Ruszyły egzaminy na certyfikowanych instalatorów OZE. Gdzie i kiedy się odbędą?

Ruszyły egzaminy na certyfikowanych instalatorów OZE. Gdzie i kiedy się odbędą?
N A I T, flickr cc
REKLAMA

Urząd Dozoru Technicznego (DT) rozpoczął egzaminy na certyfikowanych instalatorów odnawialnych źródeł energii. System certyfikacji instalatorów OZE został wprowadzony do polskiego prawa wraz z ubiegłoroczną nowelizacją Prawa energetycznego (tzw. małego trójpaku). 

System certyfikacji instalatorów OZE wpisano do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Implementacja postanowień dyrektywy 2009/28/WE do prawa polskiego nastąpiła w drodze nowelizacji ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 - j.t.). Jednostką odpowiedzialną w naszym kraju za akredytowanie szkoleń i instalatorów mikro- i małych instalacji OZE jest Urząd Dozoru Technicznego. Certyfikacja obejmuje następujące urządzenia:

 1. kotłów i pieców na biomasę,
 2. systemów fotowoltaicznych,
 3. słonecznych systemów grzewczych,
 4. pomp ciepła,
 5. płytkich systemów geotermalnych.

W ustawie Prawo energetyczne podano następujące definicje mikroinstalacji i małej instalacji:

Mikroinstalacja - odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120 kW.

Mała instalacja - odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW.

Szczegółowe uregulowania prawne w zakresie certyfikacji instalatorów i akredytacji organizatorów szkoleń zawarte są w następujących rozporządzeniach, wydanych na podstawie art. 20v w/w ustawy:

 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz.U. z 2014 r. poz 505).
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie i przedłużenie ważności certyfikatu oraz udzielanie akredytacji w zakresie odnawialnych źródeł energii (dz.U. z 2014 r. poz 425).

Certyfikat wydawany przez jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez instalatora kwalifikacji do instalowania w/w rodzajów mikro- i małych instalacji OZE. Co istotne, instalatorzy, którzy montują mikro- i małe instalacje OZE nie muszą posiadać obecnie certyfikatu instalatora i wystarczą im ogólne, obowiązkowe uprawnienia wydawane dla danej branży, posiadanie certyfikatu może być jednak dodatkowo premiowane przez rynek. 

Certyfikat wydaje się na 5 lat. Ważność certyfikatu będzie można przedłużyć na okres kolejnych 5 lat, po spełnieniu określonych wymagań.

W celu wydania certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii, instalator musi spełnić szereg wymagań. Wymagania te rozdzielono na dwie grupy:

 1. instalatorów posiadających wykształcenie zawodowe w zakresie urządzeń i energetyki odnawialnej lub pokrewne wyższe,
 2. instalatorów, którzy ukończyli szkolenie w akredytowanym ośrodku szkoleniowym i zdali egzamin.

Zgodnie z art. 20h ust. 3. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 - j.t.) certyfikat może być wydany instalatorowi, który spełnia następujące warunki:

1. posiada:

- pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) lub inny równoważny dokument potwierdzający kwalifikacje do instalacji urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych lub

- udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń i instalacji: sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych, lub

- świadectwo ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub równorzędnych, których program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie programowym szkoleń określonym w Załączniku 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz. U. z 2014 r. poz. 505)

lub

-zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju odnawialnego źródła energii, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji lub utrzymania w należytym stanie technicznym odnawialnego źródła energii;

2. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu;

3. ukończył szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małej instalacji, poświadczone zaświadczeniem, przeprowadzone przez akredytowanego przez UDT organizatora szkoleń w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju odnawialnego źródła energii;

4. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną, odpowiednio dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego"

Istnieje również możliwość uzyskania certyfikatu dla instalatora posiadającego zgodnie z art. 20h, ust. 4 w/w ustawy:

 1. dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub
 2. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wydany na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, lub
 3. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie odnawialnych źródeł energii, albo urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)
 4. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu.

Wniosek o wydanie certyfikatu należy złożyć w wybranym oddziale terenowym UDT. Wzór wniosku zawiera Załącznik 5 do w/w rozporządzenia. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa powyżej.
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody albo odmowie ujawnienia w rejestrze certyfikowanych instalatorów informacji dotyczących miejsca pracy albo wykonywania działalności gospodarczej przez instalatora.
 3. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, nie byłem karany."
 4. Potwierdzenie wniesienia na rachunek bankowy opłaty za wydanie certyfikatu. Opłata za wydanie certyfikatu w zakresie jednego rodzaju odnawialnego źródła energii wynosi 182,50 PLN. Kwotę powyższą należy przelać na konto wybranego oddziału UDT. W tytule przelewu należy wpisać: „Przedpłata za wydanie certyfikatu instalatora OZE".

Osoby będące obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz osoby będące obywatelami innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą instalować mikroinstalacje lub małe instalacje, jeżeli posiadają:

 1. ważny certyfikat lub równoważny dokument wydany w tym państwie zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku IV dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych i zgłoszą Prezesowi UDT zamiar rozpoczęcia instalacji mikroinstalacji i małej instalacji nie później niż 30 dni przed zamierzonym rozpoczęciem instalacji lub
 2. certyfikat wydany na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne.

Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, stanowi Załącznik 8 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Wniosek o wydanie certyfikatu [PDF]

Zgłoszenie stanowi podstawę wpisu do Rejestru certyfikowanych instalatorów oraz wydanych certyfikatów i ich wtórników. Obecnie w rejestrze certyfikowanych instalatorów, wydanych certyfikatów wpisanych jest już 19 osób. Większość z nich posiada certyfikaty na wykonywanie instalacji fotowoltaicznych, a kilku instalatorów jest uprawnionych do wykonywania kilku rodzajów instalacji PV. 

Link do listy certyfikowanych instalatorów mikroinstalacji OZE. 

Terminy i miejsca przeprowadzenia egzaminów będą ogłaszane w BIP UDT co najmniej dwa razy do roku, dla każdego rodzaju odnawialnego źródła energii. Po ukazaniu się ogłoszenia będą przyjmowane zgłoszenia na egzamin. Zgłoszenie na egzamin można przysyłać na załączonym formularzu Zgłoszenia udziału w egzaminie, do oddziału UDT, na terenie którego będzie przeprowadzany egzamin. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie egzaminu.

Koszt wzięcia udziału w egzaminie wynosi 730,01 PLN. Kwotę opłaty należy przelać na konto oddziału UDT, na terenie którego będzie przeprowadzany egzamin. 

Kto może przystąpić do egzaminu na certyfikowanego mikroinstalatora OZE?

Certyfikat może być wydany instalatorowi, który spełnia następujące warunki:

1. posiada:

- pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) lub inny równoważny dokument potwierdzający kwalifikacje do instalacji urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych lub

- udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń i instalacji: sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych, lub

- świadectwo ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub równorzędnych, których program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie programowym szkoleń określonym w Załączniku 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz. U. z 2014 r. poz. 505), lub

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju odnawialnego źródła energii, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji lub utrzymania w należytym stanie technicznym odnawialnego źródła energii;

2. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu;

3. ukończył szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małej instalacji, poświadczone zaświadczeniem, przeprowadzone przez akredytowanego przez UDT organizatora szkoleń w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju odnawialnego źródła energii;

4. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną, odpowiednio dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego"

Kiedy egzaminy?

Tydzień temu przeprowadzono pierwsze szkolenie dla instalatorów odnawialnych źródeł energii, które odbyło się w Krakowie i swoim zakresem objęło systemy fotowoltaiczne. Do egzaminu w Krakowie przystąpiło 21 osób. Wszystkie zakończyły egzamin wynikiem pozytywnym. 

Kolejne szkolenie także z tej samej tematyki odbędzie się 14 października w Lublinie. Na liście przystępujących do egzaminu jest ponad 30 osób. 

Kolejne szkolenia odbędą się 27 października w Radomiu (pompy ciepła), 5 listopada w Lublinie (kotły i piece na biomasę), 17 listopada w Kielcach i 24 listopada w Krakowie (kolektory słoneczne), a także 8 grudnia br. w Łodzi (ponownie fotowoltaika). Wszystkie egzaminy odbędą się w siedzibach oddziałów UDT. 

gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (5)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Mis |
Ten certyfikat to kolejny sposób na wyciągnięcie pieniędzy. Zapytam: czy instalacje PV są objęte dozorem technicznym? Niedługo w tym kraju będzie potrzebny certyfikat na oddychanie.
grzes |
MIS Całkowicie się z Tobą zgadzam !!!!!!!
Stryjek Kijek |
W najważniejszym dokumencie prawnym jest zapis że instalator może mieć certyfikat (nie ma zapisu że musi mieć). Certyfikat może się przydać jak np bank udzielający kredytu na instalacje zażąda by instalacja była wykonana przez certyfikowanego instalatora. UDT jest pod Ministerstwem Gospodarki dlatego przeprowadza te egzaminy, tak samo można było powierzyć przeprowadzanie egzaminu Urzędowi Patentowemu RP albo Głównemu Urzędowi Miar.
malkolm |
Szukam pytań z "Instalacji fotowoltaicznych" na egzamin w UDT. Z góry dziękuję za pomoc !
podpis |
ja też szukam takich pytań, pomoże ktoś?

Giełda OZE

4x1MW PV

3x1MW + 0,87MW Elektrownie Słoneczne z Pozwoleniem na budowę. Przyłącz na działce. Cena netto zawi czytaj dalej...

Poszukujemy firmy instalatorskie (sektor OZE)

Poszukujemy firmy instalatorskie do współpracy biznesowej przy budowie instalacji PV na terenie całe czytaj dalej...

Kupimy projekty farm PV w fazie RTB

Jesteśmy zainteresowani kupnem projektów farm PV, które uzyskały pozwolenie na przyłączenie do sieci czytaj dalej...

Panele Tier1 - Astronergy CHSM dla projektów

Oferujemy moduły Tier1 Astronergy poli/monokrystaliczne. Tylko ilości kontenerowe. Marka uzyskała s czytaj dalej...