ClientEarth o nowelizacji ustawy o OZE: furtka dla współspalania

ClientEarth o nowelizacji ustawy o OZE: furtka dla współspalania
Fot. Gramwzielone.pl (C)
REKLAMA

Zmiany w zasadach kumulacji pomocy publicznej w systemie aukcyjnym, wprowadzenie taryf gwarantowanych i taryf premium czy propozycja zmian w regulacjach dla wiatraków to zdaniem Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi korzystne rozwiązania zaproponowane przez Ministerstwo Energii w najnowszym projekcie nowelizacji ustawy o OZE. ClientEarth wskazuje też jego wady.

Ministerstwo Energii zaprezentowało projekt ostatniej nowelizacji ustawy o OZE pod koniec ubiegłego miesiąca. Pokazane przez ME propozycje regulacji skupiają się na doprecyzowaniu zasad naliczania pomocy publicznej w systemie aukcyjnym, wprowadzeniu nowych zasad wsparcia dla producentów energii w mniejszych elektrowniach wodnych i biogazowych czy na zmianie niekorzystnych regulacji dla deweloperów farm wiatrowych, które wprowadzono w przyjętej zaledwie w ubiegłym roku ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

W analizie nowego projektu nowelizacji ustawy o OZE Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi pozytywnie ocenia proponowaną przez resort energii nową regułę kumulacji pomocy publicznej, zgodnie z którą pomoc inwestycyjna ma pomniejszać cenę wynikającą z oferty składanej w aukcji (art. 39 i nast. ustawy o OZE).

Zaznacza jednak, że wskazane w proponowanym brzmieniu art. 39 ust. 2 środki pomocowe, które mają nie być objęte przedmiotową regułą kumulacji – różne świadectwa pochodzenia, środki na pokrycie kosztów osieroconych, o których mowa w ustawie o KDT, a także bezpłatne uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych – „z natury rzeczy nie stanowią pomocy o charakterze inwestycyjnym, lecz operacyjnym, w związku z czym nie powinny one być wskazywane jako formy pomocy inwestycyjnej (a tak wynika z literalnego brzmienia nowego art. 39 ust. 2)”.

Pomocy publicznej przyznawanej na podstawie ustawy o KDT nie da się przyporządkować do poszczególnych inwestycji w zakresie OZE, o których mowa w proponowanym art. 39 ust. 1, ponieważ beneficjentami tej pomocy są przedsiębiorstwa energetyczne jako takie, a nie poszczególne instalacje w rozumieniu ustawy o OZE. Ponadto, zakres pojęcia instalacji w rozumieniu ustawy o ETS, której na podstawie rozdziału 6 tej ustawy są przydzielane uprawnienia do emisji takich gazów, nie musi pokrywać się z zakresem pojęcia instalacji OZE w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy o OZE – czytamy w analizie na temat nowego projektu nowelizacji ustawy o OZE.

Zdaniem ClientEarth, proponowany art. 39 ust. 2 ustawy o OZE nie powinien zawierać otwartego katalogu środków pomocowych, które mają nie być objęte regułą kumulacji pomocy publicznej. – W związku z powyższym należy poddać pod rozwagę, czy bardziej właściwe nie byłoby rozwiązanie odwrotne aniżeli zaproponowane w projekcie, tj. zdefiniowanie w słowniczku ustawowym, w art. 2 ustawy o OZE, pojęcia „pomoc inwestycyjna” i określenie w takim przepisie, w sposób enumeratywny, form pomocy publicznej objętych regułą kumulacji, o której mowa w art. 39 tej ustawy zamiast przykładowego wskazywania wyjątków od tego, niezdefiniowanego pojęcia – komentuje ClientEarth.

Fundacja zwraca w tym kontekście uwagę, że o ile polski rząd zapewnił Komisję Europejską, że ma zamiar ograniczyć rozwój instalacji współspalania, to spośród wszystkich instalacji OZE tylko takie instalacje mogą być beneficjentami pomocy publicznej przyznawanej na podstawie ustawy o KDT oraz ustawy o ETS. Zatem, wyjątki od reguły kumulacji pomocy publicznej w ramach aukcyjnego systemu wsparcia OZE, o których mowa w proponowanym brzmieniu art. 39 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o OZE, „w praktyce mogą dotyczyć wyłącznie takich kategorii instalacji, których rozwój Polska zobowiązała się ograniczyć”.

