Lewiatan przypomina propozycje zmian w aukcjach w kontekście nowelizacji ustawy o OZE

Lewiatan przypomina propozycje zmian w aukcjach w kontekście nowelizacji ustawy o OZE
Elektrownia wodna w Borowie. Fot. Energa Wytwarzanie
REKLAMA

Eksperci Konfederacji Lewiatan zwracają uwagę na problem nierównego traktowania inwestorów, którzy otrzymali już na zgłaszane do aukcji projekty pomoc inwestycyjną z inwestorami, którzy takiej pomocy nie otrzymali. Zgodnie z proponowanymi poprawkami, cena w ofercie wytwórcy, który uzyskał pomoc inwestycyjną, byłaby odpowiednio powiększona o ekwiwalent tej pomocy, dzięki czemu jego oferta nie byłaby uprzywilejowana. Lewiatan proponuje też wprowadzenie koszyka dedykowanego elektrowniom wodnym. Postulaty Lewiatana pokrywają się ze stanowiskiem zgłoszonym wcześniej m.in. przez Towarzystwo Rozwoju Małych Elektorwni Wodnych.

Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan podziela "powszechne krytyczne" oceny przygotowania i przebiegu pierwszych aukcji dla OZE, które odbyły się 30 grudnia 2016 roku, wynikające z technicznych problemów z dostępem do Internetowej Platformy Aukcyjnej, które uniemożliwiły wielu wytwórcom złożenie ofert.

Lewiatan wśród przyczyn tej sytuacji wymienia m.in. „kilkumiesięczne opóźnienia w wydawaniu przez Ministra Energii oraz Rady Ministrów wszystkich rozporządzeń związanych z realizacją aukcji w 2016 roku”.

Prezes URE, który był zobowiązany do ogłoszenia terminu aukcji z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, ale dopiero po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie ilości energii i kolejności przeprowadzenia aukcji, mógł zorganizować aukcje dopiero i jedynie w ostatnim dniu roboczym 2016 roku. Efektem był brak możliwości unieważnienia i powtórzenia aukcji w innym terminie w tym samym roku, co powinno było nastąpić wobec problemów technicznych IPA – czytamy w stanowisku Konfederacji Lewiatan.

Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan wzywa jednocześnie do przeprowadzenia „w jak najszybszym terminie” dodatkowej aukcji, aby mogliby w niej wziąć udział inwestorzy, którym nie udało się złożyć ofert „z przyczyn technicznych” w aukcjach przeprowadzonych w dniu 30 grudnia 2016 r.

Lewiatan postuluje ponadto wprowadzenie zmian do ustawy o OZE „wynikających z doświadczeń wyniesionych z przeprowadzonej aukcji”.

Wdrożenie poprawek do ustawy o OZE, których brzmienie opracowała Konfederacja Lewiatan, ma skutkować m.in. wyeliminowaniem preferowania w aukcjach projektów z kumulacją pomocy publicznej inwestycyjnej i operacyjnej.

Po dokonaniu poprawek projekty będą ustawione według jednostkowej oczekiwanej ceny łącznej za MWh (a więc z ekwiwalentem pomocy publicznej inwestycyjnej), niezależnie od sposobu sfinansowania projektu. Na kwestię tę zwróciła uwagę Komisja Europejska, a zaproponowana poprawka wychodzi naprzeciw jej uwagom – czytamy w stanowisku Konfederacji Lewiatan, które otrzymała redakcja Gramwzielone.pl.

Lewiatan wskazuje ponadto na niespójności przepisów art. 79 i 39 ustawy „której konsekwencją jest błąd merytoryczny uniemożliwiający wytwórcom migrującym do systemu aukcyjnego z systemu zielonych certyfikatów wykorzystanie ceny aukcyjnej wynikającej z wyznaczonej w art. 39 wartości maksymalnej pomocy publicznej w łącznym okresie wsparcia”. Lewiatan ocenia, że skutkiem tego jest „nierówne traktowanie  podmiotów, gdyż wytwórcy będący dłużej w systemie certyfikatów mogą uzyskać w łącznym 15-letnim okresie wsparcia znacznie niższy poziom  łącznej pomocy publicznej niż wytwórcy będący krótko w systemie certyfikatów lub wytwórcy w nowych instalacjach”.

Eksperci Konfederacji Lewiatan zwracają też uwagę na brak uwzględniania przy kolejności wyboru ofert aukcyjnych uzyskanej przez wytwórców pomocy inwestycyjnej, wskazując, że tego wymaga unijne rozporządzenie GBER określające m.in. w art. 42 p. 11, że "pomoc operacyjną należy pomniejszyć o wszelką uprzednio otrzymaną pomoc inwestycyjną.".

