Sprzedaż projektu farmy wiatrowej moc do 40 MW. Okazja

Liczba odsłon: 364

Telefon: + 48 608-393-998

E-mail: lukasz@zagorski-doradztwo.pl

cena:
6.145.900,00 zł netto

Syndyk masy upadłości EP GAMÓW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000345681) ogłasza o przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa EP GAMÓW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie, w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu Cywilnego, jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Na przedsiębiorstwo EP GAMÓW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie składa się cały szereg praw wynikających z decyzji administracyjnych czy zawartych umów, w szczególności umów dzierżawy nieruchomości, stanowiących komplet dokumentów i praw niezbędnych do dokończenia realizacji projektu budowy farmy wiatrowej o mocy do 40 MW na terenie gminy Rudnik, m.in. w miejscowościach Gamów, Sławików i Modzurów, w województwie Śląskim, zgodnie z opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa z dnia 8 czerwca 2016 r. sporządzonym przez biegłego sądowego Grzegorza Więcławka, przy uwzględnieniu zmian powstałych w trakcie postępowania upadłościowego. Sprzedaż przedsiębiorstwa nastąpi z wyłączeniem środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie oraz ksiąg rachunkowych w tym dokumentacji podlegającej archiwizacji w toku postępowania upadłościowego. Cena wywoławcza wynosi 6.145.900,00 zł (słownie: sześć milionów sto czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) netto. I. Warunki uczestnictwa w przetargu 1. Złożenie pisemnej oferty w języku polskim osobiście lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z napisem: „Przetarg EP GAMÓW sygn. akt VIII GUp 57/16” i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ", w terminie do dnia 5 lipca 2017 roku, na adres: Notariusz Andrzej Ciba Kancelaria Notarialna, ul. Wielopole 16/3, 31-072 Kraków. W przypadku nadania oferty przesyłką pocztową poleconą lub kurierską, decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii notarialnej. 2. Wpłacenie wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy EP GAMOW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie (31-161 Kraków, ul. Szlak 10/3), nr rachunku: PL 84 1050 1445 1000 0090 3004 7469 prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. tytułem „Wadium do Przetargu” w terminie do dnia 5 lipca 2017 roku, pod rygorem odrzucenia oferty. Decyduje data wpływu wadium na konto masy. II. Rozstrzygnięcie przetargu 1. Przeprowadzenie przetargu oraz ewentualnej licytacji nastąpi w Kancelarii Notarialnej Notariusza Andrzeja Ciby w Krakowie przy ul. Wielopole 16/3, w dniu 6 lipca 2017 roku o godzinie 13:00 Więcej szczegółów dotyczących m.in. warunków przetargu, w tym ewentualnej licytacji dostępne jest w ofercie umieszczonej na stronie internetowej www.krpu.pl, udzielane będzie również codziennie w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w godzinach 9:00 - 15:00 w Krakowie przy ul. Józefa Sarego 2 na III piętrze, telefonicznie pod numerami (12) 623–54-20 oraz + 48 608-393-998, a także pocztą elektroniczną e-mail: lukasz@zagorski-doradztwo.pl. W Kancelarii można zapoznać się z opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa oraz innymi dokumentami dotyczącymi przedmiotu przetargu.

Giełda OZE

Montaż farmy PV - NIEMCY

Potrzebuje 12 osob do montazu konstrukcji PV na gruncie - Niemcy, okolice Szczecina. Rozliczenie za czytaj dalej...

Projekty budowlane biogzowni

Projekty budowlane biogazowni. Od opracowania koncepcji technologicznej poprzez uzyskanie decyzji śr czytaj dalej...

Dokumentacja Prosument II

Wykonuję dokumentację techniczną systemów fotowoltaicznych do programu Prosument II. Krótkie termi czytaj dalej...

Sprzedam projekt PV z wygraną aukcją i możliwą dotacją.

Sprzedamy Sp. z o.o. z projektem PV o mocy 0,54 MW z wygraną aukcją oraz z możliwą dotacją - obecn czytaj dalej...