Reforma wsparcia OZE w Niemczech. Założenia ustawy EEG 3.0

Reforma wsparcia OZE w Niemczech. Założenia ustawy EEG 3.0
Dr Joanna Maćkowiak-Pandera, ekspertka ds. energetyki, Forum Analiz Energetycznych
REKLAMA

Niemiecka Energiewende jest u progu ważnej reformy. Przyjęty przez rząd projekt ustawy wprowadza szereg zmian w systemie wsparcia OZE, które będą miały konsekwencje o zasięgu europejskim, również dla Polski. Cele niemieckiej transformacji energetycznej się nie zmieniająw 2025 r. 45 proc. energii elektrycznej powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych, a w 2050roku 80 proc.przede wszystkim ze słońca i wiatru. Jednak funkcjonujący od ponad 20 lat system wsparcia dla OZE ma być bardziej rynkowy komentuje Forum Analiz Energetycznych.

Niemiecka ustawa EEG to jedno z głównych narzędzi rozwoju OZE w Niemczech – od czasu, kiedy weszła w życie w 1990 r., udział OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej w Niemczech wzrósł z 3,6 proc. do 30 proc. w 2015 r.

Nowa, niemiecka ustawa OZE będzie miała zastosowanie dla nowych instalacji. Główne zmiany planowane obecnie przez rząd dotyczą m.in. odejścia od feed-in-tariffs (taryf gwarantowanych) na rzecz systemu aukcyjnego, preferowanego przez Komisję Europejską. Celem w prowadzenia aukcji jest poprawa efektywności kosztowej systemu wsparcia oraz uzyskanie większej kontroli nad rozwojem OZE – tempem wprowadzania poszczególnych źródeł do systemu. Jest to konieczne, żeby zarówno rozbudowa sieci, jak i działania, mające na celu efektywną kosztowo integrację z systemem energetycznym, nadążały za przyrostem mocy – komentuje Joanna Maćkowiak Pandera, szefowa Forum Analiz Energetycznych.

Coraz ważniejszą rolę będą też odgrywały wiatr i słońce. W ustawie przewiduje się roczny przyrost w energetyce wiatrowej na poziomie 2,8 GW rocznie, 600 MW w wielkoprzemysłowych instalacjach fotowoltaicznych oraz 7,2 GW w morskich farmach wiatrowych do 2020 r. Najwięcej kontrowersji budziło jeszcze niedawno finansowanie biomasy w Energiewende, jednak wypracowano kompromis w tej sprawie – zostanie utrzymane w ograniczonym zakresie. Niektóre technologie jak geotermia, hydroenergetyka czy wykorzystanie gazu wysypiskowego uważane są za technologie o ograniczonym potencjale, nie ma wystarczającej konkurencji pomiędzy podmiotami, aby można dla tych technologii wprowadzić system aukcyjny.

Dalszy intensywny rozwój energetyki w Niemczech będzie skutkował dyskusją o nowej architekturze rynku energii elektrycznej, w której istotne miejsce będzie odgrywać poprawa elastyczności systemu oraz rozwój współpracy regionalnej w kontekście europejskim. Duży priorytet źródeł OZE w Niemczech oraz w innych krajach – jak Francja i Wielka Brytania – będzie oddziaływał na politykę Unii Europejskiej.

Podjęto też zdecydowane kroki mające na celu ograniczenie przepływów kołowych (generowanych na północy Niemiec) poprzez ograniczenie powstawania farm wiatrowych na północy kraju. Na razie tempo rozwoju infrastruktury przesyłowej jest niewystarczające, aby dostarczyć energię elektryczną na południe, gdzie jest zlokalizowany przemysł. Dla współpracy polsko-niemieckiej w energetyce może to oznaczać odblokowanie jednego z ważnych, technicznych elementów, do tej pory uniemożliwiających integrację.

Znowelizowana ustawa powinna wejść w życie 1 stycznia 2017 r. po zatwierdzeniu przez obie izby parlamentu, co nastąpi w ciągu kilku tygodni. Przewiduje się, że zostanie przyjęta w kształcie zaproponowanym przez rząd.

Najważniejsze elementy nowelizacji: 

