Aukcje w 2017 r. Które technologie otrzymają wsparcie?

Aukcje w 2017 r. Które technologie otrzymają wsparcie?
Fot. Gramwzielone.pl
REKLAMA

Ministerstwo Energii na podstawie przyszłorocznych aukcji chce przyznać wsparcie dla nowych instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy około 680 MW. Na możliwość wejścia do systemu aukcyjnego mogą liczyć też operatorzy niektórych instalacji OZE, które już zostały wybudowane i działały dotąd w systemie zielonych certyfikatów. Takie „koło ratunkowe” mają otrzymać w 2017 r. jednak tylko trzy technologie OZE.

Ministerstwo Energii przedstawiło projekty rozporządzeń, w których wskazuje, jakie aukcje chce przeprowadzić w 2017 r., a także ile energii w nich zakupi i jaka będzie jej wartość.

W sumie gra ma się toczyć o wsparcie na ponad 13,37 mld zł. Ministerstwo Energii zastrzega, że ta liczba to nie wartość całej zakupionej energii, ale jedynie planowana różnica miedzy cenami zagwarantowanymi w aukcji, a rynkowymi cenami energii.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii przewiduje możliwość organizacji aukcji osobno dla kilku wydzielonych grup technologii OZE/rodzajów inwestycji. Ministerstwo Energii na razie nie planuje jednak przeprowadzenia w przyszłym roku aukcji dla wszystkich grup wskazanych w ustawie.

Na wsparcie mogą liczyć wybrane technologie, przy czym energia na podstawie przyszłorocznych aukcji ma być kupiona częściowo w przypadku instalacji OZE, które już istnieją i które poprzez tzw. aukcje migracyjne będzie można przenieść z coraz mniej korzystnego systemu zielonych certyfikatów do zapewniającego potencjalnie lepsze perspektywy systemu aukcyjnego.

Aukcje migracyjne dla istniejących instalacji

W przypadku istniejących instalacji, które przejdą do systemu aukcyjnego, wsparcie będzie obowiązywać przez okres 15 lat, ale liczony od daty, od której te instalacje działają. Jeśli więc właściciel elektrowni wodnej, która została uruchomiona np. 4 lata temu i do tej pory funkcjonowała w systemie zielonych certyfikatów, wygra aukcję migracyjną, wsparcie w systemie aukcyjnym będzie mu przysługiwać jeszcze przez 11 lat.

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji do projektu rozporządzenia, w zakresie aukcji migracyjnych projektodawca planuje, iż obejmą one instalacje wytwarzające energię elektryczną w oparciu o biogaz składowiskowy o mocy do 1 MW oraz instalacje hydroenergetyczne o mocy do 1 MW, a także instalacje wytwarzające energię elektryczną w oparciu o biomasę o mocy większej niż 1 MW.

Uwagę zwraca brak biogazowni rolniczych, w przypadku których ME wcześniej również sugerowało możliwość przeniesienia części takich instalacji do nowego systemu.

Ministerstwo Energii zakłada w przypadku działających hydroelektrowni o mocy do 1 MW możliwość przeniesienia do systemu aukcyjnego ich 30 proc. potencjału produkcyjnego (przy założeniu średniej oferowanej ceny energii 400 zł/MWh), w przypadku biogazu składowiskowego przyjęto wolumen energii na poziomie 50 proc. potencjału produkcyjnego w tych instalacjach (przy założeniu średniej oferowanej ceny energii 305 zł/MWh), a w przypadku instalacji biomasowych przyjęto wolumen energii na poziomie 50 proc. zidentyfikowanego przez resort energii potencjału produkcyjnego energii elektrycznej (przy założeniu średniej oferowanej ceny energii 330 zł/MWh).

Jak zaznacza Ministerstwo Energii, dzięki planowi zakontraktowania mniejszego wolumenu energii niż potencjał produkcyjny wymienionych instalacji ma powstać konkurencja między oferentami, co ma skutkować niższymi cenami za energię przyznanymi w aukcji migracyjnej.

Aukcje dla nowych instalacji

Ministerstwo Energii planuje też aukcje w 2017 r. dla instalacji OZE, które dopiero powstaną.

W tym przypadku wsparcie w postaci stałej ceny za energię, którą inwestor wylicytuje w aukcji, będzie przysługiwać przez okres 15 lat, liczony od momentu rozpoczęcia produkcji energii. 

