Szykują się duże zmiany w zasadach przyłączania mikroinstalacji PV

Szykują się duże zmiany w zasadach przyłączania mikroinstalacji PV
Fot. Efekteko
REKLAMA

Już za miesiąc operatorzy systemów dystrybucyjnych chcą wdrożyć zmiany w zasadach przyłączania mikroinstalacji fotowoltaicznych i ich współpracy z siecią. Najpierw jednak zaproponowane przez OSD zmiany musi zatwierdzić Urząd Regulacji Energetyki.

Z dniem 1 kwietnia br. branżę firm montujących mikroinstalacje fotowoltaiczne, a także prosumentów, mają czekać spore zmiany w zasadach doboru przyłączanych systemów oraz współpracy tych urządzeń z siecią.

Proponowane przez operatorów aktualizacje tzw. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) są dosyć niespodziewane.

Co prawda operatorzy ogłosili w ostatnich tygodniach na swoich stronach internetowych konsultacje nowych propozycji, ale przeszły one w branży fotowoltaicznej bez większego echa, a OSD nie informowali o tym zainteresowanych środowisk – co podkreśliło Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, zwracając uwagę na problem zmian w IRiESD.

Najwcześniej konsultacje zmian w IRiESD przeprowadziła spółka PGE Dystrybucja – w dniach od 12-27 grudnia ub.r. Spółka informuje, że w toku konsultacji nie otrzymała żadnych uwag.

Energa Operator prowadziła konsultacje stosownych zmian od 19 stycznia do 2 lutego. W dniu 8 lutego konsultacje zakończyła spółka Tauron Dystrybucja, a najpóźniej konsultacje najnowszej aktualizacji IRiESD przeprowadziła Enea Operator – w dniach 7-21 lutego.

Po przeprowadzonych konsultacjach wymienione spółki miały przekazać projekty zmiany w karcie IRiESD do zatwierdzenia przez Urząd Regulacji Energetyki, co jest warunkiem wdrożenia ich w życie.

Tymczasem na miesiąc przed wprowadzeniem gruntownych zmian w zasadach przyłączania mikroinstalacji PV, Urząd Regulacji Energetyki nadal nie otrzymał jeszcze wniosków o zatwierdzenie zmian w kartach IRiESD.

Na prośbę portalu Gramwzielone.pl o komentarz do proponowanych zmian Urząd Regulacji Energetyki odpowiedział, że do wczoraj nie wpłynęły wnioski w sprawie zatwierdzenia zmian IRiESD i w związku z tym nie może się do nich ustosunkować.

Zgodnie z art. 9 g ustawy Prawo energetyczne operator systemu dystrybucyjnego jest obowiązany do opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej. OSD informuje użytkowników systemu, w formie pisemnej lub za pomocą innego środka komunikowania przyjętego przez operatora systemu, o publicznym dostępie do projektu instrukcji lub jej zmian oraz o możliwości zgłaszania uwag, określając miejsce i termin ich zgłaszania, nie krótszy niż 14 dni od dnia udostępnienia projektu instrukcji lub jej zmian. Następnie OSD przedkłada Prezesowi URE przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia – informuje Justyna Pawlińska z Departamentu Komunikacji Społecznej w Urzędzie Regulacji Energetyki.

URE zaznacza, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji może jeszcze ulec zmianie treść i zakres proponowanych przez OSD aktualizacji.

Czego dotyczą zmiany?

Najwięksi operatorzy zgodnie wskazują, że mikroinstalacje przyłączane do sieci elektroenergetycznej powinny spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady – niskonapięciowej LVD oraz w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej EMC.

Proponowane aktualizacje kart IRiESD wprowadzają m.in. nowe wymagania w zakresie pracy mikroinstalacji przy zmianach częstotliwości.

Zgodnie z nowymi propozycjami mikroinstalacja przyłączona do sieci elektroenergetycznej ma, w zależności od częstotliwości w sieci, umożliwiać pracę: a) w zakresie częstotliwości od 49 Hz do 51 Hz – praca ciągła z maksymalną mocą czynną osiągalną dla danych warunków środowiskowych (nasłonecznienie, siła wiatru), b) w zakresie częstotliwości od 47,5 Hz do 49 Hz oraz od 51 Hz do 51,5 Hz – praca w czasie minimum 30 minut, c) w zakresie częstotliwości poniżej 47,5 Hz oraz powyżej 51,5 Hz mikroinstalacja musi wyłączyć się z sieci.

Zmiany dotyczą też wymogów pracy w zakresie mocy czynnej i biernej.

Mikroinstalacja przyłączona do sieci elektroenergetycznej musi posiadać możliwość regulacji generacji mocy czynnej w następującym zakresie częstotliwości: a) f = (47,5 ÷ 49,5) Hz - dopuszczalna redukcja mocy czynnej ze względu na obniżenie częstotliwości ma zawierać się pomiędzy krzywymi wyznaczonymi przez następujące zależności: - poniżej częstotliwości 49,5 Hz dopuszczalny poziom redukcji wynosi 10% mocy maksymalnej (przy częstotliwości 50 Hz) na 1Hz spadku częstotliwości, - poniżej częstotliwości 49 Hz dopuszczalny poziom redukcji wynosi 2% mocy maksymalnej (przy częstotliwości 50 Hz) na 1 Hz spadku częstotliwości, b) f = (50,2 ÷ 51,5) Hz – wszystkie regulowane jednostki generacji muszą redukować (przy wzroście częstotliwości) lub zwiększać (przy zmniejszaniu się częstotliwości) moc czynną z szybkością 40% PM (PM - moc czynna realnie wytwarzana przez mikroinstalację w momencie przekroczenia częstotliwości sieciowej 50,2 Hz) na każdy 1 Hz następnego wzrostu częstotliwości.

W projektach aktualizacji IRiESD wskazuje się, że „mikroinstalacja ma być zdolna do aktywacji odpowiedzi mocą czynną na zmianę częstotliwości tak szybko, jak to jest technicznie możliwe, z początkowym jak najkrótszym opóźnieniem – maksymalnie 2 s”. – Jeżeli początkowe opóźnienie wynosi poniżej 2 s, to zamierzone opóźnienie odpowiedzi mocą czynną na zmianę częstotliwości powinno być tak programowalne, aby dostosować całkowity czas odpowiedzi do wartości pomiędzy czasem początkowym odpowiedzi a wartością 2 s.

Czytamy również, że „w celu uniknięcia całkowitego wyłączenia mikroinstalacji spowodowanego zadziałaniem zabezpieczenia nadnapięciowego mikroinstalacji, zaleca się aby mikroinstalacja posiadała funkcję zmniejszania mocy czynnej generowanej w funkcji wzrostu napięcia”. – Istotne jest, aby funkcja ta działała dopiero po wyczerpaniu możliwości regulacji napięcia poborem mocy biernej w trybie Q(U) tj. powyżej 1,08 Un. Funkcja ta nie może też powodować skokowych zmian mocy generowanej.

