zaprasza Inwestorów kupujących gotowe projekty OZE z wygranymi aukcjami do aplikow czytaj dalej...