Australijski stan podwoi taryfy gwarantowane dla prosumentów

Australijski stan podwoi taryfy gwarantowane dla prosumentów
SolarCity press
REKLAMA

W ostatnich latachpodobnie jak w innych krajachw Australii obniżano taryfy za sprzedaż energii z małych instalacji fotowoltaicznych. Teraz drugi pod względem liczby mieszkańców australijski stan taryfy gwarantowane podwoi.

Wiktoria, drugi co do wielkości i pod względem populacji australijski stan, który zamieszkuje około 4,3 mln osób, wprowadzi wyższe stawki za sprzedaż energii z małych instalacji fotowoltaicznych.

Stanowy regulator energetyczny ustanowił taryfę gwarantowaną, która będzie obowiązywać od 1 lipca br. i wyniesie 0,113 AUD/kWh (około 0,35 PLN/kWh) – podczas gdy dotychczas stosowana taryfa wynosiła 0,05 AUD/kWh (ok. 0,16 PLN/kWh).

Taka taryfa obejmie nie tylko prosumentów posiadających elektrownie fotowoltaiczne, których w Australii jest zdecydowanie najwięcej, ale również właścicieli elektrowni wiatrowych, wodnych i biomasowych. Warunek to maksymalna moc tych urządzeń wynosząca 100 kW.

Zgodnie z nowym prawem, do takiej, minimalnej stawki będzie musiał dostosować się każdy sprzedawca energii, który ma ponad 5 tys. klientów.

Walczyliśmy o sprawiedliwą cenę dla energii słonecznej po skandalicznych działaniach koncernów energetycznych, które zdzierały z australijskich producentów energii słonecznej. (…) Mamy nadzieję, że pozostali regulatorzy w Australii skorygują popełnione błędy w innych stanach, w których producenci energii słonecznej nie otrzymują prawie żadnej zapłaty za energię, którą produkują – komentuje australijskie stowarzyszenie Solar Citizens.

Organizacja zrzeszająca australijskich prosumentów zauważa, że w pozostałych 5 australijskich stanach i na terytoriach zależnych producenci energii słonecznej otrzymują za sprzedaż do sieci stawki rzędu 0,05 – 0,06 AUD/kWh. – To mniej niż 1/4 ceny, którą narzucają sprzedawcy za energię pochodzącą z sieci – komentuje Solar Citizens.

Obecnie w Australii – kraju zamieszkałym przez 24 mln ludzi – działa już około 1,6 mln instalacji fotowoltaicznych.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (6)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
m |
Tylko pozazdrościć
MojaElektrowniaPV |
Ja będę walczył o "sprawiedliwą cenę" dla marchewki z mojego ogródka bo póki co jest niesprawiedliwa, w markecie jest tańsza marchewka.
oze |
A u nas epoka kamienia łupanego :( tzn WEGLA !!! ILE lat ku... polacy dokladaja do tych nie rent te nie rentownych kopalni , zżuta 36 mln ludzi na kilka tysięcy pracujących przy tym, z tego 2/3 to księgowe, administracja itd. naprawdę SMUTNE TO :(
gino |
Australia 5 mln domów i 1,6 mln instalacji a w Polsce 10 mln domów i około 5 tys. instalacji (około 30% w Austali a w Polsce około 0,5% domów ma fotowoltaike)
alladyn-solar-batt |
W Australii rusza projekt, dzięki któremu posiadacze instalacji fotowoltaicznych będą mogli połączyć się w sieć i odsprzedawać nadwyżki energii Au­stra­lij­ska firma Gre­en­Sync roz­po­czy­na re­ali­za­cję pi­lo­ta­żo­we­go pro­jek­tu zde­cen­tra­li­zo­wa­nej wy­mia­ny ener­gii. Plat­for­ma deX umoż­li­wi po­sia­da­czom pa­ne­li sło­necz­nych po­łą­cze­nie się w sieć, dzię­ki któ­rej wy­two­rzo­ny przez nich prąd trafi do sys­te­mu ener­ge­tycz­ne­go za­si­la­ją­ce­go cały kraj. Gre­en­Sync otrzy­ma­ła na to za­da­nie 450 tys. do­la­rów do­fi­nan­so­wa­nia od au­stra­lij­skiej agen­cji ds. ener­gii od­na­wial­nej (ARENA). Do ini­cja­ty­wy do­łą­czy­ły rów­nież tra­dy­cyj­ni ope­ra­to­rzy sieci ener­ge­tycz­nych oraz Au­stra­lij­ska Agen­cja Ener­gii Od­na­wial­nej A-Lab. Po­my­sło­daw­cą pro­jek­tu The De­cen­tra­li­sed Ener­gy Exchan­ge (w skró­cie deX) jest twór­ca Gre­en­Sync Phil Bly­the. Za­da­niem in­no­wa­cyj­nej plat­for­my bę­dzie za­rzą­dza­nie ener­gią elek­trycz­ną w cza­sie naj­więk­sze­go na nią za­po­trze­bo­wa­nia i kie­ro­wa­nie nad­wy­żek tam, gdzie są naj­bar­dziej po­trzeb­ne. Dwa pi­lo­ta­że sys­te­mu deX ruszą w czerw­cu i obej­mą po 5 tys. go­spo­darstw do­mo­wych w róż­nych czę­ściach Au­stra­lii. Mają one na celu usta­le­nie war­to­ści ener­gii wy­twa­rza­nej przez umiesz­czo­ne na da­chach ba­te­rie sło­necz­ne i prze­te­sto­wa­nie efek­tyw­no­ści sprze­da­ży. Zda­niem szefa Gre­en­Sync takie roz­wią­za­nie jest bar­dziej prak­tycz­ne niż bu­do­wa­nie no­wych elek­trow­ni, by za­spo­ko­ić zwięk­szo­ne po­trze­by ener­ge­tycz­ne pod­czas czę­sto wy­stę­pu­ją­cych w Au­stra­lii upa­łów. Po stro­nie spo­dzie­wa­nych ko­rzy­ści z pro­jek­tu deX, są m.​in. zwięk­sze­nie na­kła­dów na in­we­sty­cje w in­sta­la­cje PV oraz ma­ga­zy­ny ener­gii.
alladyn-solar-batt |
,,Do ini­cja­ty­wy do­łą­czy­ły rów­nież tra­dy­cyj­ni ope­ra­to­rzy sieci ener­ge­tycz­nych''- panowie Operatorzy w polsce- do pracy!

Giełda OZE

Poszukuję Inwestora 2MW PV i 2MW Biogazownia

Inwestycja zlokalizowna w okolicach Zielonej Gory, posiadamy 3 lokalizacje pod biogazownie łącznie m czytaj dalej...

Sprzedam 600 kW PV na dachu

Sprzedam spółkę celową. 600 kW PV na dachu z przyznaną dotacją i wygraną aukcją. czytaj dalej...

Biogazownię rolniczą

Sprzedam biogazownię rolniczą o mocy 0,8 MWh czytaj dalej...

Sprzedam projekt PV 0,99 MW

Chcielibyśmy zaproponować Państwu sprzedaż projektu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,99 MW. Proje czytaj dalej...