Dofinansowanie dla osób fizycznych na OZE. Oferta WFOŚiGW

Dofinansowanie dla osób fizycznych na OZE. Oferta WFOŚiGW
fotolia
REKLAMA

Coraz więcej Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza swoje autorskie programy ukierunkowane na wsparcie przedsięwzięć proekologicznych, w tym na wsparcie instalacji prosumenckich. Na potrzeby raportu "Perspektywy fotowoltaiki w Polsce 2017. Przewodnik dla inwestorów" portal Gramwzielone.pl dokonał przeglądu ofert szesnastu WFOŚiGW w tym zakresie. Poniżej prezentujemy te programy, które skierowane są bezpośrednio do osób fizycznych i z których można sfinansować inwestycje w odnawialne źródła energii. 

WFOŚIGW w Toruniu program EKODOM

WFOŚiGW w Toruniu ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego EKODOM – dofinansowanie zadań z zakresu termomodernizacji i OZE realizowanych przez osoby fizyczne na potrzeby mieszkaniowe. Wnioski są przyjmowane do wyczerpania budżetu programu, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2017 r. Budżet przeznaczony na realizację programu wynosi 10 mln zł.

Pomoc finansowa udzielana jest w formie preferencyjnej, częściowo umarzalnej pożyczki. Wypłata pożyczki nastąpi po zakończeniu realizacji zadania na podstawie faktur i protokołu odbioru. 

Warunki dofinansowania:

 • Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 80 proc. kosztu kwalifikowanego.
 • Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 20 proc. kosztu przedsięwzięcia.
 • Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie nie mniej niż 0,7 stopy redyskonta weksli, jednak nie mniej niż 3,0 punkty procentowe w stosunku rocznym.
 • Okres spłaty do 10 lat.
 • Możliwość umorzenia 30 porc. kwoty pożyczki.

W 2016 roku w ramach programu Ekodom złożono 76 wniosków na instalacje fotowoltaiczne, 25 wniosków na pompy ciepła, 10 wniosków  na termomodernizację i 13 wniosków na wymianę źródła ciepła. W sumie dla 63 wniosków wydano promesy udzielenia dofinansowania na łączną kwotę 1,962 mln zł. oraz zawarto 30 umów na kwotę 929 tys. zł.

WFOŚiGW w Lublinie  program EKODOM

WFOŚiGW w Lublinie ogłosił kolejny nabór wniosków dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, w tym na budowę instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i innych odnawialnych źródeł energii na potrzeby gospodarstwa domowego. Wnioski są przyjmowane w terminie od 1 lutego 2017 r. do 31 marca 2017 r.

Pomoc finansowa udzielana jest w formie preferencyjnej, częściowo umarzalnej pożyczki w wysokości do 100 proc. kosztu kwalifikowanego, z możliwością umorzenia 25-30 proc. pożyczki, w zależności od planowanej inwestycji. W przypadku instalacji fotowoltaicznych wysokość umorzenia pożyczki wynosi 25 proc.

WFOŚiGW w Szczecinie – program pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby

Nabór wniosków w programie ma charakter ciągły i trwa od dnia 16 stycznia 2017 r. do wyczerpania środków. Fundusz zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub unieważnienia naboru z przyczyn od niego niezależnych. Alokacja środków w programie na rok 2017 wynosi 10 mln zł.

Kwota udzielonej pożyczki stanowi do 100 proc. wartości przedsięwzięcia. Na wniosek beneficjenta, po spłacie 70 proc. pożyczki Fundusz może wyrazić zgodę na umorzenie pozostałej części pożyczki, za wyjątkiem zadań polegających na likwidacji źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, na inne ekologiczne źródła ciepła, gdzie wysokość umorzenia może wynieść do 50 proc. wartości udzielonej pożyczki.

Rodzaje przedsięwzięć podlegających finansowaniu:

 • ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz zwiększenie efektywności energetycznej poprzez budowę, przebudowę i modernizację indywidualnych źródeł ciepła oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub/i chłodu,
 • ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji elektryczności,
 • ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów poprzez zakup pojazdów o napędzie elektrycznym (kwota dofinansowania do 150 000 zł brutto),
 • ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne.