W ramach propozycji zmian w IRiESD znajdziemy też nowe wymagania w zakresie układów zabezpieczeń mikroinstalacji.

Czytamy, że nowe mikroinstalacje powinny posiadać zintegrowany z falownikiem układ zabezpieczeń, na który składają się: dwustopniowe zabezpieczenie nadnapięciowe, zabezpieczenie podnapięciowe, zabezpieczenie podczęstotliwościowe, zabezpieczenie nadczęstotliwościowe, a także zabezpieczenie od pracy wyspowej (LoM). – Nastawy poszczególnych zabezpieczeń muszą być możliwe do ustawienia w menu falownika. Wymagane jest zapewnienie ochrony przed nieuprawnioną ingerencją w ustawienia nastaw zabezpieczeń – zmiana nastaw zabezpieczeń nie może być dokonana samodzielnie przez właściciela mikroinstalacji.

OSD zdecyduje o pracy mikroinstalacji

Wszyscy najwięksi operatorzy systemów dystrybucyjnych postulują wprowadzenie zdalnej możliwości odłączania od sieci mikroinstalacji o mocach do 10 kW, a w przypadku przedziału mocy 10-40 kW postulowana jest możliwość zdalnego sterowania mocą czynną.

Ponadto dla wszystkich mikroinstalacji proponowana jest automatyczna redukcja mocy czynnej przy f >50,2 Hz według zadanej charakterystyki P(f), a także regulacja mocy biernej według zadanej charakterystyki Q(U) i cos φ (P).

Kluczowa zmiana to także wprowadzenie wymogu przyłączenia trójfazowego dla mikroinstalacji o mocy ponad 3 kW. Jeśli proponowane zmiany wejdą w życie, przyłączenia jednofazowe (lub trójfazowe) będzie można wykonywać tylko w przypadku mocy mniejszej lub równej 3 kW.

PGE Dystrybucja wskazuje na możliwość odłączenia mikroinstalacji lub zredukowania jej mocy, gdy wytwarzanie energii elektrycznej w tej mikroinstalacji „stanowi zagrożenie bezpieczeństwa pracy tej sieci”. – Uwzględniając stopień zagrożenia bezpieczeństwa pracy poszczególnych obszarów sieci, PGE Dystrybucja S.A. w pierwszej kolejności ogranicza proporcjonalnie do mocy zainstalowanej pracę mikroinstalacji albo odłącza ją od sieci. Po ustaniu stanu zagrożenia bezpieczeństwa pracy sieci PGE Dystrybucja S.A. jest obowiązany niezwłocznie przywrócić stan poprzedni – takie zasady proponuje operator.

SBF Polska PV podkreśla jednak obawy, które mogą budzić: ewentualne nadużycia możliwości odłączania instalacji lub sterowania ich mocą, dodatkowe koszty układu telemechaniki czy brak wskazania standardu komunikacji i realizacji tej funkcji.

