Ceny referencyjne dla aukcji OZE na 2016 r.

Ceny referencyjne dla aukcji OZE na 2016 r.
Foto: Gramwzielone.pl (c)
REKLAMA

Ministerstwo Gospodarki przygotowało rozporządzenie ws. cen referencyjnych dla inwestycji w odnawialne źródła energii, które będą zgłaszane do pierwszej, przyszłorocznej aukcji.

Zgodnie z przyjętą w maju br. ustawą o OZE, wszystkie nowe projekty zakładające budowę odnawialnych źródeł energii, których właściciele będą chcieli skorzystać z obowiązującego po 2015 r. systemu wsparcia, należy zgłosić do aukcji.

W aukcji, w koszykach aukcyjnych dla instalacji OZE o mocy do 1 MW oraz powyżej 1 MW, wsparcie otrzymają inwestorzy, którzy w przypadku zgłoszonych projektów zebrali pozwolenia niezbędne do uruchomienia produkcji energii – co ma potwierdzać Urząd Regulacji Energetyki – oraz zaoferowali najniższe ceny za sprzedaż energii.

Właściciele projektów, które zostaną objęte wsparciem na podstawie aukcji, otrzymają 15-letnią gwarancję sprzedaży energii po zaoferowanej w aukcji cenie, która będzie co roku zwiększana o wskaźnik inflacji.

Zgodnie z założeniami systemu aukcyjnego, zaoferowane w aukcji ceny za sprzedaż energii nie mogą być wyższe niż wskazane przez rząd maksymalne ceny – tzw. ceny referencyjne. Dodatkowo poziom cen referencyjnych będzie determinować maksymalne wsparcie na poziomie inwestycyjnym – np. w postaci dotacji – które będzie mógł otrzymać inwestor oprócz przyznanego w aukcji wsparcia na poziomie operacyjnym.

Zgodnie z ustawą o OZE w przypadku aukcji dla nowych projektów minister gospodarki ma brać pod uwagę przy ustalaniu ceny referencyjnej m.in.: parametry techniczne i ekonomiczne funkcjonowania instalacji, nakłady inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i jego budowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną czy koszty operacyjne oraz dodatkowe nakłady inwestycyjne ponoszone w okresie eksploatacji, w którym instalacja podlega mechanizmom i instrumentom wsparcia.

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło właśnie projekt rozporządzenia wskazującego ceny referencyjne, które będą obowiązywać w 2016 r.

Ceny refefencyjne dla nowych projektów OZE

Zgodnie z projektem rozporządzenia, ceny referencyjne dla nowych inwestycji w odnawialne źródła energii wyniosą dla poszczególnych technologii:

1) biogazownie rolnicze o mocy do 1 MW – 450 zł/MWh

2) biogazownie rolnicze o mocy powyżej 1 MW – 435 zł/MWh

3) biogazownie wykorzystujące biogaz ze składowisk odpadów – 210 zł/MWh

4) biogazownie wykorzystujące biogaz z oczyszczalni ścieków – 400 zł/MWh

5) biogazownie wykorzystujące biogaz inny niż w pkt 3 i 4 – 340 zł/MWh

6) spalanie biomasy w dedykowanych instalacjach współspalania lub w układach hybrydowych, o mocy do 50 MWe – 415 zł/MWh

7) spalanie biomasy w dedykowanych instalacjach współspalania lub w układach hybrydowych, o mocy do 50 MWe, w wysokosprawnej kogeneracji – 435 zł/MWh

8) spalanie biomasy w dedykowanych instalacjach współspalania lub w układach hybrydowych, o mocy do 50 MWe i mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu do 150 MWt, w wysokosprawnej kogeneracji – 420 zł/MWh

9) wytwarzanie energii elektrycznej z odpadów przemysłowych lub komunalnych, ulegających biodegradacji, w tym z odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych w instalacji termicznego przekształcania odpadów – 385 zł/MWh

10) wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem wyłącznie biopłynów – 475 zł/MWh

11) elektrownie wiatrowe na lądzie o mocy do 1 MW – 415 zł/MWh

12) elektrownie wiatrowe na lądzie o mocy powyżej 1 MW – 385 zł/MWh

13) elektrownie wodne o mocy do 1 MW – 445 zł/MWh

14) elektrownie wodne o mocy powyżej 1 MW – 480 zł/MWh

15) geotermia – 455 zł/MWh

16) fotowoltaika o mocy do 1 MW – 465 zł/MWh

17) fotowoltaika o mocy powyżej 1 MW – 445 zł/MWh

18) morskie elektrownie wiatrowe – 470 zł/MWh

Ministerstwo Gospodarki proponuje w projekcie rozporządzenia identyczne ceny referencyjne dla instalacji OZE zmodernizowanych po 1 stycznia 2016 r. 

W przedstawionych kalkulacjach cen referencyjnych zwracają uwagę relatywnie niskie wartości przyjęte dla instalacji w grupie do 1 MW.

W połowie kwietnia br. opublikowano projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. W rozporządzeniu dotyczącym koszyka aukcyjnego dla projektów o mocy do 1 MW przyjęto, że średnia cena energii dla zwycięskich projektów w tej grupie wyniesie 470,01 zł/MWh.

Tymczasem zaproponowane właśnie ceny referencyjne dla poszczególnych technologii w grupie do 1 MW są niższe od tej wartości.

Z kolei w przypadku koszyka powyżej 1 MW resort gospodarki przyjmował wcześniej średnią cenę energii sprzedawanej w aukcjach na poziomie 380,98 zł/MWh. Ta prognoza średniej ceny została przyjęta biorąc pod uwagę średnią wartość praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia w 2014 r. (199,43 zł/MWh) oraz wartość średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2013 (181,55 zł/MWh).

Ceny referencyjne dla istniejących instalacji OZE

Ustawa o OZE daje prawo przejścia na system aukcyjny właścicielom instalacji OZE uruchomionych przed 2016 r., którzy do tego czasu korzystali ze wsparcia w postaci zielonych certyfikatów.

W projekcie rozporządzenia nie znajdziemy jednak ceny referencyjnej dla tej grupy projektów, gdyż jej ustalenie zależy od średniej ceny energii na rynku hurtowym, którą dopiero ma podać URE.

Resort gospodarki zaznacza w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, że wskazanie ceny referencyjnej dla zgłaszanych do aukcji projektów, które zrealizowano przed 2016 r., będzie możliwe w momencie ogłoszenia przez URE średniej ceny sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, co ma nastąpić do 30 września br.

W przypadku aukcji dla istniejących instalacji ustawa o OZE ma bowiem określać cenę referencyjną jako sumę średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale oraz kwoty 239 złotych i 83 groszy za 1 MWh.

Wartość 239,83 zł/MWh została ustalona przez Ministerstwo Gospodarki na podstawie średniej wartości transakcji na rynku zielonych certyfikatów (indeks PM OZE A) na Towarowej Giełdzie Energii w latach 2011-2013. 

Projekt rozporządzenia ws. cen referencyjnych dla OZE na 2016 r. jest dostępny pod tym linkiem. 

gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (13)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
xxx |
Cena referencyjna biogazowni 450 zł plus kogeneracja żółta = ok. 567 zł. Biorąc pod uwagę waloryzację o współczynnik inflacji da to średni poziom cenowy na poziomie 70 gr/kWh (63 gr/kWh w 15 roku tylko za zieloną energię, średnia z 15 lat wyniesie 53 gr/kWh zakładając stałą cenę żółtego certyfikatu na poziomie 17 gr/kWh). Warunek - wykorzystanie ciepła
RandyMott, PBA |