 • Aukcje zamiast taryf gwarantowanych
  • Aukcje mają zastąpić dotychczasowy system feed-in tariffs. Taryfy gwarantowane otrzymają tylko te instalacje OZE, które wygrają przetarg.
  • Przystępując do aukcji inwestor będzie musiał posiadać wymagane pozwolenia.
  • Po wygraniu aukcji inwestor będzie miał dwa lata na oddanie instalacji do użytku.
  • Po tym okresie, jeżeli instalacja nie powstanie, będą naliczane kary.
  • Nowe instalacje, które wygrają aukcje, mają zapewnione finansowanie na kolejne 20 lat.
  • Za system aukcyjny będzie odpowiadać Federalna Agencja ds. Sieci (Bundesnetzagentur), odpowiednik polskiego URE.
  • Wsparcie energetyki wiatrowej na terenach północnych Niemiec zostanie ograniczone do poziomu 60% ze względu na konieczność dostosowania rozwoju OZE do infrastruktury przesyłowej oraz przepływy kołowe. Rozbudowa energetyki wiatrowej będzie odbywała się z uwzględnieniem specyfiki infrastruktury przesyłowej.
  • 5% nowo instalowanych mocy OZE będzie udostępnione na aukcjach dla podmiotów z państw członkowskich UE.
  • Aukcje dla dużych farm morskich będą zorganizowane według modelu centralnego. Urząd przygotuje powierzchnię pod budowę parku wiatrowego o potencjale np. 400 MW, a następnie ogłoszony zostanie przetarg na dostawcę technologii.
 • Energetyka prosumencka
  • Małe instalacje (mniejsze niż 750 kW) nie będą podlegać aukcjom – będą otrzymywać wsparcie poprzez taryfy gwarantowane na mocy dotychczasowej ustawy, tzw. EEG 2014. To rozwiązanie ma służyć utrzymaniu projektów małych i obywatelskich.
 • Rozwój poszczególnych technologii OZE
  • Dla wiatru na lądzie przewiduje się 2,8 GW rocznie, dla farm PV 600 MW (oraz dodatkowo duża część w instalacjach przydomowych), dla wiatru na morzu 7,2 GW do 2020 r. a do roku 2030 15 GW.
  • Przyrost instalacji dedykowanych dla biomasy wyniesie 150 MW brutto rocznie do 2019 r. a w latach 2020 – 2022 r. 200 MW.
  • Dla instalacji biomasowych wprowadzono ograniczenie wysokości wsparcia od 14,88 centów/kWh do maksymalnie 16,9 centów/kWh (w zależności od typu instalacji).
  • Energetyka wodna, geotermalna i inne technologie OZE są wyłączone z systemu aukcji z powodu niskiego potencjału oraz zbyt małej konkurencji. 

Forum Analiz Energetycznych

Zobacz również

Komentarze (3)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Randy Mott |
The impetus for auction systems is entirely from the large utilities. The European Commission was heavily influenced by Eurolectric on this issue. Auctions favor large companies with market positions, low cost of capital and tolerance for low rates of return. All the studies show auctions favor the big players at the expensive of the small and medium sized enterprises. They also are very difficult to use for small projects, as Poland is attempting. I have a detailed paper on the subject published on the internet. Impuls dla systemów aukcyjnych jest całkowicie od dużych narzędzi. Komisja Europejska była pod silnym wpływem Eurolectric na ten problem. Aukcje za dużych firm z pozycji na rynku, niski koszt kapitału i tolerancji dla niskie stopy zwrotu. Wszystkie badania pokazują, że aukcje za dużych graczy o drogich małych i średnich przedsiębiorstw. Również są bardzo trudne do wykorzystania dla małych projektów, jak stara Polska. Mam papier szczegółowe na ten temat publikowane w Internecie. "The European Commission's Mismanagement of State Aid Rules for Renewable Energy," 2015.
hubi |
Energetyka prosumencka ◦Małe instalacje (mniejsze niż 750 kW) nie będą podlegać aukcjom – będą otrzymywać wsparcie poprzez taryfy gwarantowane na mocy dotychczasowej ustawy, tzw. EEG 2014. To rozwiązanie ma służyć utrzymaniu projektów małych i obywatelskich.
Randy Mott PBA |
The project exemption from auctions should go to 5 MW. I would still rather see a FIT or contract for the difference awarded annually and adjusted as costs of production change. That would actually be closer to hitting the market mechanism than an auction. The auction will typically not produce a known quantity of electricity, since many projects will never be realized. The low bid pressure creates an incentive to under-bid and then never construct the project. ECOFYS did the study for the EC and concluded auctions were not really to be the prime support mechanism, but the Commission ignored their own report. Zwolnienie projektu z aukcji należy udać się do 5 MW. Będę nadal raczej Zobacz dopasowanie lub umowy dla różnicy, przyznawane corocznie i dostosowane jako kosztów produkcji zmian. To faktycznie byłoby bliżej uderzanie mechanizm rynku niż aukcji. Aukcja nie produkują zazwyczaj znaną ilość energii elektrycznej, ponieważ wiele projektów nigdy nie zostaną zrealizowane. Ciśnienie niskie oferty tworzy motywację do oferty pod, a następnie nigdy nie konstrukcja projektu. ECOFYS czy badania we i zakończonych aukcji nie były naprawdę być doskonałą obsługę mechanizmu, ale Komisja pominęła własnych raportów.

Giełda OZE

4x1MW PV

3x1MW + 0,87MW Elektrownie Słoneczne z Pozwoleniem na budowę. Przyłącz na działce. Cena netto zawi czytaj dalej...

Poszukujemy firmy instalatorskie (sektor OZE)

Poszukujemy firmy instalatorskie do współpracy biznesowej przy budowie instalacji PV na terenie całe czytaj dalej...

Kupimy projekty farm PV w fazie RTB

Jesteśmy zainteresowani kupnem projektów farm PV, które uzyskały pozwolenie na przyłączenie do sieci czytaj dalej...

Panele Tier1 - Astronergy CHSM dla projektów

Oferujemy moduły Tier1 Astronergy poli/monokrystaliczne. Tylko ilości kontenerowe. Marka uzyskała s czytaj dalej...