Pytania dotyczące m.in. zakresu zmian, kosztów dostosowania instalacji do nowych wymogów czy warunków wskazanej ingerencji w pracę mikroinstalacji portal Gramwzielone.pl skierował do czołowych operatorów systemów dystrybucyjnych przed tygodniem. Na razie nie uzyskaliśmy na nie odpowiedzi. Wiadomo, że opracowaniem wspólnego stanowiska dla OSD ma zająć się w przyszłym tygodniu Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Jeśli URE zatwierdzi zmiany IRiESD i ich harmonogram w dotychczasowym, zaproponowanym przez OSD kształcie, instalatorom systemów PV i prosumentom pozostanie niewiele czasu na dostosowanie się do wdrożonej aktualizacji.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze (53)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Hagis |
To dotyczy tylko nowoprzyłączanych czy też obecnie działające instalacje też muszą się dostosować??
JohnGalt |
@Hagis narazie dotyczy tylko nowo przylaczanych ale cos mi sie wydaje ze za jakis czas dotknie to istniejacych
Zz |
Ja tego nie rozumiem moja indukcja podwójne pole 3800W do tego piekarnik na tej samej fazie 2670W jak żona się rozkręci w kuchni to 6,5kW na jednej fazie ciągnie i tu problemu niema ale z produkcja na 1 fazę 3kWp problem już jest.
pros |
Mam nadzieję, że nie zatwierdzi, bo tryb przyjęcia zmian jest skandaliczny. To samo dotyczy planowanych zamian - nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia dla ograniczania źródła pv do 3kW dla instalacji jednofazowych, skoro pobór może być nawet do ponad 5,5kW.
alladyn-solar-batt |
No to już ,,opusty'' mamy nie aktualne. Biorąc pod uwagę przegląd charakterystyk z rzeczywistego zachowania się obwodów nn (wtórnych) stacji Sn/nn zwłaszcza na terenach wiejskich, gdzie gro nn jest pobudowane tak, ze przekracza normatyw 500mb linii od transformatora (często ponad dwukrotnie) ,przegląd charakterystyk pobranych z rejestratora sieci - gwarantuję Wam,że na skutek notorycznego włączania się/uruchamiania algorytmów ograniczających ,,pompowanie'' mocy na sieć jakie próbuje narzucić BigEnergy Prosumentom - oddacie do sieci latem góra 40-55% nadprodukcji z PV - bo o ograniczanie wolumenu wpływajacego z PV do sieci OSD, wolumenu do odebrania zimą w ramach ,,opustów'' tutaj chodzi. A skoro oddacie do sieci połowę tego co dziś (potencjalnie) moglibyście oddawać z nadwyżki,to biorąc pod uwagę brak praktycznej możliwości rozliczenia przepływów energii nie zassanych od Prosumenta do OSD ze względu na zdarzenia wynikające ze złego stanu tejże sieci OSD oraz biorąc nadto pod uwagę zwiększone koszty wykonania tak ,,wyspecyfikowanych ''instalacji PV - cała sprawa nie będzie finasowo,ekonomicznie opłacalna. Otóż to - a w tej całej zabawie z wprowadzeniem nowych instrukcji O TO WŁAŚNIE CHODZI. __________________________________________________________________=daliśmy (na krótko) Kowlskiemu,,opusty'', zebraliśmy polityczny oddźwięk i pochwały z przechwałek jako to niby jedynie PiS zrobił coś dla OZE/Prosumentów, ale teraz zabawa się skończyła i zabieramy poprzez zmianę zasad wymiany energii z sieciami OSD ekonomiczny sens tej wymiany.
alladyn-solar-batt |
Ponadto informuję Was na gorąco,że na kanwie rekordowego zapotrzebowania na moc powstaje/jest na ukończeniu prognostyczny i stojący w alarmistycznym tonie raport wskazujący, co stałoby się gdyby Prosumenci generujący latem nadwyżki o mocy 2000 MWp odebrali sobie zgromadzone latem do ,,opustów'' zasoby energetyczne (wolumen)- akurat w czasie takich zimowych dni jakie mieliśmy i mamy ostatnio. Raport zawiera wiele prawdziwych i cennych wskazówek i przemyżleń,ale napisany jest w gruncie rzeczy tak by dowodził tezę z góry założoną. Tezą tą jest .......wzrost prawdo podobieństwa konieczności wprowadzenia 20-stego stopnia zasilania w warunkach zimowych po 2020 roku. Mowa o 40% wzroście tego prawdopodobieństwa. Zlecenia jak zmienić instrukcje ruchu mają bezpośredni związek z okresowym brakiem pokrycia na moc systemową niezbędną do oddania w ramach ,,opustów'' w przypadku dalszego rozrostu ilości instalacji Prosumenckich PV.
bsboss |
@ lladyn-solar-batt | 2018-03-02 13:21:04 - odpięcie od sieci nie wchodzi w grę przy ogrzewaniu domu z PC, w żadnym zestawie baterii nie zmagazynuję tyle energii by zapewnić na każdą mroźną dobę co najmniej 50kWh ( dziś tyle zjada mi PC przy temperaturach -8 d/ -17 n, a rocznie do 6000kWh) - i co że takie mrozy to 2 - 3 tygodnie rocznie, ale jak kopnąć w du...ę BigE, by samemu nie strzelić sobie w kolano??? ---- postawienie 10kWp(rocznie około 10MWh) to dziś nie jest duży koszt, ale zmagazynowanie 50 - 65kWh na każdą mroźną dobę to już spore wyzwanie finansowe
bsboss |
@alladyn-solar-batt | 2018-03-02 13:44:49 - podeślij link do tego opracowania
Zaniepokojony |
Krótkie pytanie, czy falowniki Froniusa ( Symo) i SMA spełniają te w/w wymogi?
bsboss |
@ Zaniepokojony - podaj specyfikację do wymogów o których piszesz to może ktoś Ci odpowie - puki co jest pomysł, ale żadnych wytycznych dot. protokołów i sposobu przekazywania danych
eko-it.eu |
@ Zaniepokojony - zakładam, że zrealizuje to każdy inwerter, który był w stanie pracować z tzw. wat routerem - to bylo rozwiązanie dławiące pracę inwerterów tak, by nie wysyłały nadwyżki w sieć ( głównie dla placówek publicznych instalujących PV z dotacji obostrzonych zakazem odsprzedaży nadprodukcji)
alladyn-solar-batt |
Do Pros: tłumaczę....Ustawa Prawo Energetyczne deleguje eksterytorialne i arbitralne uprawnienia o charakterze z pozoru wyłącznie technicznym (takie były założenia) w ręce m.in. OSD z tą wzmianką,ze uprawnienia teoretycznie przynajmniej ,,sprawdza'' URE. Praktyka pokazuje, że zdolności przewidywania urzędników zatrudnionych w URE są skąpe i ograniczone, bowiem pomysłowość pracowników w OSD uwłaszczonych jak na swoim w kwestii patologicznego stosowania/nie stosowania (omijania) zatwierdzonych przez URE zasad jest KOSMICZNIE rozbudowana. Ludzie ci są super inteligentni i nad aktywni w wymyślaniu tego jak zrobić by brać pensje i....robić jak najmniej. W szczególności zmian. __________________________________________________________________Gdy piszesz ,,nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia dla ograniczania źródła pv do 3kW dla instalacji jednofazowych, skoro pobór może być nawet do ponad 5,5kW.'' - to popatrz, że dla ludzi z OSD,z ich punktu widzenia ma to sens, by zablokować rozwój Prosumentyzmu i uniknąć ogromnych nakładów oraz co gorsza GIGANTYCZNEGO nakładu pracy jaki byłby potrzebny (w przypadku pozyskania funduszy na przebudowy) na przygotowanie strony formalno-prawnej i dokumentacyjno-projektowej. Co więcej - w takich okolicznościach stanie się jasne, że dzisiejsi inzynierowie 60-cio latkowie/decydenci muszą odejść, bo ich wiedza jest dalece niewystarczjąca, a ruchy łapkami ,sfilcowane''. Lepiej storpedowąć tę katastrofę.