WFOŚiGW w Olsztynie program EWA

Program skierowany będzie do osób fizycznych lub grupy osób posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Program będzie realizowany w latach 2017-2018. Nabór w konkursie ma charakter ciągły i trwa od dnia ogłoszenia do wyczerpania alokacji.

Dofinansowanie w ramach programu udzielane jest w formie pożyczki. Beneficjent może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 90 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a minimalny udział własny beneficjenta wynosi 10 proc. Łączna wysokość dofinansowania z Funduszu nie może przekroczyć 300 tys. zł. Udzielona pożyczka może być częściowo umorzona. Umorzeniu może podlegać do 10 proc. wartości udzielonej pożyczki.

Rodzaje przedsięwzięć podlegających finansowaniu:

 • budowa źródeł energii elektrycznej na potrzeby własne;
 • zakup pojazdów o napędzie elektrycznym;
 • budowa, przebudowa, modernizacja indywidualnych źródeł ciepła (likwidacja źródeł niskiej emisji), wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub/i chłodu;
 • kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych.

WFOŚiG w Opolu  program ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych

Program ma charakter ciągły i będzie trwał do końca końca 2020 r. Do skorzystania z dofinansowania uprawnione są osoby fizyczne, będące właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości, stanowiących lokale mieszkalne lub budynki jednorodzinnych położonych na terenie województwa opolskiego.

Program składa się z czterech części:

 • Program EKO-PIEC: Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła dla gospodarstw domowych,
 • Program EKO-TERM: Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynku jednorodzinnego bez wymiany źródła ciepła ,
 • Program EKO-DOM: Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynku jednorodzinnego z wymianą źródła ciepła ,
 • Program OZE: Poprawa jakości powietrza poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.

Dofinansowanie jest udzielane w formie pożyczki z możliwością jej częściowego umorzenia. Beneficjent może otrzymać dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Funduszu w wysokości do 95 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Umorzeniu może podlegać:

 • do 30 proc. wartości pożyczki - w przypadku programu EKO-PIEC,
 • do 20 proc. wartości pożyczki - w przypadku programów EKO-TERM i OZE,
 • do 30 proc. wartości części pożyczki wypłaconej na wymianę źródła ciepła i do 20 proc. wartości części pożyczki wypłaconej na termoizolację budynku – w przypadku programu EKO-DOM.

WFOŚiGW w Łodzi  dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych 

Program ukierunkowany jest na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez dofinansowanie zadań polegających na wykonaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii na terenie województwa łódzkiego. Nabór wniosków trwa od dnia 26 stycznia 2017 r. do końca 2017 r., przy czym wydatkowanie środków może trwać do 31 grudnia 2018 r.

Forma dofinansowania to dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu, który zostanie uruchomiony przez jeden z banków współpracujących z WFOŚiGW w Łodzi – m.in. BOŚ o. w Łodzi oraz wybrane banki spółdzielcze. Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty objęte w całości kredytem bankowym, związane z realizacją zadania, służące uzyskaniu efektu rzeczowego i ekologicznego, przeznaczone m.in. na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych czy instalacji fotowoltaicznych. W pierwszym przypadku jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2,5 tys. zł za 1 m2 powierzchni czynnej absorbera, a w drugim nie może być wyższy niż 4,5 tys. zł za kW zainstalowanej mocy.

Kwota dotacji w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego, przeznaczona na termomodernizację budynków, nie może przekroczyć 30 tys. zł, maksymalna kwota dotacji przeznaczona na modernizację/budowę źródła ciepła w ramach dotacji nie może przekroczyć 20 tys. zł, a dla instalacji fotowoltaicznych oraz innych źródeł odnawialnych do pozyskiwania energii elektrycznej dopłata nie może być wyższa od kwoty 10 tys. zł.

WFOŚiGW w Rzeszowie program „Przyjazny Dom”

Program Przyjazny Dom jest pierwszą ofertą WFOŚiGW w Rzeszowie skierowaną do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na których realizowane będą zadania inwestycyjne. Głównym celem programu jest ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa gospodarki ściekowej Podkarpacia. Program ma być realizowany do 2023 r. 

