Ecofys: trzy scenariusze dojścia do celu OZE dla Polski

Ecofys: trzy scenariusze dojścia do celu OZE dla Polski
Foto. EDP Renovaveis
REKLAMA

Polska ma jeszcze szansę wypełnić zobowiązania w zakresie udziału odnawialnych źródeł energii w energetyce na rok 2020. Niezbędne jest jednak podjęcie dodatkowych i szybkich działań, które zachęcą do zwiększenia wykorzystania OZE w sektorze elektroenergetycznym, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz w transporcie  wynika z raportu „Prognoza realizacji celu OZE 2020 dla Polski” przygotowanego przez firmę doradczą Ecofys i Uniwersytet Techniczny w Wiedniu.

Badanie przeprowadzone przez ekspertów Ecofys i Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu wykazało, że możliwe są co najmniej trzy scenariusze, dzięki którym Polska mogłaby osiągnąć swój cel OZE wyznaczony na 2020 rok. Dzięki zwiększeniu możliwości wykorzystania potencjału do dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii unowocześniony zostałby też system wytwarzania energii elektrycznej.

Wyniki analizy wykonanej przez Ecofys wskazują, że prosta kontynuacja aktualnych warunków wykorzystania OZE – tj. obecnej polityki wsparcia i zapowiedzianych działań na lata 2017-2020 – najprawdopodobniej spowoduje, że Polska nie osiągnie swojego 15-procentowego celu dla energii ze źródeł odnawialnych w 2020 r., określonego w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii (2009/28/WE).

Ecofys szacuje, że przy optymistycznych bazowych założeniach modelowych Polsce zabraknie co najmniej 791 tys. toe do realizacji celu OZE dla roku 2020. Przy założeniach pesymistycznych luka w realizacji celu może wzrosnąć do 3 556 tys. toe. W kategoriach udziału odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii odpowiada to przedziałowi od 10 proc. do 13.8 proc. łącznego udziału OZE w roku 2020.

W modelu zaproponowaliśmy trzy sposoby realizacji celu w oparciu o istniejące ramy prawne. Konieczne jest na przykład zwiększenie częstotliwości i wolumenu aukcji dla różnych źródeł wytwarzających czystą energię: niezbędne jest m.in. dodatkowe 6-7 TWh energii wytworzonej z wiatru, 3-4 TWh przy użyciu biomasy, 1 TWh dzięki fotowoltaice, 350-440 GWh energii z biogazu oraz 300-500 GWh z innych źródeł – mówi Iza Kielichowska, managing consultant w Ecofys.

Pierwszy ze scenariuszy proponowanych w raporcie Ecofys to scenariusz “więcej elektroenergetyki”, w którym ogłoszone dotychczas wolumeny aukcji dla odnawialnych źródeł energii w elektroenergetyce są proporcjonalnie zwiększane aż do osiągnięcia całkowitego celu OZE, przy założeniu utrzymania aktualnego trendu wykorzystania OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie oraz w transporcie (na poziomie zbliżonym do „optymistycznego” scenariusza bazowego).

Drugi scenariusz – „zrównoważony” – zakłada zwiększenie aukcji dla OZE w elektroenergetyce, którym towarzyszy silniejsze wsparcie również dla OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie oraz w transporcie, redukujące presję na sektor elektroenergetyczny.

Trzeci scenariusz – “zrównoważony alternatywny” – opiera się na wyborze najmniejszych kosztów przy alokacji wymaganego wykorzystania OZE sektorze elektroenergetycznym oraz na podobnych założeniach w zakresie OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie oraz w transporcie, jak w scenariuszu „zrównoważonym”.

Produkcja energii elektrycznej z OZE jest większa w scenariuszu, w którym priorytet mają odnawialne źródła energii w sektorze elektroenergetycznym – tj. w scenariuszu “więcej elektroenergetyki”. Ecofys szacuje, że całkowita ilość energii wyprodukowanej przez nowe źródła OZE wyniosłaby wówczas 12 TWh do 2020 r., natomiast w scenariuszach „zrównoważonym” i „zrównoważonym alternatywnym” nowe moce OZE w elektroenergetyce wygenerowałyby odpowiednio 11.3-11.4 TWh.

Podobne miksy produkcji energii elektrycznej z OZE są wskazane w scenariuszach “zrównoważonym” i “elektroenergetyka”, zgodnie z zakładaną alokacją wolumenów aukcyjnych do różnych technologii OZE w elektroenergetyce uczestniczących w aukcjach. Dominująca miałaby w tym przypadku być energetyka wiatrowa na lądzie, następnie biomasa, a także fotowoltaika na trzecim miejscu.

Odmiennego miksu technologii można oczekiwać – jak wskazuje Ecofys – w przypadku scenariusza “zrównoważonego alternatywnego”. W tych przypadku miałaby się pojawić większa ilość energii z elektrowni wiatrowych i wodnych, zastępując fotowoltaikę i najdroższą biomasę.

W komentarzu do raportu Ecofys Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej podkreśla, że  stworzenie warunków dla inwestycji w sektorze energii odnawialnej nie tylko ułatwi realizację celu OZE, ale pozwoli na zaktywizowanie rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym.