alladyn-solar-batt |
Do Pros: tłumaczę....Ustawa Prawo Energetyczne deleguje eksterytorialne i arbitralne uprawnienia o charakterze z pozoru wyłącznie technicznym (takie były założenia) w ręce m.in. OSD z tą wzmianką,ze uprawnienia teoretycznie przynajmniej ,,sprawdza'' URE. Praktyka pokazuje, że zdolności przewidywania urzędników zatrudnionych w URE są skąpe i ograniczone, bowiem pomysłowość pracowników w OSD uwłaszczonych jak na swoim w kwestii patologicznego stosowania/nie stosowania (omijania) zatwierdzonych przez URE zasad jest KOSMICZNIE rozbudowana. Ludzie ci są super inteligentni i nad aktywni w wymyślaniu tego jak zrobić by brać pensje i....robić jak najmniej. W szczególności zmian. __________________________________________________________________Gdy piszesz ,,nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia dla ograniczania źródła pv do 3kW dla instalacji jednofazowych, skoro pobór może być nawet do ponad 5,5kW.'' - to popatrz, że dla ludzi z OSD,z ich punktu widzenia ma to sens, by zablokować rozwój Prosumentyzmu i uniknąć ogromnych nakładów oraz co gorsza GIGANTYCZNEGO nakładu pracy jaki byłby potrzebny (w przypadku pozyskania funduszy na przebudowy) na przygotowanie strony formalno-prawnej i dokumentacyjno-projektowej. Co więcej - w takich okolicznościach stanie się jasne, że dzisiejsi inzynierowie 60-cio latkowie/decydenci muszą odejść, bo ich wiedza jest dalece niewystarczjąca, a ruchy łapkami ,sfilcowane''. Lepiej storpedowąć tę katastrofę.
alladyn-solar-batt |
Do bsboss - naprawdę uważasz, że mam takie ambicje by za kilka minut na polu obok miejsca gdzie jestem wylądował śmigłowiec z ,,ekipą'' do ,,zatkania'' przecieku? Z Rakowieckiej Ci nie napiszę co się szykuje....
alladyn-solar-batt |
Do bsboss - naprawdę uważasz, że mam takie ambicje by za kilka minut na polu obok miejsca gdzie jestem wylądował śmigłowiec z ,,ekipą'' do ,,zatkania'' przecieku? Z Rakowieckiej Ci nie napiszę co się szykuje....
bsboss |
@ alladyn-solar-batt | 2018-03-02 14:07:30 - rozumiem, że nawiązujesz do prośby o link - wystarczyło info " nie mam", cynizm i złośliwość do kogoś kto podziela Twoje poglądy i liczy się z Twoimi opiniami nie jest potrzebna - pozdrawiam
Radek |
@alladyn-solar-batt - strasznie paskudnie kombinują jak walczyć z OZE zamiast wykorzystać ich obecność do unikania dwudziestego stopnia zasilania. Przy czym chyba zapominają, że równie wysokie zagrożenie jest latem, gdy PV im poprawia sytuację w najtrudniejszych momentach. A można zrobić zupełnie inaczej: - przestać oszukiwać na bilansowaniu międzyfazowym, żeby dodatkowo zmotywować prosumentów do przesunięcia zużycia na godziny największej generacji własnej energii - przestać kombinować z taryfami antysmogowymi tylko dać w nich tanie godziny w szczycie produkcji z PV - pompy ciepła i piece akumulacyjne mogłyby równie dobrze chodzić wczesnym zamiast późnym popołudniem i nie dokładać się do szczytu wieczornego - w ogóle zacząć intensywne prace nad inteligentną siecią i stawkami dynamicznie podążającymi za zmienną podażą energii - inwestować we własne magazyny energii (w tym elektrownie szczytowo-pompowe) i tworzyć korzystne warunki dla rozproszonych usług magazynowania energii (w tym powstającej technologii V2G)
MojaPV |
Typowe... jakakolwiek zmiana jest odczytywana jako potencjalny spisek przeciwko PV, ręce opadają... A tymczasem cytuję: "mikroinstalacje przyłączane do sieci elektroenergetycznej powinny spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm oraz dyrektyw PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO iRADY – niskonapięciowej LVD oraz w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej EMC."
Piotr |
Przecież to jest sprzeczne z konstytucją !
Waldi |
A czy operatorzy energetyczni są do tej propozycji gotowi ? Wymóg zdalnego odłączenia elektroinstalacji wiąże się z monitoringiem non-stop licznika energii. Jest kilka pytań do operatorów. - Co jaki czas ma byś 'śledzony' stan licznika, 1, .2, 5.15 czy 30 minut. Czy standardowo - 15 minut. - Stały monitoring wymaga wymiany liczników np. na licznik z komunikacją np. GSM - załącznik. Kiedy wymiana? - Koszt łączności pokryje operator , czy te koszty przeniesie na użytkownika ? - Czy operator energetyczny zwróci prosumentowi za nieuzasadniony pobór przez niego mocy z sieci. Np. operator wyłącza mu instalacje OZE a w tym czasie użytkownik włączy bojer czy żelazko i zamiast ze swojej instalacji pobiera prąd z sieci. - Co z magazynowaniem energii w sieci do uzyskania 0.8 wpólczynika wykorzystania energii przez prosumenta. - Czy są już centra danych u operatorach monitoringu non-stop liczników. Jakie rejony Polski pierwsze. - Kto decyduje i jaki jest algorytm na wyłączenie instalacji , Będzie on dla każdej sieci inny. - jaki jest protokół połączenia miedzy licznikiem a inwerterem? - Co z ograniczeniem mocy jak klient na dwa, trzy czy więcej inwerterów czy procentowo czy mocowo? - Jaka firma wykona prace z wymianą liczników i podłączeniem z inwerterami . Sporo potrzeba ludzi i konieczne szkolenia. i wiele innych ... I na samym końcu, najważniejsze - Czy zaproponowane zmiany są zgodne z konstytucją ? Konstytucjonaliści mówią, że NIE sa zgodne z konstytucją. .
Waldi |
