PSE zmienia strategię inwestycji

PSE zmienia strategię inwestycji
Fot. Schneider Electric
REKLAMA

Nowe podejście Polskich Sieci Elektroenergetycznych do procesu realizacji inwestycji sieciowych, niezbędnych dla bezpiecznej i niezawodnej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), zostało zaprezentowane podczas odbywającego się w ubiegłym tygodniu w Katowicach Europejskiego Kongresu Gospodarczego przez Andrzeja Kaczmarka, dyrektora zarządzającego Centralną Jednostką Inwestycyjną PSE (CJI).

PSE, jako operator elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce, odpowiedzialny za jego rozwój, zarządza portfelem ponad 110 inwestycji sieciowych w fazie realizacji oraz kilkudziesięcioma na etapie przygotowania.

W cały proces, przede wszystkim ze względu na liniowy charakter wielu inwestycji, zaangażowanych jest kilkaset gmin z całego kraju oraz wielu innych interesariuszy. Budżet zadań inwestycyjnych do 2022 roku wynosi 9,61 mld zł.

PSE ocenia, że stosowany dotychczas model realizacji inwestycji metodą EPC (ang. engineering, project and procurement - tzw. pod klucz) stał się nieefektywny i przyczynił się do opóźnień niektórych projektów nawet o kilka lat.

Po przeprowadzeniu szczegółowego audytu projektów, wielomiesięcznej analizie obszarów problemowych oraz wsłuchiwaniu się w opinie otoczenia, PSE wypracowały Nowy Model Realizacji Inwestycji (NMRI). Projekty będą realizowane metodą zwinną, która zapewnia transparentność, elastyczność, jasne zasady i standardy, łatwiejszy monitoring ryzyk i możliwość ich zaadresowania na wczesnym etapie oraz efektywniejszy nadzór i współpracę z wykonawcami – powiedział podczas EKG w Katowicach Andrzej Kaczmarek, dyrektor zarządzający CJI. – Jest to zmiana fundamentalna zarówno dla PSE jak i naszych wykonawców, gdyż zmieniamy podejście z procesowego na projektowe.

PSE informuje, że w NMRI jasno zostały zdefiniowane zarówno fazy projektów, które dla sprawności zarządzania kończyć się będą tzw. bramkami decyzyjnymi, jak i zakresy odpowiedzialności za poszczególne inwestycje.

W ramach NMRI PSE ma wdrożyć dla wykonawców kryteria pozacenowe w przetargach, odejście od modelu EPC i odpowiednią dystrybucję ryzyk (nie przenoszenie całości ryzyk na wykonawców), a także uelastycznienie zapisów umownych i możliwość wprowadzania zmian w trakcie trwania umowy. Natomiast dla samorządów przewidziano transparentny proces konsultacji społecznych, a także bezpośredni kontakt z PSE, jako inwestorem na każdym etapie realizacji inwestycji wraz z etapem pozyskiwania służebności.

Jak zapewnia PSE, nowe mechanizmy powinny zagwarantować rozwój sektora wykonawczego, właściwą dystrybucję ryzyka pomiędzy zamawiającym a wykonawcą i terminową realizację prac wykonanych zgodnie z wymogami jakościowymi przy zastosowaniu najwyższych standardów HSEQ (ang. Health, Safety, Environment and Quality).

Wdrożenie NMRI umożliwi odejście od modelu EPC i pozwoli na wykorzystanie know-how dostępnego w grupie kapitałowej PSE do wykonywania we własnym zakresie części prac o charakterze niebudowlanym (projektowanie, pozyskiwanie decyzji administracyjnych, działania komunikacyjne w projekcie) – komentował Andrzej Kaczmarek, dyrektor zarządzający Centralną Jednostką Inwestycyjną PSE. – Jestem przekonany, że te zmiany przyniosą korzyści nie tylko dla PSE, jako inwestora odpowiedzialnego za rozwój i bezpieczną pracę systemu elektroenergetycznego Polski, ale również będą stanowiły wartość dla wszystkich interesariuszy, których obejmuje nasz program inwestycyjny. Zdejmujemy część ryzyk projektowych z firm wykonawczych, a do tego dajemy im przejrzystą strukturę, harmonogram i realny budżet danej inwestycji. Z kolei społeczności lokalne i samorządy zyskają jednego, głównego partnera, czyli PSE, które zapewnią transparentność i odpowiedzialność za cały proces inwestycyjny –  podkreślał dyrektor zarządzający CJI.

W ciągu najbliższych 5 lat PSE planuje przeznaczyć na inwestycje 7,6 mld zł, z czego w br. około 1,3 mld zł.

W planowanym pięcioletnim horyzoncie czasowym nakłady w głównej mierze zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycji polegających na budowie, rozbudowie oraz modernizacji stacji i linii elektroenergetycznych. Zadania związane z budową i rozbudową sieci przesyłowej pochłoną ok. 77,7 proc. wszystkich nakładów inwestycyjnych. Z kolei inwestycje wynikające z potrzeb modernizacyjnych będą stanowiły ok. 15,7 proc. ogólnych nakładów.

W latach 2017-2021 PSE przewiduje budowę ok. 2,7 tys. km linii 400 kV, ok. 80 km linii 220 kV, 6 nowych stacji elektroenergetycznych, a także modernizację ok. 200 km linii 400 kV oraz ok. 1,5 tys. km linii 220 kV.

W tym roku PSE przewiduje budowę i rozbudowę stacji i linii elektroenergetycznych warte ok. 1 mld zł i stanowiące ok. 80 proc.ogółem planowanych nakładów, a także modernizację linii i stacji elektroenergetycznych warte ok. 0,17 mld z,ł co stanowi ok. 13 proc. nakładów ogółem.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej. PSE są właścicielem ponad 14 tys. kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Sprzedam projekt PV 0,99 MW

Chcielibyśmy zaproponować Państwu sprzedaż projektu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,99 MW. Proje czytaj dalej...

Projekt PV z pozwoleniem na budowę 1MW (NISKI KOSZT BUDOWY!!)

Sprzedam spółkę z projektem lub sam projekt PV 1MW z pozwoleniem na budowę, umową przyłączeniową ora czytaj dalej...

Projekt PV z pozwoleniem na budowę 1MW

Sprzedam spółkę z projektem lub sam projekt PV 1MW z pozwoleniem na budowę, umową przyłączeniową ora czytaj dalej...

Sprzedam projekt elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW z pozwoleniem na budowę

Lokalizacja - Nowa Wieś Książęca gm Bralin woj. wielkopolskie, pogranicze dolnośląskiego Projekt PV czytaj dalej...