W przypadku nowych instalacji biorących udział w aukcji w 2017 r. Ministerstwo Energii zakłada, że zakupi energię z:

  • biogazowni rolniczych o jednostkowej mocy do 1 MW o łącznym potencjale 70 MW,
  • biogazowni rolniczych o jednostkowej mocy ponad 1 MW o łącznym potencjale 30 MW,
  • biogazowni na składowiskach odpadów o jednostkowej mocy nie większej niż 1 MW o łącznym potencjale 5 MW,
  • biogazowni na oczyszczalniach ścieków o jednostkowej mocy nie większej niż 1 MW o łącznym potencjale 5 MW,
  • dedykowanych instalacji spalania biomasy o jednostkowej mocy większej niż 1 MW o łącznym potencjale 100 MW,
  • elektrowni wodnych o jednostkowej mocy do 1 MW o łącznym potencjale 10 MW,
  • elektrowni wodnych o jednostkowej mocy ponad 1 MW o łącznym potencjale 10 MW,
  • elektrowni fotowoltaicznych o jednostkowej mocy do 1 MW o łącznym potencjale 300 MW,
  • elektrowni wiatrowych o jednostkowej mocy ponad 1 MW o łącznym potencjale 150 MW.

Jak wynika z powyższych szacunków Ministerstwa Energii, dzięki takiemu wsparciu, na podstawie przyszłorocznych aukcji powstać mają instalacje OZE o łącznej mocy 680 MW.

Ministerstwo Energii przyjmuje, że całkowity koszt wsparcia przyznanego na podstawie przyszłorocznych aukcji wyniesie 13 377 843 579 zł w całym okresie, co oznacza średnioroczną wartość na poziomie 743 213 532 zł.

ME zaznacza, że powyższa wartość uwzględnia jedynie koszt ponoszony przez odbiorców końcowych, a nie wartość energii, jaka jest planowana do zakupu w drodze aukcji w 2017 r. Pod uwagę jest brana jedynie różnica między wartością zaoferowaną w aukcji, a średnią ceną energii elektrycznej.

Priorytety ME w systemie aukcyjnym

Dlaczego Ministerstwo Energii chce przyznać wsparcie w przyszłorocznych aukcjach akurat wymienionym wyżej technologiom?

Projektodawca planuje większą koncentrację rozwoju odnawialnych źródeł energii w obszarze instalacji charakteryzujących się większą stabilnością i przewidywalnością wytwarzania energii elektrycznej, co ma kluczowe znaczenie w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz dotychczasowej struktury zainstalowanych źródeł energii odnawialnej – w ten sposób Ministerstwo Energii uzasadnia planowane przyznanie wsparcia dla biogazowni rolniczych czy dedykowanych instalacji współspalania.

Najszerzej Ministerstwo Energii uzasadnia w ocenie skutków regulacji potrzebę przeprowadzenia aukcji dla biogazowni rolniczych.

ME podkreśla, że budowa biogazowni rolniczych, która ma być konsekwencją przyszłorocznych aukcji, „przyczyni się do dalszego zwiększania potencjału utylizacji przez te instalacje odpadów i pozostałości z produkcji rolno-spożywczej”, „biogazownia o mocy około 1 MW tworzy nawet do 10 bezpośrednich miejsc pracy w samej biogazowni oraz kilka w otoczeniu”, a także generuje „ łańcuch wartości dodanej na poziomie lokalnym – pozyskanie substratu, zagospodarowanie ciepła, produkcja nawozów, itp.”.

Powyższe oznacza, że wspomniana biogazownia, jak również instalacja biomasowa zdecydowaną większość korzyści pozostawia na miejscu, na obszarach rolniczych, które dziś najbardziej potrzebują dodatkowych inwestycji – uzasadnia Ministerstwo Energii.

Stosunkowo dużo miejsca w ocenie skutków regulacji ME poświęca też przesłankom stojącym za przygotowaniem wsparcia dla inwestorów planujących budowę farm fotowoltaicznych.