W ramach programu osoby fizyczne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie zadań polegających na zakupie i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

Pomoc finansowa będzie udzielana łącznie w formie dotacji i pożyczki lub wyłącznie w formie pożyczki z preferencyjnym oprocentowaniem.

W ramach programu "Przyjazny dom" będzie można otrzymać dofinansowanie w postaci dotacji m.in. na wymianę kotłów węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą. W tym wypadku dotacja wyniesie do 3 tys. zł, a możliwe będzie też uzyskanie preferencyjnej pożyczki do 15 tys. zł. Z kolei na zakup i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła, będzie można otrzymać dofinansowanie, ale tylko w formie preferencyjnej pożyczki. Pożyczki będą przyznawane na 10 lat, a ich oprocentowanie wyniesie 2 proc.

W tym roku w programie "Przyjazny dom" na inwestycje związane z ochroną powietrza WFOŚIGW w Rzeszowie chce przeznaczyć na dotacje 1 mln zł, a na preferencyjne pożyczki 5 mln zł.

WFOŚiGW w Kielcach

Ze środków WFOŚiGW w Kielcach uruchomiony został  Program "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków" - Edycja II, w ramach którego udzielane jest dofinansowanie dla osób fizycznych m.in. na OZE. Nabór wniosków w ramach tego programu rozpoczął się 1 marca 2017 r. i ma on charakter ciągły. Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań w ramach tego programu wynosi 6,2 mln zł.

Dodatkowo wsparcie na OZE w WFOŚiGW w Kielcach można uzyskać z programu "ZORZA – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim", w ramach którego dofinansowywane są inwestycje polegające na wymianie źródła ogrzewania na nowoczesne (o wyższej sprawności). Dofinansowanie jest przyznawane w formie dotacji. Nabór wniosków w ramach tego programu rozpoczął się 1 marca 2017 r. i ma charakter ciągły. Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań w ramach tego programu wynosi 2,5 mln zł. 

Pozostałe WFOŚiGW

W styczniu prowadzone były nabory wniosków na inwestycje związane m.in. z instalacjami fotowoltaicznymi przez WFOŚiGW w Warszawie oraz Poznaniu. W pierwszym przypadku program został zakończony już 23 stycznia z powodu wyczerpania alokacji, a w drugim przypadku ze względu na upłynięcie krótkiego terminu składania wniosków.

Obecnie w pozostałych WFOŚiGW tj. w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Kielcach i Białymstoku oraz Poznaniu i Warszawie nie są prowadzone lub planowane do uruchomienia w najbliższych terminach programy umożliwiające dofinansowanie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii, w tym w szczególności w instalacje fotowoltaiczne. Nie mniej jednak w każdym momencie można spodziewać się zmiany zadań priorytetowych poszczególnych wojewódzkich funduszy i rozpoczęcie realizacji zadań związanych z przedsięwzięciami wpisującymi się w zakres ochrony atmosfery, w tym m.in. w związku z ewentualnym przystąpieniem do programu "Region".

Program "Region” realizowany za pośrednictwem WFOŚiGW

Nowym programem priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest program o nazwie "Region". Będzie on  wdrażany za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW. Ma on charakter otwarty i daje możliwość kształtowania ostatecznej oferty dla osób fizycznych przez wojewódzkie fundusze. Program przewiduje szczególne preferencje w zakresie działań przyczyniających się do poprawy jakości powietrza. W dniu 23 stycznia został ogłoszony nabór wniosków dla pośredników finansowych, którymi są WFOŚiGW. Wnioski należy składać w terminie do końca września 2017 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Dofinansowanie na domowe mikroinstalacje OZE w programie "Region" ma być przyznawane w formie niskooprocentowaych pożyczek. Na razie wiadomo jedynie, na jakich warunkach finansowanie będzie przyznawał NFOŚiGW wojewódzkim funduszom. Pożyczka dla wojewódzkich funduszy może być udzielona na okres nie dłuższy niż 7 lat, przy czym okres finansowania będzie liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej. NFOŚiGW podkreśla, że warunki udzielania dofinansowania przez WFOŚiGW beneficjentom końcowym określą dopiero poszczególne wojewódzkie fundusze.

