Aukcja dla fotowoltaiki. O czym powinien pamiętać inwestor?

Aukcja dla fotowoltaiki. O czym powinien pamiętać inwestor?
Fotolia
REKLAMA

Jutro odbędzie się aukcja dla instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW. Wytwórcy zamierzający przystąpić do niej, którzy są właścicielami projektów objętych wsparciem unijnym (dotacje bezzwrotne, pożyczki preferencyjne), muszą wziąć pod uwagę konsekwencje, jakie wynikają dla wytwórców korzystających z aukcyjnego systemu wsparcia w kontekście pomocy publicznej. 

Obliczając wartość pomocy inwestycyjnej, o którą powinna zostać skorygowana cena wynikająca z oferty, o której mowa w art. 79 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii, złożonej przez wytwórcę, który wygrał aukcję, należy uwzględnić całą pomoc inwestycyjną przyznaną na instalację odnawialnego źródła energii, bez względu na to, w którym roku zainicjowany został proces inwestycyjny zmierzający do rozpoczęcia wytwarzania energii elektrycznej w danej instalacji i bez względu na datę udzielenia tej pomocy.

Datą udzielenia pomocy inwestycyjnej jest data zawarcia umowy o dofinansowanie (a nie data jej wypłaty). Zgodnie z treścią oświadczenia zawartego w art. 79 ust. 3 pkt 9 ustawy o odnawialnych źródłach energii, oferta złożona przez uczestnika aukcji zawiera – w przypadku wytwórców, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy – oświadczenie dotyczące wyrażonej w złotych wartości pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, obliczonej zgodnie z art. 39 ust. 3 i 4 tej ustawy oraz ceny skorygowanej, obliczonej zgodnie z art. 39 ust. 5 i wyrażonej w złotych za 1 MWh.

Biorąc pod uwagę zapisy ustawy oraz fakt, że aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami, można założyć że cena skorygowana dla takich instalacji będzie oscylować dla całego 15-letniego okresu w granicach 250 zł/MWh (zależnie od wielkości instalacji i zakładanej ilości sprzedaży energii w systemie aukcyjnym oraz wysokości wsparcia w zakresie pomocy inwestycyjnej).

Korzyści z wygranej aukcji mogą okazać się w niektórych przypadkach stosunkowo niskie, a wytwórcy muszą jednocześnie pamiętać o szeregu obowiązków, które wynikają z wygranej aukcji.

Zespół Sigma Finance sp. z o.o. 


artykuł sponsorowany

Zobacz również

Giełda OZE

Kupię projekt elektrowni fotowoltaicznej z PNB i wygraną aukcją.

Kupię projekt elektrowni fotowoltaicznej z PNB i wygraną aukcją. Zainteresowani sprzedażą proszę pod czytaj dalej...

Firma poszukuje działek pod projekty PV

Firma KRD Global Group poszukuje działek do wydzierżawienia pod projekty fotowoltaiczne w całej Pols czytaj dalej...

V80/ 2 MW

Vestasy V-80, 2MW, sprzedamy czytaj dalej...

Micon 500+600kW+750kW

Micony 500, 600kW, DeWind 500kW, Wind World 750kW, do sprzedazy i demontazu do stycznia 2019 czytaj dalej...