Postulowana przez Lewiatana pierwsza poprawka miałaby dotyczyć art.79 ust.3 pkt.9 punkt 3 i 4 ustawy o OZE i otrzymać następujące brzmienie:

3) wartość pomocy publicznej o charakterze inwestycyjnym, o której mowa w art. 39 ust. 2 pkt 4 ustawy wymienionej w pkt 1 lit. e, dla wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 72 ustawy wymienionej w pkt 1 lit. e, otrzymanej przed dniem złożenia tego oświadczenia, przeliczona na cenę jednostkową tej energii po uwzględnieniu planowanej ilości wytworzonej energii elektrycznej w tej instalacji odnawialnego źródła energii przekazanej w ofercie wytwórcy i okresu 15 lat udzielanej pomocy wynosi … złotych za 1 MWh;

4) proponowana w ofercie wysokość ceny sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w art. 79 ust. 3 pkt 3 ustawy wymienionej w pkt 1 lit. e, powiększona o jednostkową pomoc publiczną o charakterze inwestycyjnym w wysokości wymienionej w pkt 3 oświadczenia, nie przekroczy ceny referencyjnej, o której mowa w art. 77 ustawy wymienionej w pkt 1 lit. e, obowiązującej w dniu złożenia oferty przez tego wytwórcę.”

Powyższa klauzula miałaby zastąpić pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Proponuje się ponadto zmiany w art. 80 ust. 1 i 2, które miałyby otrzymać następujące brzmienie:

1. Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii  powiększoną o jednostkową pomoc publiczną o charakterze inwestycyjnym, o której mowa w pkt. 3 oświadczenia określonego w art. 79 ust. 3 pkt 9, aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji.

2. W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii powiększoną o jednostkową pomoc publiczną o charakterze inwestycyjnym, o której mowa w pkt. 3 oświadczenia określonego w art. 79 ust. 3 pkt 9, a łączna ilość lub wartość energii elektrycznej, której wytworzenie zadeklarowali ci uczestnicy aukcji, przekracza ilość lub wartość określoną w ogłoszeniu o aukcji, o sprzedaży energii elektrycznej rozstrzyga kolejność złożonych ofert.

Konfederacja Lewiatan wskazuje ponadto na brak uregulowania trybu zaskarżenia rozstrzygnięć aukcyjnych i proponuje wprowadzenie zapisu o możliwości skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Podkreśla się ponadto potrzebę wprowadzenia koszyka aukcyjnego dedykowanego elektrowniom wodnym „w miejsce obecnie istniejącego opisowego”, w którym wpisano w praktyce trudne do spełnienia przez elektrownie wodne kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większego niż 3504 MWh/MW/rok.

Obecnie ponad dwie trzecie istniejących obiektów elektrowni wodnych w latach suchych nie spełnia wymaganego w tym koszyku stopnia wykorzystania mocy. Jest to wynikiem działania czynników naturalnych (stanów wód w rzekach), a nie technologicznych, więc jest zupełnie niezależne od wytwórców – uzasadnia proponowaną zmianę Lewiatan.

Kiedy kolejne aukcje?

Pierwsze aukcje dla OZE – dedykowane oddzielnie właścicielom istniejących biogazowni rolniczych o mocy do 1 MWe, właścicielom istniejących biogazowni rolniczych o mocy ponad 1 MWe, właścicielom nowych projektów OZE o mocy do 1 MW oraz istniejącym instalacjom spełniającym wskazane wyżej kryterium wykorzystania mocy (w praktyce elektrowniom wodnym) przeprowadzono w dniu 30 grudnia 2016 r.

Podczas tych aukcji złożenie swoich ofert części wytwórcom uniemożliwiły problemy techniczne z dostępem do Internetowej Platformy Aukcyjnej. Mimo to Urząd Regulacji Energetyki, który odpowiadał za przeprowadzenie aukcji, uznał przeprowadzone aukcje za ważne.

Ministerstwo Energii i Urząd Regulacji Energetyki zapowiedziały wcześniej gotowość do organizacji „dogrywkowych” aukcji, jednak mimo, że od przeprowadzenia pierwszych aukcji minęły już ponad cztery miesiące, nadal nie wiadomo, kiedy i na jakich zasadach takie aukcje miałyby się odbyć.

Urząd Regulacji Energetyki nie podał także do publicznej wiadomości przyczyn problemów z dostępem do Internetowej Platformy Aukcyjnej, pozostawiając bez odpowiedzi zapytania kierowane w tej sprawie przez portal Gramwzielone.pl.