NFOŚIGW zakłada, że program "Region" będzie realizowany do 2023 r. z możliwością podpisywania umów do 2020 r. Okres kwalifikowalności kosztów zaczął się 1 stycznia 2014 r. i zakończy się 31 grudnia 2023 r. Terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych zostaną określone indywidualnie przez poszczególne WFOŚiGW.

Na razie nie jest też doprecyzowane, jakiego dokładnie rodzaju przedsięwzięcia będzie można zrealizować, wspierając się pożyczką z programu "Region". W warunkach programu czytamy jedynie, że "Region" zakłada „dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej ujętych w planach działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej”. Jak jednak zapewnił w odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl Wydział Komunikacji NFOŚIGW, program "Region" obejmie swoim zakresem obszary finansowane wcześniej w ramach programów Prosument, Kawka czy Ryś.

"Region" ma stanowić jedną z dwóch części nowego programu o nazwie „System – wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych”. Druga część będzie dotyczyć przedsięwzięć zakładających usuwanie wyrobów zawierających azbest. W tym wypadku dofinansowanie będzie przyznawane w formie bezzwrotnych dotacji.

Wiadomo, że budżet całego programu "System" wyniesie 782 mln zł, z czego dla bezzwrotnych form dofinansowania przewidziano budżet w wysokości 32 mln zł, a dla zwrotnych form dofinansowania – 750 mln zł. To poziom zbliżony do budżetu programu "Prosument", który poprzedni zarząd NFOŚiGW pierwotnie ustalił na 800 mln zł – ostatecznie wydano tylko część tych środków ze względu na wcześniejsze zakończenie tego programu.

Ponieważ umowy w programie "Region" będą podpisywane przez NFOŚiGW osobno z każdym z WFOŚiGW, można przypuszczać, że terminy uruchomienia dofinansowania przez poszczególne wojewódzkie fundusze ochrony środowiska mogą się różnić, a przystąpienie do tego programu przez każdy z WFOŚiGW będzie zależeć od jego indywidualnej decyzji i efektów negocjacji z NFOŚiGW.

Patryk Rakowski


Więcej informacji na temat możliwości dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne znajduje sie w raporcie Gramwzielone.pl "Perspektywy fotowoltaiki w Polsce 2017. Przewodnik dla inwestorów."

