Szkolenia: Nowelizacja ustawy o OZE / Biomasa

Szkolenia: Nowelizacja ustawy o OZE / Biomasa
Fot. Siemens
REKLAMA

Zapraszamy na szkolenie poświęcone najnowszej nowelizacji prawa dla energetyki odnawialnej pt. „Nowelizacja ustawy o OZE – kolejne podejście AD 2018”, a także na warsztaty na temat produkcji energii z wykorzystaniem biomasy pt. „Czas na biomasę”.

Szkolenie „Nowelizacja ustawy o OZE – kolejne podejście AD 2018” odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. w Warszawie, w budynku WTT przy ul. Chłodnej 51.

Sejm uchwalił 7 czerwca 2018 r. nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wśród zmian wniesionych w Sejmie znalazły się m.in. nowe zasady realizacji inwestycji w systemie aukcyjnym oraz nowe mechanizmy wsparcia w postaci taryf FiT i FiP.

Program szkolenia

8:30-9:00 Rejestracja uczestników, kawa powitalna

9:00-9:15:00 Podstawy prawne

a) nowela z dnia 19.02.2018r. przyjęta przez RM 06.03.2018 r.

b) rozporządzenia i projekty rozporządzeń

9:15-9:45 Założenia i zmiany w ujęciu podmiotowym nowe definicje

a) Zmiany dotyczące paliw – nowe pojęcie biomasy i biopłynu,

b) Nowe rodzaje biomasy – biowęgiel i toryfikat,

c) Rezygnacja z definicji biomasy lokalnej – wprowadzenie/zmiana definicji: drewno energetyczne i biomasa pochodzenia rolniczego,

d) Zmiany dotyczące instalacji – nowe podejście do: instalacji OZE, dedykowanej instalacji OZE, hybrydowej instalacji OZE, małej i mikro instalacji OZE oraz spółdzielni energetycznej,

e) Definicja modernizacji – nowe uprawnienia dla źródeł istniejących

f)  Definicja stałej ceny zakupu,

g) Nowy obowiązek OSD – „sprawozdawczość prosumencka” 

9:45-10:40 Zmiany w zakresie dopuszczalnej pomocy publicznej - istota wsparcia

a) Nowe zasady kumulacji pomocy publicznej – zakres oddziaływania pomocy inwestycyjnej

b) Nowe zasady obliczania uzyskanej pomocy publicznej

c) Wyłączenia z obowiązku uwzględniania uzyskanej pomocy

d) Zasady obliczania ceny skorygowanej w aukcji i po wygraniu aukcji

e) Obowiązki wytwórców po obliczeniu ceny skorygowanej

f) Pomoc inwestycyjna a FiT i FiP, w tym uzyskanie dodatkowej pomocy po przejściu do systemu FiT lub FiP

g) Korygowanie ceny w systemie FiT i FiP

h) Zakazy kumulacji wsparcia – art. 69a

11:00-11:15 Przerwa na kawę

10:40-13:15 Zmiany w zakresie systemów wsparcia

a) Zmiany w zakresie świadectw pochodzenia:

 • zakres zmian dotyczących sprzedawcy zobowiązanego i bilansowania handlowego
 • zmiany w zakresie korzystania z sutemu świadectw pochodzenia
 • zakres wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego a świadectwa pochodzenia
 • nowe zasady obligatoryjnego umarzania świadectw – kiedy można uiścić opłatę i nie trzeba umarzać świadectw
 • modernizacja – a system świadectw pochodzenia – nowe podejście
 • efekt zachęty dla brązowych certyfikatów,
 • nowe wymogi w zakresie opomiarowania paliw.