The biogas rates are generally below the cost of producing electricity in agricultural biogas plants. Our association has filed multiple studies and reports with the Ministry on these costs. Even the Deputy Minister in the Parliamentary debates in February 2015 said the cost of biogas was 500-600 PLN/MWhr. This will be disputed vigorously by the industry. Cena produkcji biogazu są na ogół poniżej kosztów produkcji energii elektrycznej w biogazowni rolniczych. Nasze stowarzyszenie złożył wiele badań i raportów z Ministerstwa na te koszty. Nawet wiceminister w debat parlamentarnych w lutym 2015 powiedział, że koszt produkcji biogazu był 500-600 zł/MWhr. To będzie być kwestionowana energicznie przez przemysł.

do xxx |
będzie tak tylko pod warunkiem, że certyfikaty kogeneracyjne nie będą pomocą publiczną. Jesli będą, to zostanie 450 zł i tylko nieliczne przemysłowe biogazownie mają szansę
Randy Mott PBA |
Co-generation support is going to an auction if the Ministry has its way. I think it is problematic to count on it at this point. Even at 500-600 PLN/MWhr, co-generation support was necessary to make most projects profitable enough for investors. Real cost per MW range from 25-16 Euro cents. “Improvement of the technical, economical and ecological efficiency of biogas production -future challenges for the agricultural engineering sector,” Helmut Döhler and Mark Paterson, 2012. These figures are consistent across studies. How you get to 1800 MW of biogas in 2050 with this level of support is obviously problematic. Auto-translation: Wytwarzanie pomocy będzie aukcji jeśli Ministerstwo ma swój sposób. Myślę, że jest to problematyczne liczyć na niego w tym momencie. Nawet na 500-600 zł/MWhr kogeneracji wsparcie było konieczne większość projektów dość korzystne dla inwestorów. Rzeczywisty koszt MW wahają się od 25-16 Euro centów. "Poprawa wydajności techniczne, ekonomiczne i ekologiczne produkcji biogazu-przyszłe wyzwania w sektorze inżynierii rolnej," Helmut Döhler i Mark Paterson, 2012. Te dane są spójne w badaniach. Jak dojdziesz do 1800 MW biogazu w 2050 roku z tego poziomu wsparcia jest oczywiście problematyczne.
jm |
Ewidentne wykluczenie małych instalacji. Niech ktoś mi wytłumaczy, jak możliwe jest ustalanie cen referencyjnych poniżej średniej ceny wynikającej z planowanego budżetu - mówię o OZE do 1 MW? Średnia cena wynosiła 470 zł, a tu nawet biogaz nie ma takiej ceny referencyjnej. Polityka PO wskazuje tylko na jedno, niech koncerny dalej zarabiają na współspalaniu. To jest skandal!!
jm |
Rząd nie chce ewidentnie rozproszonych OZE. Taka jest polityka. Znowu pchanie pieniędzy do państwowych koncernów. Jak może być być 435 zł/MWh dla współspalania do 50 MW, jeśli współspalanie wyłącza się dzisiaj przy cenie 150 zł/MWh, czyli po dodaniu 160 zł/MWh czarnej energii jest jeszcze akceptowalana cena na poziomie 310 zł/MWh. Cena referencyjna 435 zł pozwala na osiągnięcie marży netto na poziomie 40%! A dla biogazu cena referencyjna "pozwala" na osiągnięcie straty na poziomie 10% minimum na wejściu.
rozczarowany przez PO |
Cały system ustawiony na współspalanie!! Wyjaśniam: około 40 % energii jest zarezerwowanej dla źródeł stabinych (po4000h pracy); w segmencie pow. 1 MW oznacza to brak konkurencji z wiatrem; do tego bardzo wysoka cena referencyjna; do tego dość mała liczba podmiotów, które mogą "wymieniać" informację. Efekt: oferty będą zbliżone do cen referencyjnych i będą wyższe, niż wynikające z poziomu średniej ceny zakładanej dla segmentu pow. 1 MW. W segmencie do 1 MW nawet ceny referencyjne nie dochodzą do poziomu proponowanej ceny średniej. Znowu koncerny państwowe będą miały znakomitą sytuację. A rozproszone OZE nie będą się rozwijać.
