Sprzedaż projektu farmy wiatrowej moc do 40 MW. Okazja

Liczba odsłon: 623

Telefon: + 48 608-393-998

E-mail: lukasz@zagorski-doradztwo.pl

cena:
6.145.900,00 zł netto

Syndyk masy upadłości EP GAMÓW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000345681) ogłasza o przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa EP GAMÓW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie, w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu Cywilnego, jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Na przedsiębiorstwo EP GAMÓW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie składa się cały szereg praw wynikających z decyzji administracyjnych czy zawartych umów, w szczególności umów dzierżawy nieruchomości, stanowiących komplet dokumentów i praw niezbędnych do dokończenia realizacji projektu budowy farmy wiatrowej o mocy do 40 MW na terenie gminy Rudnik, m.in. w miejscowościach Gamów, Sławików i Modzurów, w województwie Śląskim, zgodnie z opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa z dnia 8 czerwca 2016 r. sporządzonym przez biegłego sądowego Grzegorza Więcławka, przy uwzględnieniu zmian powstałych w trakcie postępowania upadłościowego. Sprzedaż przedsiębiorstwa nastąpi z wyłączeniem środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie oraz ksiąg rachunkowych w tym dokumentacji podlegającej archiwizacji w toku postępowania upadłościowego. Cena wywoławcza wynosi 6.145.900,00 zł (słownie: sześć milionów sto czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) netto. I. Warunki uczestnictwa w przetargu 1. Złożenie pisemnej oferty w języku polskim osobiście lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z napisem: „Przetarg EP GAMÓW sygn. akt VIII GUp 57/16” i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ", w terminie do dnia 5 lipca 2017 roku, na adres: Notariusz Andrzej Ciba Kancelaria Notarialna, ul. Wielopole 16/3, 31-072 Kraków. W przypadku nadania oferty przesyłką pocztową poleconą lub kurierską, decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii notarialnej. 2. Wpłacenie wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy EP GAMOW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie (31-161 Kraków, ul. Szlak 10/3), nr rachunku: PL 84 1050 1445 1000 0090 3004 7469 prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. tytułem „Wadium do Przetargu” w terminie do dnia 5 lipca 2017 roku, pod rygorem odrzucenia oferty. Decyduje data wpływu wadium na konto masy. II. Rozstrzygnięcie przetargu 1. Przeprowadzenie przetargu oraz ewentualnej licytacji nastąpi w Kancelarii Notarialnej Notariusza Andrzeja Ciby w Krakowie przy ul. Wielopole 16/3, w dniu 6 lipca 2017 roku o godzinie 13:00 Więcej szczegółów dotyczących m.in. warunków przetargu, w tym ewentualnej licytacji dostępne jest w ofercie umieszczonej na stronie internetowej www.krpu.pl, udzielane będzie również codziennie w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w godzinach 9:00 - 15:00 w Krakowie przy ul. Józefa Sarego 2 na III piętrze, telefonicznie pod numerami (12) 623–54-20 oraz + 48 608-393-998, a także pocztą elektroniczną e-mail: lukasz@zagorski-doradztwo.pl. W Kancelarii można zapoznać się z opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa oraz innymi dokumentami dotyczącymi przedmiotu przetargu.

Giełda OZE

Ziemia pod PV lub wiatr. Działki; 20, 30, 40 i 56 ha

Ziemia pod PV lub wiatr. Działki; 20, 30, 40 i 56 ha. Klasa ziemi IV-VI. Lubelskie i Podkarpackie. D czytaj dalej...

Sprzedam projekt FW 1 MW z pozwoleniem na budowę

Sprzedam projekt FW 1 MW z pozwoleniem na budowę. kontakt 607 64 64 64 czytaj dalej...

Sprzedaż dokumentacji pod budowę elektrowni PV 0,5 MW z wygraną aukcją (394 zł)

Sprzedam pełną dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę i wygraną aukcją ( 394 zł.) na budowę elekt czytaj dalej...

Ekipa montażowa poszukuje zleceń

Doświadczona ekipa montażowa poszukuje zleceń na montaże PV. Zlecenia w centralnej Polsce bez kosztó czytaj dalej...