A czy operatorzy energetyczni są do tej propozycji gotowi ? Wymóg zdalnego odłączenia elektroinstalacji wiąże się z monitoringiem non-stop licznika energii. Jest kilka pytań do operatorów. - Co jaki czas ma byś 'śledzony' stan licznika, 1, .2, 5.15 czy 30 minut. Czy standardowo - 15 minut. - Stały monitoring wymaga wymiany liczników np. na licznik z komunikacją np. GSM - załącznik. Kiedy wymiana? - Koszt łączności pokryje operator , czy te koszty przeniesie na użytkownika ? - Czy operator energetyczny zwróci prosumentowi za nieuzasadniony pobór przez niego mocy z sieci. Np. operator wyłącza mu instalacje OZE a w tym czasie użytkownik włączy bojer czy żelazko i zamiast ze swojej instalacji pobiera prąd z sieci. - Co z magazynowaniem energii w sieci do uzyskania 0.8 wpólczynika wykorzystania energii przez prosumenta. - Czy są już centra danych u operatorach monitoringu non-stop liczników. Jakie rejony Polski pierwsze. - Kto decyduje i jaki jest algorytm na wyłączenie instalacji , Będzie on dla każdej sieci inny. - jaki jest protokół połączenia miedzy licznikiem a inwerterem? - Co z ograniczeniem mocy jak klient na dwa, trzy czy więcej inwerterów czy procentowo czy mocowo? - Jaka firma wykona prace z wymianą liczników i podłączeniem z inwerterami . Sporo potrzeba ludzi i konieczne szkolenia. i wiele innych ... I na samym końcu, najważniejsze - Czy zaproponowane zmiany są zgodne z konstytucją ? Konstytucjonaliści mówią, że NIE sa zgodne z konstytucją. .
IRiESD |
do MojaPV: nikt nie kwestionuje wprowadzonych zmian, bo to że wcześniej lub później wejdą to było pewne. Kwestionowany jest tryb i pośpiech wprowadzania tych zmian. Na złożenie zgłoszenia po starych zasadach masz teoretycznie jeszcze 29 dni. A więc już teraz musisz mieć podpisaną umowę z Klientem na realizację i kompletować sprzęt. Od połowy marca już ta sztuka Ci się nie uda, bo zwyczajnie nie zdążysz. A co z firmami instalacyjnymi, które mają na stanach magazynowych 1-fazowe falowniki o mocach 3-4kW? Co mają z nimi zrobić? Instalować trójkami i udawać, że robią za instalacje 3-fazową? Gdzie czas dla producentów falowników na certyfikację ich urządzeń i dostosowanie kodów sieciowych? W tej chwili ustawiasz w falowniku dla Polski kod zgodny z normą PN-EN 50438. A wiesz jaki kod masz ustawić po 1 kwietnia? Masz 100% z jaką normą są w zgodzie wymagania stawiane przez OSD w kwestii mocy biernej, mocy czynnej, współczynnika mocy, czy odpowiedzi falownika na zmiany częstotliwości w sieci? Bo ja nie mam całkowitej pewności, czy te wymagania są chociażby zgodne z niemiecką normą VDE 4105. Na wdrożenie takich zmian powinien być czas co najmniej 12 m-cy a nie jednego! Masz już od OSD DTR'kę urządzenia odłączającego mikroinstalację PV, albo ograniczającego jej moc? Wiesz ile będzie Cię ono kosztować, albo Twoich klientów? W jakim standardzie komunikacyjnym będzie pracować, kto go dostarczy i kto zapłaci za utrzymanie komunikacji, kartę SIM? Nadal uważasz, że oburzenie branży jest nieuzasadnione?
gosc |
a mówią że mafii energetycznej w Polsce nie ma a to niech mi ktoś powie a te przepisy co chcą wprowadzić to dla kogo bo na pewno nie dla prosumenta. Tylko czekać że jakiś koleś za chwile wymyśli że instalacje z PV to muszą robić wyłącznie ze spółek dystrybucyjnych
alladyn-solar-batt |
Do bsboss: skoro poczułeś się urażony - mimo, że moje spostrzeżenie o oczywistym zagrożeniu kilku osób (w przypadku ujawnienia źródła przecieku) było wyłącznie i na 500% praktyczne w czasach rządów partii, która politycznie ściga nawet byłych kosmonautów za urojone sprawy by karmić swój chory pijar mając równocześnie zwykłych Kowalskich za nic (dowód np. cała sprawa OZE od chwili przejęcia steru przez reżim PiS) to przepraszam, bo w życiu nie dopatrzyłbym się w moim odczuciu złośliwości, co więcej cynizmu - tym bardziej wobec pytającego. Rozumiem zwykłą ciekawość. Raz jeszcze przepraszam skoro poczułeś się niekomfortowo.
alladyn-solar-batt |
Do Radek - podzielam w całej rozciągłości Twoje argumenty i kierunki rozumowania. Kiedy mówimy o sytuacji ,kombinują jak walczyć z OZE zamiast wykorzystać ich obecność do unikania dwudziestego stopnia zasilania'' naprawdę trudno jest zdrowemu na umyśle człowiekowi przyjąć za prawdziwe, ze czynią tę ,,walkę z OZE'' bynajmniej ,,przy okazji'' - i z powodu kompletnego mentalnego i permanentnego przekonania, że osobowo decydenci z OSD są NIE DO ZASTĄPIENIA młodszymi - jako osoby wyłącznie znające od kilkudziesięciu lat podległe im Rejony. Co więcej, a wszystko (bo rozmawiałem z jednym z nich 59-cio latkiem, który był jednym z młodszych) to w warunkach przeczuwania jak wielkim zadaniem jest niezbędna ODBUDOWA całkowicie wyeksploatowanych przez dziesięciolecia struktur sieci dystrybucyjnej, odbudowa i to w zupełnie inny IM NIE ZNANY sposób. Mogliby tego dokonać wyłącznie nowi, młodzi, kilka lat temu wykształceni pracownicy, których po prostu szefostwo NIE zatrudnia - bo minimalizacja kosztów i wszystko robi outsorcing......Ten syf w Dystrybucji to istny ,,klincz'' - nowych pracowników nie ma (decyzje dyrekcji) - starzy trzymają się kurczowo tych kilkudziesięciu etatów by ,,dopłynąć'' od trzech do pięciu lat do emerytur. Kłopot w tym, że sprawy być (albo nie być) OZE i Prosumentów dzieją się tu, teraz i wymagają NATYCHMIAST dawno zaległych działań. ONI - nie zrobią takich działań. Dlatego - hamują, torpedują - aby przetrwać z tym co jest, przetrwać dwa lata bez blackoutu. Wiedzą, że potem - blackout nie będzie ,,wydarzeniem'' ekstremalnym , ale raczej ,,normalną i spodziewaną reakcją'' Systemu, który MUSI odmówić akomodacji z jednej strony utraty mocy wytwórczych, akmodacji nadal gwałtownie rosnących skal dobowych zmian zapotrzebowania po stronie odbiorców (zmian niemożliwych do prognozowania), z drugiej strony rosnącego zapotrzebowania na energię (zwłaszcza w krótkotrwałych ,,pikach'') i nie do końca rozpoznanych skutków przyłączeń OZE (bez narzędzi kompensacyjnych - Ustawa o OZE dorowadza zamiast do promowania autokonsumpcji, do sumowania się problemów, których na bieżąco nawet nie ma czym monitorować bo brak w sieciach dystrybucyjnych opomiarowania). __________________________________________________________________Jak to rozwiązać? Jest tylko jedna droga....Budowa...zupełnie NOWEJ dystrybucji. Nowej, opartej na całkowicie odmiennej filozofii. Filozofii migrującej dziś istniejącą infrastrukturę dystrybucyjną z układu ,,rozgwiazdy'' - do układu ,,dwustronie rozproszonego'' z priorytetem docelowym wspomnianego rozproszenia w interaktywną samoregulującą ,,żywą'' zautomatyzowaną algorytmami strukturę. W/w droga oznacza....nakłady, nakłady, nakłady, a to oznacza NIEUCHRONNE podwyżki stawki Dystrybucyjnej. Brak jest na to ,,zielonego swiatła'' tzw. ,,strony politycznej'' bowim ta zajeta jest bardzo ,,pyskówkami z Izraelem''.
