Australijski stan podwoi taryfy gwarantowane dla prosumentów

Australijski stan podwoi taryfy gwarantowane dla prosumentów
SolarCity press
REKLAMA

W ostatnich latachpodobnie jak w innych krajachw Australii obniżano taryfy za sprzedaż energii z małych instalacji fotowoltaicznych. Teraz drugi pod względem liczby mieszkańców australijski stan taryfy gwarantowane podwoi.

Wiktoria, drugi co do wielkości i pod względem populacji australijski stan, który zamieszkuje około 4,3 mln osób, wprowadzi wyższe stawki za sprzedaż energii z małych instalacji fotowoltaicznych.

Stanowy regulator energetyczny ustanowił taryfę gwarantowaną, która będzie obowiązywać od 1 lipca br. i wyniesie 0,113 AUD/kWh (około 0,35 PLN/kWh) – podczas gdy dotychczas stosowana taryfa wynosiła 0,05 AUD/kWh (ok. 0,16 PLN/kWh).

Taka taryfa obejmie nie tylko prosumentów posiadających elektrownie fotowoltaiczne, których w Australii jest zdecydowanie najwięcej, ale również właścicieli elektrowni wiatrowych, wodnych i biomasowych. Warunek to maksymalna moc tych urządzeń wynosząca 100 kW.

Zgodnie z nowym prawem, do takiej, minimalnej stawki będzie musiał dostosować się każdy sprzedawca energii, który ma ponad 5 tys. klientów.

Walczyliśmy o sprawiedliwą cenę dla energii słonecznej po skandalicznych działaniach koncernów energetycznych, które zdzierały z australijskich producentów energii słonecznej. (…) Mamy nadzieję, że pozostali regulatorzy w Australii skorygują popełnione błędy w innych stanach, w których producenci energii słonecznej nie otrzymują prawie żadnej zapłaty za energię, którą produkują – komentuje australijskie stowarzyszenie Solar Citizens.

Organizacja zrzeszająca australijskich prosumentów zauważa, że w pozostałych 5 australijskich stanach i na terytoriach zależnych producenci energii słonecznej otrzymują za sprzedaż do sieci stawki rzędu 0,05 – 0,06 AUD/kWh. – To mniej niż 1/4 ceny, którą narzucają sprzedawcy za energię pochodzącą z sieci – komentuje Solar Citizens.

Obecnie w Australii – kraju zamieszkałym przez 24 mln ludzi – działa już około 1,6 mln instalacji fotowoltaicznych.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (6)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
m |
Tylko pozazdrościć
MojaElektrowniaPV |
Ja będę walczył o "sprawiedliwą cenę" dla marchewki z mojego ogródka bo póki co jest niesprawiedliwa, w markecie jest tańsza marchewka.
oze |
A u nas epoka kamienia łupanego :( tzn WEGLA !!! ILE lat ku... polacy dokladaja do tych nie rent te nie rentownych kopalni , zżuta 36 mln ludzi na kilka tysięcy pracujących przy tym, z tego 2/3 to księgowe, administracja itd. naprawdę SMUTNE TO :(
gino |
Australia 5 mln domów i 1,6 mln instalacji a w Polsce 10 mln domów i około 5 tys. instalacji (około 30% w Austali a w Polsce około 0,5% domów ma fotowoltaike)
alladyn-solar-batt |
W Australii rusza projekt, dzięki któremu posiadacze instalacji fotowoltaicznych będą mogli połączyć się w sieć i odsprzedawać nadwyżki energii Au­stra­lij­ska firma Gre­en­Sync roz­po­czy­na re­ali­za­cję pi­lo­ta­żo­we­go pro­jek­tu zde­cen­tra­li­zo­wa­nej wy­mia­ny ener­gii. Plat­for­ma deX umoż­li­wi po­sia­da­czom pa­ne­li sło­necz­nych po­łą­cze­nie się w sieć, dzię­ki któ­rej wy­two­rzo­ny przez nich prąd trafi do sys­te­mu ener­ge­tycz­ne­go za­si­la­ją­ce­go cały kraj. Gre­en­Sync otrzy­ma­ła na to za­da­nie 450 tys. do­la­rów do­fi­nan­so­wa­nia od au­stra­lij­skiej agen­cji ds. ener­gii od­na­wial­nej (ARENA). Do ini­cja­ty­wy do­łą­czy­ły rów­nież tra­dy­cyj­ni ope­ra­to­rzy sieci ener­ge­tycz­nych oraz Au­stra­lij­ska Agen­cja Ener­gii Od­na­wial­nej A-Lab. Po­my­sło­daw­cą pro­jek­tu The De­cen­tra­li­sed Ener­gy Exchan­ge (w skró­cie deX) jest twór­ca Gre­en­Sync Phil Bly­the. Za­da­niem in­no­wa­cyj­nej plat­for­my bę­dzie za­rzą­dza­nie ener­gią elek­trycz­ną w cza­sie naj­więk­sze­go na nią za­po­trze­bo­wa­nia i kie­ro­wa­nie nad­wy­żek tam, gdzie są naj­bar­dziej po­trzeb­ne. Dwa pi­lo­ta­że sys­te­mu deX ruszą w czerw­cu i obej­mą po 5 tys. go­spo­darstw do­mo­wych w róż­nych czę­ściach Au­stra­lii. Mają one na celu usta­le­nie war­to­ści ener­gii wy­twa­rza­nej przez umiesz­czo­ne na da­chach ba­te­rie sło­necz­ne i prze­te­sto­wa­nie efek­tyw­no­ści sprze­da­ży. Zda­niem szefa Gre­en­Sync takie roz­wią­za­nie jest bar­dziej prak­tycz­ne niż bu­do­wa­nie no­wych elek­trow­ni, by za­spo­ko­ić zwięk­szo­ne po­trze­by ener­ge­tycz­ne pod­czas czę­sto wy­stę­pu­ją­cych w Au­stra­lii upa­łów. Po stro­nie spo­dzie­wa­nych ko­rzy­ści z pro­jek­tu deX, są m.​in. zwięk­sze­nie na­kła­dów na in­we­sty­cje w in­sta­la­cje PV oraz ma­ga­zy­ny ener­gii.
alladyn-solar-batt |
,,Do ini­cja­ty­wy do­łą­czy­ły rów­nież tra­dy­cyj­ni ope­ra­to­rzy sieci ener­ge­tycz­nych''- panowie Operatorzy w polsce- do pracy!

Giełda OZE

Montaż farmy PV - NIEMCY

Potrzebuje 12 osob do montazu konstrukcji PV na gruncie - Niemcy, okolice Szczecina. Rozliczenie za czytaj dalej...

Projekty budowlane biogzowni

Projekty budowlane biogazowni. Od opracowania koncepcji technologicznej poprzez uzyskanie decyzji śr czytaj dalej...

Dokumentacja Prosument II

Wykonuję dokumentację techniczną systemów fotowoltaicznych do programu Prosument II. Krótkie termi czytaj dalej...

Sprzedam projekt PV z wygraną aukcją i możliwą dotacją.

Sprzedamy Sp. z o.o. z projektem PV o mocy 0,54 MW z wygraną aukcją oraz z możliwą dotacją - obecn czytaj dalej...