rozczarowany przez PO |
Cały system ustawiony na współspalanie!! Wyjaśniam: około 40 % energii jest zarezerwowanej dla źródeł stabinych (po4000h pracy); w segmencie pow. 1 MW oznacza to brak konkurencji z wiatrem; do tego bardzo wysoka cena referencyjna; do tego dość mała liczba podmiotów, które mogą "wymieniać" informację. Efekt: oferty będą zbliżone do cen referencyjnych i będą wyższe, niż wynikające z poziomu średniej ceny zakładanej dla segmentu pow. 1 MW. W segmencie do 1 MW nawet ceny referencyjne nie dochodzą do poziomu proponowanej ceny średniej. Znowu koncerny państwowe będą miały znakomitą sytuację. A rozproszone OZE nie będą się rozwijać.
Marcin |
Niestety przy tych cenach żadne instalacje do 1 MW, nie będą się rozwijać. Może musi przyjść porażka pierwszej aukcji, żeby zrozumieli, że nie tędy droga. Następny prezent od Platformy "Obywatelskiej" i PSL. Departament w MG powinien się nazywać - Departament do spraw hamowania rozwoju odnawialnych źródeł energii. Dla PV, zostają tylko taryfy gwarantowane do 10 kWp, wywalczone w opozycji do rządu. Zapraszam wszystkich przyszłych prosumentów na www.akcjaprosument.pl.
skandal, kto ich rozliczy za to ?? |
jak urzędasy nie boją sie składać takich propozycji służących typowo dużym podmiotom ? niczego się nie boją. Czy na prawde nikt nie jest w stanie ich rozliczyć z takich decyzji ??? to jest działanie na szkode małego biznesu, z ukłodem dla dużego (pewnie za ŁAPÓWKI lub obiecaną posadkę jak wywalą cię)
oze-łek |
A byliście na referendum? Ludzie nie interesują się tylko kilku z nss na tym portalu.
OZE BRAK |
biogazownie wykorzystujące biogaz ze składowisk odpadów – 210 zł/MWh, za parę lat nawet przy systemie waloryzacji będzie to cena rynkowa, o jakim wsparciu my tu mówimy, czy Panowie w MG nie potrafią liczyć do 10, firm posiadających takie instalacje jest bardzo mało, na pewno nikt przy takich cenach nie zainwestuje ani złotówki, niech gminy wydają pieniądze na instalacje odgazowania i spalają sobie gaz. Ciekawe skąd wzięto dane o kosztach takich instalacjach, czy w ogóle ktoś w MG ma pojęcie o czym tak naprawdę mówi? Oczywiście cały system ustawiony na współspalanie i pod duże koncerny energetyczne. W końcu w zarządach tych koncernów siedzą koledzy z jednej partii z kolegami z MG, brawo oby tak dalej. Nie ważne jaka partia będzie rządzić i tak karty będą rozdawane pomiędzy kolegami z układu partyjnego.
odnawialne.com.pl |
Skoro są odrębne ceny ref. dla poszczególnych technologii to czy aukcje np: PV i wiatr powyżej 1 MW będą konkurować między sobą w jednym koszyku?

Giełda OZE

sprzedamy 2 farmy pv z dotacją UE

sprzedamy 2 farmy pv z dotacja, woj lubelskie, spolki celowe, czytaj dalej...

poszukujemy farm pv z dotacja UE

poszukujemy projektow farm pv z dotacja UE - wojewodztwo lubelskie czytaj dalej...

kupimy projekty pv z dotacja

kupimy gotowe, przygotowane projekty farmy pv z dofinansowaniem unijnym, najlepiej woj lubleskie czytaj dalej...

Call Center do współpracy

Firma o ugruntowanej pozycji na rynku w związku z rozwojem struktur sprzedaży nawiąże współpracę z C czytaj dalej...