b) Nowości w obszarze przedsiębiorstw przemysłowych

c) Zmiany w systemie aukcyjnym

 • zmiany w zakresie deklaracji o przystąpieniu do aukcji dla podmiotów istniejących
 • nowości w obszarze prekwalifikacji,
 • rozpoczęcie wytwarzania energii a możliwość udziału w systemie aukcyjnym – nowe podejście,
 • nowe zasady rozdzielności korzystania z poszczególnych rodzajów systemów wsparcia
 • modernizacja – a system aukcyjny – nowe podejście
 • długość okresu wsparcia – nowe podejście
 • „koszty kwalifikowane” wybudowania nowej referencyjnej instalacji
 • nowości w obszarze przeprowadzania aukcji
 • zasady kwalifikacji i rodzaje koszyków aukcyjnych
 • nowe zasady rozstrzygania aukcji w tym nowy parametr rozstrzygania aukcji – parametr 80%
 • nowe zasady rozliczania stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej
 • w tym dla hybryd OZE,
 • nowe zasady udziału paliw u „współspalaczy”,
 • nowy zakres obowiązków wytwórcy po wygraniu aukcji
 • nowy zakres uprawnień organu regulacyjnego po wygraniu aukcji,
 • w tym kontrole,
 • zakres obowiązków informacyjnych po wygraniu aukcji,
 • nowe zasady dotyczące obowiązku zakupu i rozliczania salda ujemnego po aukcji,
 • możliwość zamiany stawki opłaty OZE w ciągu roku przez PURE

13:15-14:00 Lunch

14:00-15:30 Zmiany w zakresie systemów wsparcia ciąg dalszy

d) Nowe rodzaje wsparcia – stała cena:

 • kiedy FiT a kiedy FiP
 • przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji – a FiT i FiP
 • zakres obowiązków podmiotu przechodzącego do nowego systemu
 • nowy system a dotychczasowe wsparcie
 • FiT i FiP dla nowych jednostek
 • opłata rezerwacyjna
 • FiT i FiP a obowiązki regulatora – zaświadczenie o możliwości sprzedaży
 • możliwości i warunki zmiany oświadczenia o korzystaniu z FiT lub FiP
 • sankcje w przypadku niewłaściwego złożenia wniosku
 • modernizacja instalacji a FiT lub FiP
 • FiT i FiP a sprzedawca zobowiązany w tym bilansowanie handlowe
 • FiT i FiP a uprawnienia Rady Ministrów
 • Poziom stałej ceny i okres obowiązywania stałej ceny

e) NOWOŚĆ! Regulacje dotyczące sprzedaży instalacji OZE po aukcji i zasady przenoszenia praw z aukcji

15:30-15:45 Co nowego w systemie kar

15:45-16:15 Przepisy przejściowe

a) dotychczasowe a nowe rozwiązania, w tym w odniesieniu do dotychczasowych zwycięzców aukcji

b) określenie ilości i wartości energii do sprzedaży w 2018 i 2019 r.

c) przejście do systemu FiT lub FiP

d) wyłączenia stosowania przepisów do aukcji w 2018 r.

e) aukcja „papierowa”

f) wytwórcy w małych instalacjach – okres przejściowy wynikający ze zmiany mocy

16:15 Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów.

Dyskusja przewidywana po każdym bloku tematycznym.


Warsztaty: „Czas na BIOMASĘ”  

Warsztaty odbędą się w dniu 11 lipca 2018r., w Warsaw Trade Tower przy ul. Chłodnej 51.

Seminarium pt. „Czas na BIOMASĘ” mają na celu praktyczne przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z biomasy lub planujących budowę instalacji biomasowych, do prawidłowego przystąpienia do aukcji w 2018 roku na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE, ewentualnie prawidłowego uczestnictwa w nowych mechanizmach wsparcia OZE, czy zmienionym mechanizmie świadectw pochodzenia, w świetle nowych wymagań wynikających z nowelizacji ustawy o OZE.

Nowelizacja ustawy o OZE, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Energii, zmienia zasady wsparcia dla OZE – większe wsparcie ma trafić do operatorów instalacji wytwarzających energię w sposób przewidywalny i stabilny, co oznacza m.in. większe wsparcie dla instalacji biomasowych, w tym także dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego (DISW).

Jednocześnie zmieniono definicję drewna energetycznego oraz wprowadzono definicję biomasy pochodzenia rolniczego.

Jak skutecznie uzyskać koncesję, w tym przygotować dokumentację uwierzytelniającą dla DISW/DISB, w świetle nowych uwarunkowań wynikających z nowelizacji ustawy o OZE oraz ustawy – Prawo energetyczne? Jak przygotować deklarację o przystąpieniu do aukcji? Jak uniknąć błędów we wnioskach o wydanie zaświadczeń o dopuszczeniu do udziału w aukcji? Na te i wiele innych nurtujących Państwa pytań odpowiedzą oraz przeprowadzą studium przypadku poszczególnych instalacji OZE, a także przybliżą zmiany w mechanizmie świadectw pochodzenia eksperci ds. systemów wsparcia OZE.