Polska ma obecnie ok. 5800 MW mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej. Te wiatraki cały czas wytwarzają energię elektryczną nie zanieczyszczając atmosfery, a jednocześnie będąc każdego roku źródłem setek milionów złotych wpływów podatkowych do budżetów gminnych oraz państwa. Cały czas jest też jeszcze możliwość, by zwiększać zarówno tę moc zainstalowaną, jak i korzyści z niej płynące. Tym bardziej, że moment rozliczania się z tzw. celu OZE zbliża się nieuchronnie, a energetyka wiatrowa może w najbliższych latach być źródłem nawet ok. 2500 MW dodatkowej i nowoczesnej mocy – mówi Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (12)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Master |
Rzecz w tym że tych z Wiejskiej guzik obchodzi co ktoś ma do powiedzenia, liczy się wyłącznie ich racja, ich sposób postrzegania i generalnie nic dodać i nic ująć. Albo mój albo ch@j!!
Daniel |
@Master - myślę, że każde dodatkowe słowo jest tutaj już zbędne. W twoim komentarzu jest wszystko na temat w 110%.
Wojtek |
W Polsce liczy się: Smoleńsk, Rzołnierze wyklęci i kościół... Ch...j z gospodarką! Zawsze można rozkraść kase z Uniji Europejskiej... Niech podatnik później oddaje. Polska to chory kraj a jego populacja to tępaki!
Lechu |
..a tak na marginesie: po tej lekturze czekam na opracowanie jakiejś uczelni z Brazylii, albo Australii na temat potencjału rozwoju stoków do nauki narciarstwa w Karkonoszach.
Q. |
Myślicie właściwie, ale PIS'owiec aby wypełnić zobowiązanie zaproponuje aby we wszystkich urzędach państwowych, wojsku, policji, sądach, prokuraturach, Lotosach i innych Orlenach wyłączyć wszystkie urządzenia pobierające prąd i tak osiągnie 15% udziału OZE w całkowitym zużyciu
leo |
@Wojtek - "Rzołnierze"???? Jesteś 100% przykładem tępaka ;)
sol |
@Wojtek. Jednak zanim zaczniesz coś pisać to sprawdź zasady. Sama "chęć szczera" jeszcze nie zrobi z Ciebie oficera na tym forum, a nawet żołnierza, choćbyś miał rację. Ale pisz dale, nie zniechęcaj się.
pol |
niema się co martwić , wystarczy napisać ustawę że węgiel jest paliwem odnawialnym ,a ja dziś przewidując to podpisałem umowę o demontażu mojej małej instalacji OZE pozdrawiam wszystkich co mają zamiar inwestować w OZE w Polsce
Duster |
@pol, nie ty jeden. Wcale bym się nie zdziwił, jeżeli ilość elektrowni wiatrowych w 2017 zmniejszy się po raz pierwszy od 10 lat.
Duster |
@pol, nie ty jeden. Wcale bym się nie zdziwił, jeżeli ilość elektrowni wiatrowych w 2017 zmniejszy się po raz pierwszy od 10 lat.
Randy Mott PBA |
The ability of auctions at any frequency to deliver a large number of biogas projects is dubious at best. Biogas developers musty do everything that a large wind farm does, plus have contracts for feed stocks and use of the digestate. This heavier front-end cost per MWhr means the risks of losing the auction fall harder on developers in this sector. Since about half of the projects have to lose the auction by law, then there are inevitably disproportionate risks. No auction system for electricity production has ever produced a large number of biogas projects. See references in PBA comments on the RES law. The solutions is to provide support for all biogas projects that qualify using a contract for the difference that allows direct electricity sale. This actually lowers the level of necessary support and reduces the risk factor to a level sustainable for investment. W najlepszym przypadku wątpliwe jest, aby aukcje z dowolną częstotliwością dostarczać dużą liczbę projektów biogazu. Twórcy biogazowców robią wszystko, co robi duża farma wiatrowa, a także mają umowy na pasze i wykorzystanie trawienia. Ten cięższy koszt frontonu na MWhr oznacza, że ryzyko utraty aukcji jest trudniejsze dla deweloperów w tym sektorze. Ponieważ około połowa projektów musi stracić aukcję na mocy prawa, jest nieuchronnie nieproporcjonalne ryzyko. Żaden system aukcyjny produkcji energii elektrycznej nigdy nie wyprodukował dużej liczby projektów biogazowych. Zobacz odniesienia w komentarzach do PBA w sprawie prawa dotyczącego OZE. Rozwiązania mają zapewnić wsparcie dla wszystkich projektów biogazu, które kwalifikują się przy użyciu umowy o różnicę, która umożliwia sprzedaż bezpośredniej energii elektrycznej. To rzeczywiście obniża poziom niezbędnego wsparcia i zmniejsza czynnik ryzyka do poziomu zrównoważonego dla inwestycji.
hj |
a może uczelnie z etiopi napiszą cos o pv w polsce .........

Giełda OZE

sprzedamy 2 farmy pv z dotacją UE

sprzedamy 2 farmy pv z dotacja, woj lubelskie, spolki celowe, czytaj dalej...

poszukujemy farm pv z dotacja UE

poszukujemy projektow farm pv z dotacja UE - wojewodztwo lubelskie czytaj dalej...

kupimy projekty pv z dotacja

kupimy gotowe, przygotowane projekty farmy pv z dofinansowaniem unijnym, najlepiej woj lubleskie czytaj dalej...

Call Center do współpracy

Firma o ugruntowanej pozycji na rynku w związku z rozwojem struktur sprzedaży nawiąże współpracę z C czytaj dalej...