Sprzedaż projektu farmy wiatrowej moc do 40 MW. Okazja

Liczba odsłon: 475

Telefon: + 48 608-393-998

E-mail: lukasz@zagorski-doradztwo.pl

cena:
6.145.900,00 zł netto

Syndyk masy upadłości EP GAMÓW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000345681) ogłasza o przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa EP GAMÓW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie, w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu Cywilnego, jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Na przedsiębiorstwo EP GAMÓW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie składa się cały szereg praw wynikających z decyzji administracyjnych czy zawartych umów, w szczególności umów dzierżawy nieruchomości, stanowiących komplet dokumentów i praw niezbędnych do dokończenia realizacji projektu budowy farmy wiatrowej o mocy do 40 MW na terenie gminy Rudnik, m.in. w miejscowościach Gamów, Sławików i Modzurów, w województwie Śląskim, zgodnie z opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa z dnia 8 czerwca 2016 r. sporządzonym przez biegłego sądowego Grzegorza Więcławka, przy uwzględnieniu zmian powstałych w trakcie postępowania upadłościowego. Sprzedaż przedsiębiorstwa nastąpi z wyłączeniem środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie oraz ksiąg rachunkowych w tym dokumentacji podlegającej archiwizacji w toku postępowania upadłościowego. Cena wywoławcza wynosi 6.145.900,00 zł (słownie: sześć milionów sto czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) netto. I. Warunki uczestnictwa w przetargu 1. Złożenie pisemnej oferty w języku polskim osobiście lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z napisem: „Przetarg EP GAMÓW sygn. akt VIII GUp 57/16” i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ", w terminie do dnia 5 lipca 2017 roku, na adres: Notariusz Andrzej Ciba Kancelaria Notarialna, ul. Wielopole 16/3, 31-072 Kraków. W przypadku nadania oferty przesyłką pocztową poleconą lub kurierską, decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii notarialnej. 2. Wpłacenie wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy EP GAMOW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie (31-161 Kraków, ul. Szlak 10/3), nr rachunku: PL 84 1050 1445 1000 0090 3004 7469 prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. tytułem „Wadium do Przetargu” w terminie do dnia 5 lipca 2017 roku, pod rygorem odrzucenia oferty. Decyduje data wpływu wadium na konto masy. II. Rozstrzygnięcie przetargu 1. Przeprowadzenie przetargu oraz ewentualnej licytacji nastąpi w Kancelarii Notarialnej Notariusza Andrzeja Ciby w Krakowie przy ul. Wielopole 16/3, w dniu 6 lipca 2017 roku o godzinie 13:00 Więcej szczegółów dotyczących m.in. warunków przetargu, w tym ewentualnej licytacji dostępne jest w ofercie umieszczonej na stronie internetowej www.krpu.pl, udzielane będzie również codziennie w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w godzinach 9:00 - 15:00 w Krakowie przy ul. Józefa Sarego 2 na III piętrze, telefonicznie pod numerami (12) 623–54-20 oraz + 48 608-393-998, a także pocztą elektroniczną e-mail: lukasz@zagorski-doradztwo.pl. W Kancelarii można zapoznać się z opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa oraz innymi dokumentami dotyczącymi przedmiotu przetargu.

Giełda OZE

3kW OFF GRID /ON GRID :zestawy hybrydowe PV: TRINA SOLAR 270W +SKYMAX Hybrid (EN50438)

Kolejny huragan zerwał przewody energetyczne? Brak prądu... ..UPS przestał działać? Aby zabezpiecz czytaj dalej...

SPRZEDAM PRĄD

Sprzedam energię elektryczną z farmy wiatrowej. Produkcja 3000-5000 MW rocznie. Preferowana stała ce czytaj dalej...

Sprzedaż 100 udziałów sp.z.o.o , OZE fotovoltaica łącznie 4,7 MW, dotacje ,aukcje

Spółka z.o.o sprzeda 100 udziałów Spółka działa od 4 lat na rynku OZE , prowadzi obecnie 4 projekty czytaj dalej...

Przygotowanie Pełnej Dokumentacji Projektowej Farma Fotowoltaiczna

Przygotowujemy pełną dokumentację projektową do budowy Elektrowni Fotowoltaicznych wraz z kwalifikac czytaj dalej...