–  Projektodawca zdecydował się również na umożliwienie powstania instalacji fotowoltaicznych, pomimo iż instalacje te nie były pierwotnie brane pod uwagę w KPD [Krajowym Planie Działań - red.]. Niemniej jednak z uwagi na szybki proces realizacji inwestycji, a także z uwagi na fakt, iż instalacje te dostarczają energię elektryczna w szczytowym okresie zapotrzebowania, ze szczególnym uwzględnieniem okresu letniego, rozwój instalacji fotowoltaicznych (w odpowiednim zakresie) jest pożądany z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego. Potrzeba zapewnienia odpowiedniej generacji energii elektrycznej w okresie letnim jest szczególnie istotna w kontekście sytuacji, która miała miejsce w Polsce w sierpniu 2015 r. – czytamy w OSR do projektu rozporządzenia nt. aukcji na 2017 r.

Co z klastrami i spółdzielniami?

W projekcie rozporządzenia dotyczącego aukcji na 2017 r. nie ma mowy o zakupie energii od klastrów i spółdzielni energetycznych.

Ministerstwo Energii zastrzega jednak, że „zakłada rozwój w 2017 r. klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych”.

Wskazanie na obecnym etapie prac na projektem wartości „zero” wynika z dotychczasowych uregulowań ustawy o odnawialnych źródłach energii, która w opinii projektodawcy wymaga korekt, które umożliwią powstawanie tego typu lokalnych inicjatyw energetycznych – komentuje resort energii.

Dwa projekty rozporządzeń na temat przyszłorocznych aukcji dla OZE pojawiły się na stronach Rządowego Centrum Legislacji wczoraj. Uwagi do nich można zgłaszać do Ministerstwa Energii tylko do 28 listopada br.

red. gramwzielone.pl

Korerekta: w OSR do projektu rozporządzenia znajduje się informacja o planowanym wsparciu elektrowni fotowoltaicznych o jednostkowej mocy większej niż 1 MW i taka informacja została podana w pierwotnym tekście artykułu; jak dowiedzieliśmy się w Ministerstwie Energii, to błąd redakcyjny, a wsparcie zgodnie z projektem rozporządzenia ma trafić do projektów fotowoltaicznych o mocy nie większej niż 1 MW; informacja została poprawiona. 


Więcej informacji na temat aukcji dla OZE w zakładce: Aukcje dla odnawialnych źródeł energii

