Łódzkie: konkursy na dotacje na budownictwo energooszczędne i OZE

Łódzkie: konkursy na dotacje na budownictwo energooszczędne i OZE
foto. Images of Money, flickr cc
REKLAMA

W tym roku w województwie łódzkim rozpoczną się jeszcze dwa nabory wniosków na unijne dotacje na projekty związane z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii.

Najpierw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zostanie przeprowadzony konkurs RPLD.04.03.02-IZ.00-10-001/17 na unijne dofinansowanie z działania 4.3 Ochrona powietrza, poddziałanie 4.3.2 Ochrona powietrza.

Dofinansowanie w ramach tego poddziałania można wykorzystać na inwestycje związane z budową pasywnych budynków użyteczności publicznej, polegające na projektach pilotażowych lub demonstracyjnych

Ponadto unijne fundusze będzie można przeznaczyć na wymianę źródeł ciepła, rozbudowę systemów zaopatrzenia w ciepło oraz doprowadzenie sieci ciepłowniczej do budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego oraz budynków użyteczności publicznej celem wyeliminowania punktowych źródeł ciepła. Zakresem wsparcia nie będą objęte inwestycje dotyczące sieci ciepłowniczych realizowane na terenie ZIT oraz przedsięwzięcia w zakresie ogrzewania węglowego.

Ponadto dofinansowanie można przeznaczyć na budowę, przebudowę, modernizację w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych.

Nabór wniosków w ramach konkursu RPLD.04.03.02-IZ.00-10-001/17 jest adresowane do jednostek związanych z samorządem terytorialnym, przedsiębiorców, NGO, jednostek oświatowych i naukowych, a także do TBS, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Nabór wniosków rozpocznie się 4 grudnia i potrwa tylko do 21 grudnia br. Przewidywany termin rozstrzygnięcia to maj przyszłego roku.

Do podziału jest 124,68 mln zł. Maksymalne dofinansowanie na jeden projekt może pokryć 89 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku projektów rewitalizacyjnych, a dla pozostałych projektów może to być 85 proc.

Dotacje na odnawialne źródła energii

Jeszcze w grudniu w ramach RPO dla woj. łódzkiego rozpocznie się nabór wniosków z działania 4.1 Odnawialne źródła energii w konkursie RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16.

W tym przypadku dofinansowanie może objąć takie działania jak budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także budowa, przebudowa lub modernizacja instalacji do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, których łączna maksymalna moc zainstalowana nie będzie przekraczała następujących limitów –  w tym elektrowni wodnych o mocy do 5 MWe, farm wiatrowych o mocy do 5 MWe, elektrowni fotowoltaicznych/kolektorów słonecznych o mocy do 2 MWe/MWt, elektrowni geotermalnych o mocy do 2 MWt, biogazowni o mocy do 1 MWe, a także instalacji biomasowych o mocy do 5 MWe/MWt.

Nabór w konkursie RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 jest adresowany do jednostek związanych z samorządem, przedsiębiorców, TBS, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, jednostek oświatowych i naukowych, podmiotów leczniczych, Lasów Państwowych, a także jednostek administracji rządowej.

Nabór wniosków rozpocznie się 29 grudnia i potrwa do 19 stycznia br. Przewidywany termin rozstrzygnięcia to czerwiec 2018 roku.

Do podziału jest 42,49 mln zł. Dofinansowanie na jeden projekt może pokryć do 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Kupie elektrownie wodną

Kupie elektrownie wodną lub lokalizacje powyżej 70kw w całej Polsce. Ofert prosze wysyłać na email H czytaj dalej...

KUPIMY projekty elektrowni fotowoltaicznych z PNB i wygraną aukcją

Jako firma specjalizująca się w rozwoju projektów PV na terenie Polski poszukujemy gotowych projektó czytaj dalej...

Działka GDAŃSK ul.Poleska 5036m.kw OZE

SPRZEDAM działkę w GDAŃSK dzielnica śródmieście ul. Poleska 5036 m.kw , możliwe warunki zabudowy mie czytaj dalej...

Zlece opracowania karty informacyinej

Karta info. do decyzji środowiskowej do pozwolenia na budowe farmy fotowoltaiczej lokalizacja połudn czytaj dalej...