alladyn-solar-batt |
,,A tymczasem cytuję: "mikroinstalacje przyłączane do sieci elektroenergetycznej powinny spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm oraz dyrektyw PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO iRADY – niskonapięciowej LVD oraz w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej EMC." - no tak, lecz by to wykonać trzeba zacząć od zmiany Ustawy Prawo Energetyczne. Ustawy powstałej w zamierzchłych czasach i skonstruowanej gdy nikomu nawet się NIE ŚNIŁO o jakichkolwiek XXI wiecznych Dyrektywach.....Tutaj przypomnę, że wspomniane Dyrektywy upodmiatawiają interes odbiorcy końcowego NA RÓWNI z interesami przedsiębiorstw energetycznych. To się we łbie nie mieści Polskim patyjniakom/politykom, bo dla nich interes Partii to dobro najwyższe przed interesem pojedynczego posła. Dyrektywy realizują idee integracji i współpracy - dla realizacji potrzeb KONSUMENTA w UE, dla realizacji ochrony środowisk naturalnych, bowiem prąd i energia to jakby nie było rodzaj towaru. Polska Ustawa Prawo Energetyczne napisana kilkadziesiąt lat temu dokładnie ZAPRZECZA zasadom równego traktowania interesu odbiorcy końcowego i oiligarchicznych strukturalnie, monopolistycznych wspieranych przez majestaty i majątki państw narodowych - przesiębiorstw energetycznych w Polsce. Ta Ustawa organicznie podporządkowuje dobro wyższe (zdrowie człowieka i innych istot żywych) eksterytorialnym potrzebom molochów i ich Zarządów. Była napisana tak by Zarządom było WYGODNIE robić co i jak chcą. Dziś jednak pośród ,,światłych'' w partii rządzącej nadal aktualnym jest to co było za PO i PSL- nie ma mądrego takiego, który napisałby nowe przepisy przyszłego Prawa Energetycznego. Przerosło to zadanie poprzedników - przerasta dzisiejszych włodarzy. Fundament jest zgniły. Na zgniliźnie - nowe nie zafunkcjonuje, bo prawnie nie osiągnie zgodności ze ,,starym'' nieadekwatnym do PRZYSZŁYCH potrzeb, bo te trzeba mieć na względzie pisząc zapisy nowego Prawa Energetycznego.
alladyn-solar-batt |
Do Waldi: ,,A czy operatorzy energetyczni są do tej propozycji gotowi ? Wymóg zdalnego odłączenia elektroinstalacji wiąże się z monitoringiem non-stop licznika energii. Jest kilka pytań do operatorów. - Co jaki czas ma byś 'śledzony' stan licznika, 1, .2, 5.15 czy 30 minut. Czy standardowo - 15 minut. - Stały monitoring wymaga wymiany liczników np. na licznik z komunikacją np. GSM - załącznik. Kiedy wymiana?'' - odpowiedź jest oczywista - nie sa gotowi. I o to chodzi - skoro nie są, to należy póki co formalnoprawnie uniemożliwić procesy instalacji i przyłączania nowych OZE. Nie sa gotowi Operatorzy, nie są gotowi Ustawodawcy by stworzyć pod te liczniki o których wspominasz (uwaga!) OBLIGO prawne obowiązujące Operatorów. Oczywiście w czasowo ewaluowanym reżimie.
alladyn-solar-batt |
Brawo, brawo: ,, Czy operator energetyczny zwróci prosumentowi za nieuzasadniony pobór przez niego mocy z sieci. Np. operator wyłącza mu instalacje OZE a w tym czasie użytkownik włączy bojer czy żelazko i zamiast ze swojej instalacji pobiera prąd z sieci. - Co z magazynowaniem energii w sieci do uzyskania 0.8 wpólczynika wykorzystania energii przez prosumenta. - Czy są już centra danych u operatorach monitoringu non-stop liczników. Jakie rejony Polski pierwsze. - Kto decyduje i jaki jest algorytm na wyłączenie instalacji , Będzie on dla każdej sieci inny. - jaki jest protokół połączenia miedzy licznikiem a inwerterem? - Co z ograniczeniem mocy jak klient na dwa, trzy czy więcej inwerterów czy procentowo czy mocowo? - Jaka firma wykona prace z wymianą liczników i podłączeniem z inwerterami . Sporo potrzeba ludzi i konieczne szkolenia. i wiele innych '' __________________________________________________________________to jest dokladnie to samo o czym rozmawialiśmy z 59-cio latkiem - decydentem średniego stopnia w OSD... ,,Sporo potrzeba ludzi i konieczne szkolenia.''. Tych ludzi nie zatrudniono - bo ,,ma być tanio, jak najtaniej'' - nie ma kasy na nowe etaty, projekty, plany, badania, przetargi etc. etc.
alladyn-solar-batt |
,,a mówią że mafii energetycznej w Polsce nie ma a to niech mi ktoś powie a te przepisy co chcą wprowadzić to dla kogo bo na pewno nie dla Prosumenta.'' - dla kogo? To proste ,,jak drut''! Wersja i forma próby jaką widzimy to powiem kolokwialnie ,,rozpiżdżenie'' Prosumentyzmu w Polsce. Prosumeta Wam się zachciało....:-) _____________________________________________________________________Acha - proszę tutaj nie mylić podmiotów: KE chce wprowadzić zasadniczo słuszne dyrektywy. Mafia decyzyjna w Polsce chce je ,,zasadniczo upozorować'' we wdrożeniu - niemożliwym bez przebudowy prawa energetycznego i własnościowego w randze Ustawy. __________________________________________________________________Zamiast powyższych zmian- mamy Rząd? zajmujący się ,,dezubekizacją'' poprzez degradacje, zwolnienia, zabieranie rent i emerytur. Ludzie zajęci tymi politycznymi ruchami nie widzą że i które istotne sprawy utracimy w międzyczasie. I o to chodzi- mają tego nie widzieć. __________________________________________________________________Dla kogoś kto z zewnątrz patrzy na ten buraczany kraj widok jest taki: rocznice, obchody, pomniki, kłótnie embrionalne, szarżująca polityczna bezradność religijnego nieudacznictwa, spory międzynarodowe, sowietyzm (obiecamy co tyko trzeba obiecać), rozdawnictwo stanowisk, nagród, premii, rozwalanie się limuzynami na prawo i lewo, etc. etc
alladyn-solar-batt |
Di IRiESD: Pieknie to wyłuszczyłeś, lepiej nie można. Jeden aspekt: ,,W jakim standardzie komunikacyjnym będzie pracować, kto go dostarczy i kto zapłaci za utrzymanie komunikacji, kartę SIM?'' Zapytam o co innego - kto i jakimi metodami zapewni ochronę informatyczną ingerencji w sterowanie oparte na kartach SIM z ich dziś znanymi ,,zabezpieczeniami''.? Zabezpieczeniami, do których włamy robią hakerzy z Petersburga i Kalliningradu i to POMIMO, ze to karty SIM należące do kongresmenów USA.....(patrz.kampamia wyborcza Prezydenta Trumpa).