Brak neutralności technologicznej w FiT i FiP

ClientEarth pozytywnie ocenia proponowane przez Ministerstwo Energii wprowadzenie alternatywnych systemów wsparcia mniejszych instalacji w postaci taryf gwarantowanych (feed-in tariffs, FiT) i taryf premium (feed-in premium, FiP), wskazuje jednak, że brakuje w tym przypadku neutralności technologicznej. Z takich form pomocy, mających stanowić alternatywę dla udziału w systemie aukcyjnym, mają bowiem korzystać wyłącznie biogazownie oraz hydroelektrownie. – Ograniczenie systemów wsparcia w postaci taryf FiT oraz FiP wyłącznie do wskazanych technologii OZE nie znajduje należytego wytłumaczenia w uzasadnieniu do projektu. Ewentualnie, uzasadnienie wymagałoby odpowiedniego uzupełnienia w tym zakresie – zaznacza ClientEarth.

Zastrzeżenia prawników z ClientEarth budzi również nowa propozycja dotycząca koszyków aukcyjnych, a także brak sformułowanego przez autorów projektu nowelizacji ustawy o OZE uzasadnienia nowych konstrukcji koszyków, zakładających m.in. połączenie w jednym koszyku morskiej energetyki wiatrowej, geotermii i hydroelektrowni.

Fundacja pozytywnie ocenia zaproponowany przez ME obowiązek publikacji i konsultacji harmonogramu aukcji w trzech kolejnych latach kalendarzowych. Zaznacza jednak, że upubliczniana powinna być pełna treść zgłaszanych uwag, a nie tylko raport z konsultacji publicznych projektu

Podobnie jak w przypadku przyszłych aukcji OZE, upublicznieniu i konsultacjom powinny podlegać ewentualne ograniczenia w dostępie do systemu FiT lub FiP w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych – komentuje ClientEarth.

Przedsiębiorcy nie zostaną prosumentami

Do wad najbliższej nowelizacji ustawy o OZE eksperci ClientEarth zaliczają brak rozszerzenia systemu wsparcia w postaci opustów na przedsiębiorców. – Ministerstwo Energii od dłuższego czasu zapowiada wolę rozszerzenia definicji prosumenta o przedsiębiorców. Takie rozwiązanie, w krótkiej perspektywie, mogłoby przynieść najlepsze efekty dla rozwoju mikroinstalacji w Polsce – komentuje Wojciech Kukuła z Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Należy podkreślić, że właśnie segment mikro- i małych przedsiębiorców – w szczególności ze względu na dostęp do kapitału oraz wyższe jednostkowe koszty zakupu energii w taryfach C w stosunku do kosztów ponoszonych przez odbiorców z grupy taryfowej G – dysponuje największym potencjałem w zakresie rozwoju mikroinstalacji OZE w ramach systemu rozliczeń, o którym mowa w art. 4 ustawy o OZE – czytamy w stanowisku ClientEarth.

Do korzystnych zmian ClientEarth zalicza nowe propozycje regulacji dla energetyki wiatrowej, w tym przywrócenie możliwości lokalizacji budynków mieszkalnych w pobliżu elektrowni wiatrowych, złagodzenie wymogów dotyczących wydawania i obowiązywania pozwoleń na budowę, w tym dopuszczenie tzw. repoweringu, a także powrót do podstawy opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości do stanu obowiązującego przed 1 stycznia 2017 r.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (5)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
MojaPV |
ClientEarth powinna się skupić na ocenie regulacji w krajach skąd pochodzą jej sponsorzy.
Marek |
Czy system opustów nie będzie w kolejnej ustawie nie związanej z tą?
. |
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/dok?OpenAgent&8-020-639-2017 Dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - zmiany wysokości jednostkowej opłaty zastępczej poprzez powiązanie jej wysokości z cenami praw majątkowych, liczonymi odrębnie dla tzw. "zielonych" oraz "błękitnych" certyfikatów, a w konsekwencji także dostosowania wysokości opłaty zastępczej do zmieniających się warunków regulacyjnych, a także dostosowania jej wysokości do zmieniającego się otoczenia gospodarczego
: |
Big energy ma problem z wywiązaniem się z debilnego systemu umarzania błękitnych certyfikatów, które wprowadziły rządy PIS? Kropek pędzi ma odsiecz, może przy okazji uda się reaktywować współspalanie? Nie ma to jak stworzyć problem, udawać że się go rozwiązuje i wypiąć pierś na ordery. Ech.
Seb |
moze wraz z kolegą 'kropka kreska' dostaniecie jakiś rabat w klinice, warto pomyśleć na zapas.

Giełda OZE

sprzedamy 2 farmy pv z dotacją UE

sprzedamy 2 farmy pv z dotacja, woj lubelskie, spolki celowe, czytaj dalej...

poszukujemy farm pv z dotacja UE

poszukujemy projektow farm pv z dotacja UE - wojewodztwo lubelskie czytaj dalej...

kupimy projekty pv z dotacja

kupimy gotowe, przygotowane projekty farmy pv z dofinansowaniem unijnym, najlepiej woj lubleskie czytaj dalej...

Call Center do współpracy

Firma o ugruntowanej pozycji na rynku w związku z rozwojem struktur sprzedaży nawiąże współpracę z C czytaj dalej...