Zobacz również

Komentarze (27)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
zyrandol |
To jest zwykły bandytyzm gospodarczy i pozbawianie przedsiębiorców praw nabytych. Skutkować to będzie masowymi upadłościami i problemami banków ze spłatą udzielonych kredytów. Ale jak się rzekło , że zniszczymy elektrownie wiatrowe to je zniszczymy. To właśnie minister oświaty zna się najlepiej na elektrowniach wiatrowych. Oby tak samo nie zrobiła ze szkołami. Tam też ona wie najlepiej ze wszystkich w Polsce ba nawet na świecie.
md |
Co to są dedykowane instalacje współspalania??
foto |
W Projekcie Rozporządzenia jest niestety : 6) elektrownie słoneczne (fotowoltaiczne) o mocy zainstalowanej większej niż 1 MW – 300 MW;
MK |
@foto to jest zastanawiające. Czyli powstanie jedna farma na 300 MW czy trzy po 100 MW? Na pewno będą najtańsze w aukcji.
Zorientowany |
Uwaga! Błąd w artykule. W OSR do rozporządzenia jest mowa o "dedykowanych instalacjach spalania biomasy", a nie o "dedykowanych instalacjach współspalania". To znacząca różnica. Wsparcie mają otrzymać tylko elektrownie na 100% biomasy. Współspalanie nie dostanie nic. Natomiast słusznie skorygowaliście Państwo oczywisty błąd ME, które w OSR podało, że wsparcie otrzymają "elektrownie słoneczne (fotowoltaiczne) o mocy zainstalowanej większej niż 1 MW", a z treści rozporządzenia wynika, że chodzi o instalacje PV o mocy nie większej niż 1 MW, co jest spójne z wcześniejszymi deklaracjami ME.
Zorientowany |
Korekta! Informacja w artykule o wsparciu dla PV też jest błędna! ME w OSR podało, że wsparcie otrzymają "elektrownie słoneczne (fotowoltaiczne) o mocy zainstalowanej większej niż 1 MW", a z treści rozporządzenia wynika, że chodzi o instalacje PV o mocy nie większej niż 1 MW, co jest spójne z wcześniejszymi deklaracjami ME. Par. 5 pkt. 7 rozporządzenia określa wsparcie dla instalacji "innych niż wymienione w pkt 1–6", które wynosi 4 725 000 MWh, o wartości 2 182 908 687 zł i to jest koszyk dla PV o mocy do 1 MW.
foto |
Tylko dla PV ? A wiatr do 1 MW ?
redakcja |
@Zorientowany - dziękujemy za uwagi, podane informacje bazują na tekście OSR do projektu rozporządzenia, w którym jest podane: elektrownie słoneczne (fotowoltaiczne) o mocy zainstalowanej większej niż 1 MW – 300 MW
Zorientowany |
Do foto: Wydaje się, że w koszyku "inne do 1 MW" oprócz PV mogą wystartować też inne małe instalacje, w tym wiatraki. ME założyło jednak w swoich kalkulacjach rozwój PV, o czym świadczy współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej w tym koszyku, który dla 300 MW wynosi 1050 MWh/MW/rok.
Zorientowany |
@redakcja - tak, ME też może się pomylić ;-) Poprawcie chociaż informację o wsparciu dla współspalania, którego nie będzie.
redakcja |
@Zorientowany: dziękujemy za uwagę, informacja o wsparciu dla elektrowni fotowoltaicznych została skorygowana zgodnie z wiadomościami uzyskanymi w Ministerstwie Energii.
Ktos |
Do Zorientowany.W rozporządzeniu jest napisane instalacje oparte o biomasę czyli nie wyklucza sie wspóspalania ani dedykowanych kotłów na biomase.
zwęglona zielona pyra |
A kiedy nazistowska władza opodatkuje wstecznie te wszystkie inwestycje i komu inwestor moze sie poskarżyć kiedy trybunał bedzie pisowski ?
torf |
Panowie/Pani, możecie mi drukowanymi literami wyjaśnić o co chodzi w tej aukcji (jej zasadach)? Przykład -> biogazowni rolniczych o jednostkowej mocy do 1 MW o łącznym potencjale 70 MW, czym jest ta jednostkowa moc 1 MW i potencjał wynoszący 70MW?
111 |
@torf np. wsparcie otrzyma biogazownia o jednostkowej mocy do 1 MW przy czym wszystkie biogazownie obięte wsparciem w kraju nie mogą przekroczyć mocy sumarycznej 70 MW
torf |
@111, dobrze rozumiem, że jeżeli np. w kraju będziemy mieli sumaryczną ilość mocy w biogazowniach np. na poziomie 200-300 MW to aukcja i tak obejmie tylko i aż 70 MW? przecież to absurd.
Wujek |
@ torf - dobrze rozumiesz! Nadal nie nauczyłeś się że żyjesz w chorym kraju zarządzanym przez psychicznych? Niebawem prezesem NBP zostanie jakaś niekompetentna ciotka któregoś z ministrów haha
czytać i rozumieć |
Wujkowi i torfowi elementarz czytać , a nie projekt rozporządzeni. W biogazowniach rolniczych aukcja na 2017 rok przewiduje wsparcie instalacji do 1 MW - 70 MW i powyżej 1 MW - 30 MW, nie ma żadnego znaczenia ile już działa biogazowni i ile będzie migrować. Czyli w jednym roku powstanie od 70 do prawdopodobnie 80-90 biogazowni. Czyli nastąpi w jednym roku podwojenie ilości biogazowni. W następnym roku następna aukcja i tak przez 15 lat. I to jest zbieżne dokładnie z tym co chciało i chce ministerstwo rolnictwa i energii, czyli 1000-1500 biogazowni. To samo dotyczy PV i innych. Za wyjątkiem wiatru. Tu koniec ze wsparciem, gdyż wiatraków jest za dużo w systemie. Ale to też ulegnie zmianie, bo pod koniec przyszłego roku pojawią się aukcje na offshore, na conajmniej 1-2 GW.