alladyn-solar-batt |
Małpy mają brzytwy. Tną Prosumenta, PROW-y po tyłku, bo muszą rzekomo tą metodą ,,integrować dyrektywy''. A ja zapytam - może ktoś wie od kiedy o treści tych dyrektyw Malpy wiedziały? Teraz chcą tę integrację wcielić w miesiąc , półtora?
IXI |
A co z mikroinstalacjami opartymi o mikrofalowniki? Ktoś skromnie zamontuje sobie jeden, dwa panele z mikrofalownikami i też będzie musiał dodać do tego wielką armaturę zabezpieczająco-ograniczająco-kontrolująco-odcinająco-wyłączającą?
IXI |
Końcowy efekt tych wszystkich zmian, do których się w Polsce dąży będzie taki, że jak do tej pory wielu cieszyło się z opustów, to potem będą szczęśliwi, że w ogóle BigEnergy pozwoli im być podłączonymi. Ilość oddanej do sieci energii zejdzie na dalszy plan. Liczyć się będzie sam fakt utrzymania połączenia własnej instalacji PV z siecią.
IXI |
Proponowane zmiany tylko przyspieszą mozolne przechodzenie do pełnego off-gridu. Zwiększy się także zainteresowanie użycia fotowoltaiki do grzania bezpośredniego (grzałki, promienniki, maty grzewcze, itp.). Jeszcze tylko brakuje nałożenia podatku od posiadania paneli fotowoltaicznych, a do łask wrócą także poczciwe kolektory solarne.
sun |
Prezesom spółek dystrybucyjnych prezent się należy F-1. Trochę by posprzatało. Te wszystkie pomysły absurdalne.Leśne dziady.
alladyn-solar-batt |
A tym czasem : Rekordowe zapotrzebowanie znajduje również odzwierciedlenie w cenach. Serwis WysokieNapięcie.pl podaje, że cena gazu na giełdzie sięgnęła 175 zł za MWh (a najwyższe oferty nawet 192 zł), podczas gdy średnia cena z 2017 roku wynosiła 85 zł, a najwyższa tylko nieznacznie przekraczała 100 zł. _________________________________________________________________ Podobnie zachowują się ceny energii elektrycznej, gdzie również odnotowano rekordowe zapotrzebowanie na moc w sezonie zimowym. Ceny prądu sięgnęły 900 zł za MWh (średnia cena w 2017 roku wynosiła 158 zł).
alladyn-solar-batt |
Do IXI: ,,Proponowane zmiany tylko przyspieszą mozolne przechodzenie do pełnego off-gridu. Zwiększy się także zainteresowanie użycia fotowoltaiki do grzania bezpośredniego (grzałki, promienniki, maty grzewcze, itp.).'' - pełna zgoda. Ceny magazynów energii jadą w dół po 20% co trzy lata, lecz za 2 lata po wybudowaniu i uruchomieniu kilku fabryk baterii wskaźniki te będą w skali rocznej a nie trzyletniej. To świetnie, bowiem w 2021 zaczną się istotne,średniej rozległości blackouty w Polsce. To, że dziś w obecnej dobie blokowani sa Prosumenci - to też dobrze, bo tym szybciej i tym liczniej przejdą w off-grid lub w semi-off grid. Działania (blokujące) OSD wobec potencjalnych nabywców OZE stworzą nowy segment rynku w Polsce, który dziś jest marginalny. Z drugiej strony - BIG energy blokadę tą chce wykorzystać, stad obecnie trwają intensywne prace nad zaproponowaniem odbiorcom energii elektrycznej umów na PV w ramach umów kompleksowych. Obserwujemy własnie przemianę - BigEnergy postanowiło ,,wykolegować'' małe firemki od OZE i zrobić mikroinstalacje samemu i po swojemu. Dziś nie są jeszcze gotowi, ale za kilka miesięcy.....Takie są plany, takie sa projekty. Brak jeszcze decyzji, kiedy z tym ruszą.
Jan |
Lipa i tyle. Po raz kolejny pokazali ze robią co chcą. Mam nadzieje ze w końcu komuś puszcza nerwy. Zniszczyć wszystko co ma do czynienia z OZE
sol |
@Alladyn, Jak zwykle 100/100. Mam przy okazji to samo pytanie - kiedy wprowadzono te normy oraz dyrektywy? "Najwięksi operatorzy zgodnie wskazują, że mikroinstalacje przyłączane do sieci elektroenergetycznej powinny spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady – niskonapięciowej LVD oraz w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej EMC." Jak dla mnie to jest sabotaż OZE w wykonaniu tej "bandy czworga" jakby to określili Chińczycy.
jacek |
robią co chcą i jak im pasuje teraz oddają energie za upusty i to ich boli najlepiej to jak PROSUMENT oda energie za darmo to wtedy siec nie będzie przepełniona energią takie mam zdanie
alladyn-solar-batt |
Do Sol: ,, Mam przy okazji to samo pytanie - kiedy wprowadzono te normy oraz dyrektywy?'' - prawdę mówiąc mam spore problemy ,,identyfikacyjne''. Otóż, propozycje czterech operatorów postulowanych zmian w ITiESD mają teksty sformułowane w sposób , z którego trudno dociec która ,,dyrektywa'' jest czy miałaby być ,,wdrażaną'' za pomocą konkretnej zmiany. Nie jest to enumeratywnie powymieniane - zatem nie sposób oddzielić ,,ziarna'' od plew, czyli zorientować się co jest, co nie jest implementacją (czego?), z kolei co z tych projektowanych zmian jest ,,widzimisię'' OSD nie związanym w zupełności z procesami wdrożeniowymi, co zaś jest racjonalne (brak uzasadnień) nawet, gdy prawdziwym jest, że nie wynika to z procesów wdrożeniowych. Generalnie - co i z jakiego powodu bardziej wiadome jest autorom niż czytelnikowi. Spróbuję poszperać - może coś się uda skonkretyzować. Nawiasem - ciekawe są te ,,konsultacje społeczne'' rzekomo w tej sprawie wszczęte przez PGE w grudniu - skoro mało kto o tych propozycjach się dowiedział. Pytanie czy nie o to chodziło by tak się stało?
Deuter |
Mam pytanie - czy można samodzielnie zainstalować sobie panele PV plus skorzystać z usługi uprawnionego elektryka do przyłączenia falownika, żeby móc sie przyłączyć do sieci w ramach programu Prosument? Czy trzeba korzystac z usług firm instalatorskich? Dodam, że jesli to drugie to dla mnie te usługi są cośkolwiek za drogie
IXI |
@Deuter - Można. Nie widzę przeciwwskazań.
aa |
Ja z innej beczki.Czy otrzymaliście PIT za 2017?Właśnie coś takiego dostałem z PGE i zastanawiam się co jest brane pod uwagę jeśli chodzi o dochód przy opustach?
Deuter |
@IXI Dzięki :-)
Deuter |
@IXI Dzięki :-)
Ja |