Nie wiadomo też, kiedy zostaną przeprowadzone „duże”, zapowiedziane na ten rok aukcje. Na razie z niezbędnych do ich zorganizowania rozporządzeń wprowadzono w życie rozporządzenie kształtujące ceny referencyjne na 2017 r. Więcej na ten temat w artykule: Weszło w życie rozporządzenie dot. cen referencyjnych na 2017 r.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (6)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Randy Mott PBA |
1. The use of auctions will never result in the full "migration" of facilities using certificates into the new system. Half the bidders have to lose in auctions for them to be competitive under the EU rules. 2. Small projects never do well in auctions due to the risk factor and the relative cost of bidding. They should be carved out and offered a cost for the difference that allows direct sales. This lowers the support necessary and also provides for distributed energy that is more secure. 1. Korzystanie z aukcji nigdy nie spowoduje pełnej "migracji" urządzeń używających certyfikatów do nowego systemu. Połowa licytantów musi stracić na aukcjach, aby mogły być konkurencyjne na zasadach UE. 2. Małe projekty nigdy nie robią dobrze w aukcjach ze względu na czynnik ryzyka i względny koszt licytacji. Powinny być wyryte i oferowane koszt różnicy umożliwiającej sprzedaż bezpośrednią. Obniża to konieczność wsparcia, a także zapewnia bardziej bezpieczną energię rozproszoną.
alladyn-solar-batt |
Randy Mott: Polski rząd jest pod dyktaturą BigEnergy. Dlatego nie rozumie korzyści z energetyki rozproszonej.
Misiu |
W pierwszej aukcji w grudniu bezprawnie dopuszczono na tych samych zasadach projekty z pomocą inwestycyjną oraz projekty bez takiej pomocy. Ponieważ przez to rażąco naruszono zasady równego traktowania podmiotów aukcja już z tego powodu jest nieważna. Jeżeli teraz Lewiatan wnosi o ustawową zmianę tych zasad, gdyż obecny system narusza GBER, to jest to słuszne, ale w niczym nie zmiena faktu, że grudniowa aukcja odbyła się z naruszeniem prawa i jest nieważna.
. |
Po1 - w artykule podane są zmiany których nie Lewiatan jest autorem,Po2- te zmiany były zgłaszane w formie nowelizacji ustawy już w październiku 2017, przed grudniową aukcją, ale to BRANŻE nie chciały tej nowelizacji, szczególnie mała woda, fotowoltaika i biogazownie - gdyż branże wychodziły z założenia że najważniejsze są jak najszybsze aukcje, a nie żeby one odbyły się zgodnie z prawem równym dla wszystkich. I ta sama sytuacja jest obecnie w tym roku - aukcja uzupełniająca ma się wg branży odbyć jak najszybciej, bez względu na wadliwe zapisy - do tego dąży fotowoltaika i mała woda.Biogazownie aukcjami już nie są zainteresowane.
Master |
Chyba październik 2016. Panowie, tu sie nic nie zmieni, aukcja dogrywkowa miała byc szybko i co? zaraz maj, generalnie tylko tępy człowiek nie widzi co sie dzieje w branży, a Oni zadowoleni sami z siebie,i ta propaganda w około jak zajebiscie jest w tym kraju, 2017 przeleci, 2018 pewnie tez w większości i gdzie nasz cel 19,6%? Wtedy znajdzie sie winnego, a co, przecież PIS nie popełnia błędów, to UE jest be bo tam jest Tusk itd
. |
tak pomyłka, chodzi oczywiści o październik 2016 roku - a komentarz @Master jest ewidentnym dowodem na to co chcą cwaniaczki branży pv - handlarze paneli - aukcja jak najszybciej, nieważne czy oparta na dobrych czy na złych przepisach

Giełda OZE

Elektrownia fotowoltaiczna 16,32MW

Elektrownia fotowoltaiczna 16,32MW Położenie - Kamień Mały gmina Witnica województwo Lubuskie, te czytaj dalej...

Projekt wygrana aukcja 380PLN/MWh, 120 kWp PV, własny grunt PnB w rozsądnej cenie

Sprzedam projekt z wygraną aukcją 380 PLN/MWh, możliwość sprzedaży energii od 2019r. Lokalizacja Lub czytaj dalej...

Biogazownia Rolnicza 0,5 MW

Biogazownia Rolnicza 0,5 MW Województwo mazowieckie, powiat Żuromin Posiadane dokumenty: • Pozw czytaj dalej...

Szukam podwykonawcy instalacji PV Warm-Maz

Firma szuka podwykonawcy mikroinstalacji PV. Możliwa stała współpraca. czytaj dalej...