torf |
@czytać i rozumieć, niestety albo stery nie jestem tak bystry jak ty aby pojąć bądź co bądź zapis, który nie mówi jasno na jakich zasadach ta aukcja się opiera. Sytuacja analogiczna do ceta. Dla ciebie pewnie umowa składająca się z tysiąca iluś tam stron odnośnie wolnego handlu to rzecz normalna, a ja uważam że taka umowa pomiędzy normalnymi krajami, rządzonymi przez normalnym ludzi może zmieścić się na jednej kartce A4. I to nas różni. Pozdrawiam.
Jarosław |
Aukcji nie będzie w 2016
Zorientowany |
@czytać i rozumieć: obawiam się, że aukcje nie będą organizowane przez 15 lat. Ostatnia aukcja może się odbyć w 2021 roku Art. 92 ust. 5. ustawy o OZE: Wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, który wygrał aukcję rozstrzygniętą nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r., przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda...
Zorientowany |
@ktoś: W rozporządzeniu jest mowa o "instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej, łącznej bez względu na źródło pochodzenia, większym niż 3504 MWh/MW/rok". W tym koszyku mieści się biomasa. Przewidziano aukcje dla takich instalacji zarówno istniejących jak i nowych, o mocy zainstalowanej pow. 1 MW. Ministerstwo Energii w Ocenie Skutków Regulacji napisało, że zakłada migrację do aukcji ok. 100 MW "instalacji wytwarzających energię elektryczną w oparciu o biomasę" oraz wybudowanie ok. 100 MW nowych "dedykowanych instalacji spalania biomasy". A więc możliwe jest, że do aukcji dla instalacji istniejących przystąpią także dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego, czyli tzw. dedykowane współspalanie. Natomiast jeśli chodzi o aukcje dla nowych instalacji, należy postawić pytanie czy ktoś zdecyduje się na wybudowanie nowej elektrowni konwencjonalnej na paliwa kopalne z dodatkiem min. 15% biomasy przy tak niskiej cenie referencyjnej (310 zł/MWh) i wsparciu tylko dla części energii, wytworzonej z biomasy? Osobiście wątpię. Dlatego ME założyło powstanie 100 MW nowych instalacji spalających wyłącznie biomasę (415-435 zł/MWh) i dostających wsparcie dla 100% energii elektrycznej dostarczonej do sieci.
czytać i ... |
@zorientowany najwidoczniej nie zorientowany, że będą kolejne nowelizacje ustaw OZE , które wydłużą pona 2021
elektryk |
to jest chory kraj cały czas nie dla normalnie myślących tylko mataczenie gospodarcze i polityczne oszustwa i nic więcej miało być dobrze a jest jak zwykle dobrze dla wybrańców a tych co chcą polski dobrej dla ludzi i co coś robią to najlepiej okraść i oszukać cena świadectw to jawne oszustwo 0,04 zł/kw nasi maklerzy giełdowi nie robią nic żeby było lepiej było 0,28 zł/kw a jest nic dosłownie zero tego samego mogą się spodziewać wszyscy producenci zielonej energii
elektryk |
to my którzy zainwestowaliśmy w wiatrak swoje oszczędności oraz kredyt teraz mamy biedę i bankructwo z powodu zile zarządzanym państwem cena była kusząca do inwestycji 0,28 zł/kw za zieloną energie a teraz 0,03 zł/kw zostaliśmy oszukani i okradzeni bo banki nie darują musowo spłacić a tu niema skąd brać państwo nas okrada i oszukuje
JUSTIN |
Jakie państwo ? Na państwo to trzeba mieć rozum i wygląd. To jest kraj ograniczonych umysłowo ludzi. Władza jest po to by dymać obywateli-do polityki idą tylko życiowe niewypały,ludzie którym w życiu nic nie wyszło-bo za nic się nie odpowiada Tu na ludzi którzy do czegoś w życiu doszli nikt nie zagłosuje,bo chołota chołotę wybiera. Polacy to jeden z najgłupszych narodów w Europie-przykre,ale prawdziwe.
andrzej |
rok 2017 rok bankructw

Giełda OZE

Sprzedam projekt PV 0,99 MW

Chcielibyśmy zaproponować Państwu sprzedaż projektu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,99 MW. Proje czytaj dalej...

Projekt PV z pozwoleniem na budowę 1MW (NISKI KOSZT BUDOWY!!)

Sprzedam spółkę z projektem lub sam projekt PV 1MW z pozwoleniem na budowę, umową przyłączeniową ora czytaj dalej...

Projekt PV z pozwoleniem na budowę 1MW

Sprzedam spółkę z projektem lub sam projekt PV 1MW z pozwoleniem na budowę, umową przyłączeniową ora czytaj dalej...

Sprzedam projekt elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW z pozwoleniem na budowę

Lokalizacja - Nowa Wieś Książęca gm Bralin woj. wielkopolskie, pogranicze dolnośląskiego Projekt PV czytaj dalej...