Zatem plan jest prosty, przecież tego rodzaju przejęcie operatorskie towarzyszy nam od lat w zakresie stacji transformatorowych. Wybuduj i przekaż nam w użytkowanie, bo inaczej nie pozwolimy ci wybudować.. sic!! Proponowane ograniczenia wzmacniają monopol operatora (inaczej mówiąc rządu, to rząd działa rękoma nie swoimi w tym przypadku w razie skandalu włączy się jako rozjemca). Taki układ sił w OZE doprowadzi do całkowitej kontroli mojej instalacji przez operatora sieci, on nią będzie zarządzał wg własnych potrzeb, na koniec włączać ją będą tylko w nocy :D:D:D Na marginesie mówiąc, działania OSD wykraczają poza ich kompetencje ponieważ naruszają w gruncie rzeczy gwarancje ustawowe, to nie jest INSTRUKCJA RUCHU za która odpowiedzialny jest OSD ale ZASADY RUCHU, a do określania tychże upoważniony jest tylko ustawodawca. Tą drobną różnicę powinny dostrzec krajowe stowarzyszenia OZE i odpowiednio zareagować zgłaszając sprawę do organów sądowych. Tylko czy będą miały odwagę...
Wnerwiony |
Następny pomysł na potrzymanie monopolu i dojenia klientów. Szczególnie ta możliwość wyłączenia/załączenia od humoru w danym dniu operatora. Co raz więcej osób zakłada instalacje i kurczy się dostanie życie monopolisty. Standard w Polsce. Mam nadzieje, że kiedyś z tymi firmami będzie jak z Telekomunikacją Polską SA. ZAPOMNIENIE.
Agat |
Czy ja dożyję czasów, kiedy rządy w Polsce nie będą działać na szkodę Polaków?!
EcoSolar.pl |
To, że zmiany są potrzebne jest oczywiste bo należy się adaptować i wdrażać ideę inteligentnych sieci. To jednak robi się na innym poziomie i w inny sposób. Tutaj OSD chcą rozwiązywać swoje problemy kosztem prosumentów dlatego niewiele z proponowanych zmian ma sens zaś większość z nich to zwyczajne rzucanie kłody pod nogi prosumentów i bandytyzm. Bandyci zwyczajnie ograniczają tak jak tylko mogą możliwość przyłączania instalacji do sieci i tak modyfikują przepisy aby to kosztem prosumentów naprawiać swoje zaniedbania i brak właściwych inwestycji jakie powinny być czynione przez korporacje energetyczne. Wynika z tego wprost, że zmiany dyktują korporacje energetyczne przez skorumpowanych przez siebie lobbystów i polityków.
EcoSolar.pl |
Patrząc na te bandyckie zmiany będące wynikiem krótkowidztwa i korupcji polityków, pseudoekspertów, bezrozumnych urzędników państwowych widzę tylko jedną możliwość. Rozwiązaniem jest maksymalizacja zużycia energii na miejscu (rozwiązanie najtańsze) i jeśli kogoś tylko na to stać - własny, tak duży jak się da, magazyn energii ESS. Przy odpowiednio dużym magazynie energii w połączeniu z odpowiednim generatorem PV/wiatrowym/wodnym w pewnych okresach roku, albo nawet przez cały rok można być samowystarczalnym. Niestety samowystarczalność przy obecnych cenach magazynów energii ciągle jest droga ale niezależność zawsze była i będzie kosztowna bez względu na czasy.
Lechu |
Panie i Panowie - kilka istotnych wniosków... Zapomnijcie, że koszty osprzętu do nadzoru i komunikacji pokryje OSD. Te przepisy to nic innego jak to co obowiązuje przy dużych instalacjach OZE. Wniosek jest smutny: do instalacji rzędu kilku kW trzeba będzie zainstalować sterownik/zabezpieczenie dodatkowe za minimum kilkanaście tys zł. LICZNIKI ENERGII NIE MAJĄ Z TYM NIC WSPÓLNEGO. Szafki telemechaniki preferowane przez OSD warte kilka tysięcy zł będą kosztowały w monopolu ok 20 tys zł. Takie są standardy w dużym OZE i niestety - nie ma powodu przypuszczać by inaczej myło przy mikro-OZE. Druga sprawa: sterowanie mocą czynną i bierną... O ile wiem, nie ma w tej chwili falowników przeznaczonych do mikro-instalacji z takimi właściwościami. Czyli ewidentnie jest to kolejny przepis zaporowy. Podsumowując: małą instalacja PV która dziś kosztuje rząd wielkości 5-10 tysięcy zł będzie droższa o rząd wielkości 20-30 tys zł. A instalacja mikro nieco większego kalibru w praktyce będzie niemożliwa do realizacji.
Zib |
Nie wiem skąd ten pesymizm. To na razie jest propozycja i nawet nie projekt! Po drugie każdy inwerter ,poza wyspowym, jest zależy od prądu sieci, zatem gdy wyłączany jest w celach naprawczych dany sektor, to nasza farma także nie podaje prąd do sieci! Ta propozycja dotyczy raczej inwerterów wyspowych ...? Te także można przełączyć na ładowanie do własnych akumulatorów bądź wyłączyć samemu albo (i) ekipa naprawiaczy uczyni to pierwej przed wejściem na "słupy". Nasza energia z OZE jest dla operatorów zbyt cenna bo zarabiają na niej...poza tym wyłączenia z innych techn. powodów mogą być tylko jak najkrótszy okres np parę godzin. Miałem takie wyłączenia przy starym napowietrznym podłączeniu często kilkanascie razy w roku.( Sam inwerter dziesiątki razy restartował po szumach i śmieciach w sieci - sąsiad załącza naraz po kilkanaście kW poboru) Owszem straty były 5-7% . Od kiedy podłączony jestem pod kabel podziemny miejski, wyłączeń od roku jest -"zero"! Po czterech latach od kiedy mam farmę 9kW utrata sprawności jest ok 3-4% więc prawie się rekompensuje co potwierdza ilość uzyskanej średniorocznie energii teraz ok 8800 kWh Przy takim uzysku mam lekki nadmiar ( ciepło z pompy powietrznej 1:4 przy -10 daje ok 1:2,5,3) kocioł na prąd, gotowanie na prąd, woda techniczna z własnego ujęcia za free, na prąd) DOM 250m2 - wychodzi na zero. Przy podniesieniu cen za prąd o 30% a szykuje się chyba więcej - spłata nastąpi za 3-4 lata Gaz też ma tyle podrożeć... Zatem czysty zysk to pozostale ok 8 lat x7-8k =56-64 k zł. Martwię się tylko tym jak będą nas rozliczać po 15 latach, czyli dla mnie po roku 2029 . Rozliczanie bez akumulacji na zimę będzie bardzo mało ekonomiczne (nadmiar latem deficyt zimą) Czy widać coś w rzeczonym temacie- czyli jak rozliczą nas po 15 latach?

Giełda OZE

Kancelaria kupi projekty dla klienta- dużej korporacji PV

Kupimy projekty PV o mocy od 0.8-1 MW tylko (!) po aukcji . Oferty przyjmujemy tylko od właścicieli czytaj dalej...

Sprzedam projekty pV

Posiadamy projekty pV w różnej fazie rozwoju, poszukujemy inwestora zainteresowanego nawiązaniem wsp czytaj dalej...

Poszukujemy inwestorów do współpracy przy realizacji projektówPV

Poszukujemy inwestorów chcących uczestniczyć w realizacji projektów PV na aukcje w roku 2019-2020 po czytaj dalej...

Finansowanie farm PV oraz wiatrowych z wygranymi aukcjami.

Katana Konsulting zaprasza Inwestorów kupujących gotowe projekty OZE z wygranymi aukcjami do aplikow czytaj dalej...