NCBiR przyznał granty m.in. na magazyny energii, perowskity i IoT

NCBiR przyznał granty m.in. na magazyny energii, perowskity i IoT
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski. Fot. NCBiR
REKLAMA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zakończyło ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach programu sektorowego PBSE dedykowanego tworzeniu innowacji w elektroenergetyce. Prawie 1/3 dofinansowania przyznano na projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez spółki z grupy Tauron.

Głównym celem programu PBSE, który realizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i który został zainicjowany przez Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE), jest wzrost innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego.

Cele programu to ograniczenie poziomu emisji zanieczyszczeń generowanych przez przedsiębiorstwa z sektora elektroenergetycznego, zwiększenie udział energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii w miksie sektora elektroenergetycznego, poprawa efektywności energetycznej sektora oraz poziomu rozwoju obszaru inteligentnej energii, a także zwiększenie gotowości sektora do intensywnego rozwoju energetyki prosumenckiej.

– Wśród celów szczegółowych PBSE, poza zwiększeniem liczby innowacji w sektorze elektroenergetycznym, znajdują się m.in. ograniczenie poziomu emisji zanieczyszczeń generowanych przez przedsiębiorstwa z tej branży oraz zwiększenie udziału energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii. Tym i innym wyzwaniom będą stawiać czoła zespoły naukowców i inżynierów zarówno z dużych firm, jak i przedsiębiorstw z sektora MŚP – w tym startupów, którym udzielamy wsparcia w I edycji programu – komentuje prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kwota pierwotnie przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach I konkursu PBSE to 150 mln zł. Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorcy lub konsorcja składające się z przedsiębiorców.

NCBiR podał, że w ramach I konkursu (konkurs 8/1.2/2016/POIR), finansowanego ze środków Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020, wpłynęło 51 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 192,3 mln zł. Do pierwszego etapu oceny merytorycznej zostało przekazanych 49 wniosków, natomiast do drugiego etapu (ocena panelowa) przekazano 35 wniosków.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej 24 projektów zostało ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych do dofinansowania. Projekty te osiągnęły minimalne progi w poszczególnych kryteriach oraz uzyskały sumaryczną ocenę na poziomie co najmniej 15 punktów. 25 projektów nie otrzymało rekomendacji do dofinansowania ze względu na niespełnienie kryteriów i/lub nieuzyskanie minimalnej liczby punktów.

Łączna kwota dofinansowania projektów wybranych do dofinansowania wynosi 92,9 mln zł. Wartość tych projektów to w sumie 154,9 mln zł.

Wśród beneficjentów jest spółka Saule Technologies, która zrealizuje warty 12,8 mln zł projekt "półprzezroczystych, jednozłączowych ogniw fotowoltaicznych i wysokowydajnych nieprzezroczystych ogniw tandemowych na bazie materiałów perowskitowych do zastosowań BIPV i BAPV”. Grant na ten projekt wynosi 9,6 mln zł

Beneficjentem jest również spółka Assecco, która pozyskała 2,77 mln zł na warty 6,6 mln zł projekt mający na celu „badania nad zastosowaniem technologii Internet-of-Things oraz opracowaniem modeli regulacji przy użyciu różnych urządzeń, w tym akumulatorów domowych i pojazdów elektrycznych oraz ich implementację w prototypie systemu Asseco Demand Side Management (ADSM) do prowadzenia procesu regulacji w oparciu o szerokie spektrum systemów dziedzinowych”.

Platformę związaną z usługami DSR zrealizuje firma NMG SA, która na wyceniony na 3,4 mln zł projekt pt. „Zintegrowana platforma zarządzająca popytem i podażą energii w obszarze odbiorców końcowych” otrzymała grant w wysokości 2,35 mln zł.

Konsorcjum firm PGE Energia Odnawialna SA oraz CIMmes Projekt otrzymało natomiast 3,28 mln zł na warty 6,9 mln zł projekt mający na celu budowę „magazynu energii adaptującego farmę PV do pracy w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych”.

Na projekt związany z rozwojem usług systemowych z wykorzystaniem magazynów energii grant w wysokości 3,45 mln zł pozyskała Enea. Wartość projektu zgłoszonego do PBSE to w tym przypadku  7,67 mln zł.

Przyznane granty zasilą również rozwój technologii w energetyce biomasowej i wodnej.

Opracowaniem wysokosprawnej kompaktowej siłowni kogeneracyjnej małej mocy zasilanej biomasą (BioCHP) dla energetyki rozproszonej zajmie się spółka Termo2Power SA, która na ten cel pozyskała z PBSE 1,6 mln zł przy wartości projektu 2 mln zł.

Z kolei konsorcjum firm z udziałem Aqua-Tech pozyskało 5,77 mln zł na warty 8,44 mln zł projekt zakładający „opracowanie technologii niskospadowej modułowej elektrowni wodnej o wysokiej efektywności energetycznej i minimalnej ingerencji w środowisko”.

Największym wygranym pierwszej edycji konkursu PBSE są jednak grupa Tauron, której spółki pozyskały na projekty badawczo-rozwojowe w sumie 28 mln zł.

Zgłoszone przez nie projekty zakładają m.in. „opracowanie platformy pozwalającej na zagregowanie potencjału wytwórczego i regulacyjnego rozproszonych OZE i zasobników energii oraz wybranych kategorii odbiorów sterowalnych”, stworzenie „systemu oceny propagacji i poprawy parametrów jakości energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych”, budowę „przemysłowej konstrukcji węglanowych ogniw paliwowych oraz ceramicznych elektrolizerów dających możliwość integracji z instalacjami energetycznymi power-to-gas” czy opracowanie „modelu funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 - samobilansujących się obszarów sieci elektroenergetycznej”.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (1)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
. |
Malinkiewicz 12,8 mln zł - to już razem ponad 50 mln zł różnych dotacji. A wyników po 4 latach wciąż brak.

Giełda OZE

Spółka celowa z projektem 2.6 MW PV

Sprzedam spółkę celową posiadającą własność działki o pow. 5.66 ha z mpzp pod elektrownię słoneczną czytaj dalej...

Wydzierżawię działkę pod farmę fotowoltaiczną

Wydzierżawimy działki niezacienione pod farmy fotowoltaiczne. Brak miejscowego planu zagospodarowani czytaj dalej...

Wydzierżawimy działki pod Farmy Fotowoltaiczne PV w całej Polsce

Wydzierżawimy działki pod farmy fotowoltaiczne PV w całej Polsce. Wymagana powierzchnia działki min czytaj dalej...

Projekt decentralnej elektrociepłowni

Gotowy projekt. Koncepcja wraz z pełnym łańcuchem wartości. Wsparcie wdrożenia. Przychody ok. 550 zł czytaj dalej...