Zobacz również

Komentarze (15)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
zwęglona zielona pyra |
Kredyt nazywaja dofinansowaniem, DLA KOGO TO OSZUSTWO ?
k |
Bo to jest dofinansowanie. Po prostu trzeba rozumieć różnicę między dofinansowaniem a dotacją.
A |
Spokojnie, polacy jadą już na 3 kredytach (Hipoteczny + samochód + sprzęt RTV/AGD) to i 4 kredyt uciągną tfu dofinansowanie.
TOM |
Geotermia, geotermia Panowie .....w tym jest przyszłość i są na to środki np NFOŚiGW ma na to 500 mln .....kto to dostanie ????
Mkiolp |
WFOŚIGW w Łodzi: 1) nie do końca 2017, tylko do 30 września 2017 2) środków już praktycznie nie ma Taka jest prawda droga redakcji...
Mkiolp |
Jeżeli komuś nie odpowiada forma dofinansowania, zawsze może wziąć za gotówkę ;-)
Krzysiek |
Przy aktualnym prawodawstwie powinny być dofinasowania, a nie dotacje. W Niemczech FIT jest na poziomie 0,52 gr /kWh po uwzględnieniu konsumpcji własnej jest to ok. 0,58 gr.kWh u nas na systemie opustów u nas jest to uśredniając 0,49 gr/kWh, a tam dotacji nie stosują i ceny systemów są 20-30 % droższe.
bs_boss |
@ Krzysiek | 2017-03-10 08:59:12 -- kolega wyliczył jak wiele droższe są systemy w Nemczech, a czemu kolega nie zawarł informacji odnośnie stosunku tej ceny do średniego wynagrodzenia w danym kraju - proponuję podliczyć jeszcze dla porównania stawki i wynagrodzenia w PL - wówczas taka informacja będzie uczciwa i jednoznacznie wykaże gdzie i kto więcej płaci
ELEKTRYKPV49 |
Czy osoba która pisała ten artykuł była trzeźwa ? W woj. łódzkim po 7 dniach skończyły się dotacje bo grupa oszustów powiązana z B miała przygotowane wnioski dużo wcześniej. Jeśli zostały gdzieś pieniądze to tylko w bankach S ale tam zwyczajnie są gamonie i nie potrafią pomóc w wypełnianiu wniosków dlatego klienci odchodzą zniesmaczeni. Pytanie: kiedy Wfoś zostaną zlikwidowane, bo poziom złodziejstwa poraża !!
mkiolp |
@ ELEKTRYKPV49 - jeżeli masz jakieś dowody, powinieneś natychmiast zgłosić sprawę do prokuratury. W przeciwnym razie uważaj, jak kogoś posądzasz bezpodstawnie...
gino |
Więc Ślaskie zwleka z dotacjami i zwlekać będzie do 2020r. co najmniej , ju robią to od 2014r. więc jeszcze 3 lata pociągą z tym naciąganiem wieć na Śląsku i kielecczyznie za własne kase lub kredyty zainwestowac trza te 2 kW - 3 kW i juz sie inwestycja bedzie zwracać i produkowac (zwrot to 8 latek) , cgodzi o fotowoltaike własny prąd w domu i grzanie z tego wody i domu piecem akumulacyjnym , a jak bedzie dofiannsowanie to sie weznie nowa inwestycje powiekszy lub wykombinujemy legalnie ( inhy odkupi ten sprzet a tty zainwestujesz w ten program) a na rachunkach i tak od poczatku jest sie wygrany!!!
loginal |
No i po co to dofinansowanie skoro finalnie taniej jest nie korzystać z dotacji. Wystarczy przeliczyć koszty kwalifikowane dla np. 3,12kWp ile kosztuje, dodać prowizję od kredytu, dodać podatek od dotacji. A przecież bez większego wysiłku można zakupić 3,12kWp z montażem i 10 letnią gwarancją za 14000zł. loginal@wp.pl
Krzysiek |
No na dobrych podzespołach to raczej 3 kW za ok. 19.000 zł brutto
crush |
popieram ELEKTRYKAPV49, w łapę chyba trzeba było dać bo po 7 dniach koniec dotacji?to wierzyć mi się nie chce.
Święty |
nie wiem skąd autor artykuł i na jakiej podstawie określił, iż nie ma i nie będzie w świętokrzyskim takich programów: są 2 programy obowiązujące od 01.03.2017 tj.: "ZORZA" wymiana piecy na bardziej ekologiczne (5 klasa np.: biomasa) - forma wsparcia dotacja do 25% kosztów wymiany pieca oraz program pożyczkowy (pożyczka do 95% 2,5 % w skali roku nie ma marży i WIBORU), umorzenie po min. 3 latach - 25%. Szczegóły na stronie WFOŚ WFOŚ już w 2015 roku prowadził nabór pożyczkowy na OZE

Giełda OZE

Kupie projekty elektrowni wiatrowych

Kupię projekty elektrowni wiatrowych z pozwoleniem na budowę dla elektrowni nowych i używanych. czytaj dalej...

Kupie pracujące elektrownie wiatrowe

Kupię pracujące elektrownie wiatrowe nowe i używane czytaj dalej...

Opolskie – pożyczka unijna do 1 mln zł dla inwestorów i instalatorów OZE.

Katana Konsulting zaprasza firmy mikro, małe i średnie do skorzystania z unijnych, więc preferencyjn czytaj dalej...

2 x 1MW Małopolska

2 x 1MW z pozwoleniem na budowę, umowa warunkowa na sprzedaż po wygraniu aukcji. Kolejny 1MW na tej czytaj dalej...