W drugiej części seminarium odbędą się praktyczne interaktywne warsztaty szkoleniowe poświęcone dokumentowaniu biomasy na cele energetyczne, czyli drewna energetycznego i biomasy pochodzenia rolniczego. Podczas warsztatów omówione zostaną w sposób kompleksowy zagadnienia dotyczące procesu uwierzytelniania pochodzenia biomasy oraz przedstawione zostaną wytyczne i przyjęte praktyki stosowane przy dokumentowaniu pochodzenia biomasy na cele energetyczne.

Program

8:30-9:00 Rejestracja uczestników, poranna kawa

9:00-10:00 Aktualne otoczenie formalno-prawne,  zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o OZE, w szczególności:

 • nowe definicje, w tym warunki spełnienia wymagań definicji instalacji odnawialnego źródła energii oraz dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego;
 • nowa definicja biomasy;
 • nowe rodzaje biomasy – biowęgiel i toryfikat.

10:00-11:00 Zasady uzyskania koncesji w świetle nowych uwarunkowań wynikających z nowelizacji ustawy o OZE oraz ustawy – Prawo energetyczne

 • nowe wymagania względem przedsiębiorcy w postępowaniu administracyjnym o udzielenie/zmianę koncesji/promesy koncesji
 • na wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła;
 • nowe obowiązki koncesjonariuszy;
 • zmienione przesłanki cofnięcia koncesji;
 • przygotowanie przykładowej dokumentacji uwierzytelniającej dla dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego/ dedykowanej instalacji

11:00-13:00 Aukcje OZE nowa odsłona po nowelizacji ustawy o OZE

 • zasady przejścia z systemu kwotowego („certyfikatów”) do systemu „aukcyjnego”;
 • przygotowanie prawidłowej deklaracji o przystąpieniu do aukcji
 • dla istniejących instalacji OZE wraz z omówieniem niezbędnych działań po stronie wytwórcy energii w celu skutecznego przedłożenia deklaracji;
 • „prekwalifikacja” krok po kroku – szczegółowe omówienie procedury oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii – dla nowych instalacji OZE;
 • przygotowanie przykładowego wniosku o wydanie zaświadczenia
 • o dopuszczeniu do udziału w aukcji;
 • warunki przystąpienia do aukcji;
 • aukcje OZE – nowe mechanizmy rozstrzygania;
 • doświadczenia praktyczne wynikające z przeprowadzenia pierwszych aukcji OZE – jak skutecznie złożyć ofertę sprzedaży  w ramach aukcji OZE.

13:00-13:45 Lunch

13:45-16:30 Wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia

 • przygotowanie przykładowego wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia dla ISW/DISB/DISW oraz oświadczenia składanego
 • na podstawie art. 233 Kk wraz z wnioskiem.
 • Interaktywne warsztaty z dokumentowania pochodzenia zrównoważonej biomasy na cele energetyczne – zajęcia w grupach
 • studium przypadków – katalog dokumentacji pochodzenia
 • dla analizowanych rodzajów biomasy;
 • niezbędne zmiany w systemach należytej staranności stosowane przez jednostki wytwórcze;
 • interaktywne zajęcia w grupach polegające na wspólnej analizie przykładowej dokumentacji w zakresie pochodzenia dla wybranych przypadków i rodzajów biomasy.
 • Omówienie wyników, dyskusja.

16:30 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów.


Z uwagi na charakter seminarium przewidywana liczba uczestników jest ograniczona.  

Inforamcje i rejestracja

MASTER INSTITUTE
tel.: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480
biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl


artykuł sponsorowany

Zobacz również

Giełda OZE

4x1MW PV

3x1MW + 0,87MW Elektrownie Słoneczne z Pozwoleniem na budowę. Przyłącz na działce. Cena netto zawi czytaj dalej...

Poszukujemy firmy instalatorskie (sektor OZE)

Poszukujemy firmy instalatorskie do współpracy biznesowej przy budowie instalacji PV na terenie całe czytaj dalej...

Kupimy projekty farm PV w fazie RTB

Jesteśmy zainteresowani kupnem projektów farm PV, które uzyskały pozwolenie na przyłączenie do sieci czytaj dalej...

Panele Tier1 - Astronergy CHSM dla projektów

Oferujemy moduły Tier1 Astronergy poli/monokrystaliczne. Tylko ilości kontenerowe. Marka uzyskała s czytaj dalej...