10 czy 30 lat? Jaka jest rzeczywista stopa zwrotu mikroinstalacji?

10 czy 30 lat? Jaka jest rzeczywista stopa zwrotu mikroinstalacji?
RWE press
REKLAMA

Ministerstwo Energii twierdzi, że opracowało nowelizację ustawy o OZE zapewniającą stopę zwrotu prosumenckim mikroinstalacjom PV na poziomie 10 lat. Organizacje pozarządowe związane z OZE szacują tę stopę na kilkadziesiąt lat. Kto ma rację? Wystarczy policzyć.

Zasady porównania

Analiza porównawcza oszczędności wynikających z montażu mikroinstalacji zostanie przeprowadzona dla trzech wariantów.

Wariant I – według przepisów obowiązujących w ustawie o OZE z dnia 20 lutego 2015 r. – tzw. net-metering energii i sprzedaż nadwyżki po 100 proc. ceny energii na rynku konkurencyjnym – w ten sposób rozliczane są mikroinstalacje w I połowie 2016 r.

Wariant II – jest to wariant hipotetyczny oparty na poprawkach Bramory tj. na taryfach gwarantowanych (FiT), uwzględniający zgodnie z interpretacją ówczesnego Ministerstwa Gospodarki priorytet net-meteringu przed FiT. Oznacza to, że w ramach FiT rozliczana jest nadwyżka energii wprowadzona do sieci OSD pozostała po bilansowaniu.

Wariant III – według przepisów z procedowanego projektu nowelizacji ustawy o OZE tj. opust energii dla instalacji w przedziale do 40 kW w proporcji 1:0,7. Oznacza to, że prosument wprowadzając do sieci 10 MWh będzie mógł w ramach opustu odebrać 7 MWh.

Typowe gospodarstwo domowe

Mikroinstalacja PV jest zainstalowana na dachu typowego polskiego domu jednorodzinnego. Roczne zużycie energii przez gospodarstwo domowe szacowane jest na 4 MWh. Odbiornikami prądu są lodówka, zamrażarka, kuchnia elektryczna, piekarnik, zmywarka, pralka, drobny sprzęt AGD, telewizor, radio, komputery, oświetlenie itp. W domu nie korzysta się z pompy ciepła, klimatyzacji, elektrycznych podgrzewaczy wody, pieców akumulacyjnych. Nie zainstalowano również dodatkowych urządzeń zwiększających zużycie własne typu wattroutery, bufory ciepła, baseny itp.

Dobór mikroinstalacji do potrzeb gospodarstwa domowego

Przedmiotem analizy jest mikroinstalacja PV on-grid, produkująca tyle energii by pokrywała ilościowo zapotrzebowanie gospodarstwa domowego. Dla wariantu III energia pobrana będzie w całości rozliczona w ramach opustu. Dla wariantów I i II po bilansowaniu do sieci zostaną wprowadzone nadwyżki.

Mikroinstalacja o mocy 5 kWp produkuje rocznie 5 MWh energii. Zużycie własne na poziomie 2 MWh (40 proc.) jest ambitne, ale i realne. Pozostałe 3 MWh są wprowadzone do sieci OSD.

Wariant I – zużycie własne – 2 MWh, energia rozliczona w ramach bilansowania energii – 2 MWh, sprzedaż nadwyżki – 1 MWh

Wariant II – zużycie własne – 2 MWh, energia rozliczona w ramach bilansowania energii – 2 MWh, sprzedaż nadwyżki w ramach FiT – 1 MWh

Wariant III – zużycie własne – 2 MWh, energia wprowadzona do sieci 3 MWh, co oznacza, że prosument jest upoważniony do odbioru w ramach opustu 2,1 MWh. Zużycie własne i odbiór w ramach opustu  pokrywa 100 proc. potrzeb gospodarstwa.

Koszty zakupu instalacji

Do rozliczeń przyjęto finansowanie kapitałem własnym inwestora. Koszty kapitału własnego określono metodą stopy dochodu z 10-letniej lokaty bankowej (2 proc). Jeżeli ktoś uzna, że kapitał własny prosumenta nic nie kosztuje, co jest sprzeczne z zasadami ekonomii, może pominąć koszty kapitału w ogólnej kwocie zakupu instalacji. Cena jednostkowa 1 kWp – 5500 zł. Jest to realna, detaliczna cena mikroinstalacji z wyposażeniem wymaganym przez OSD w IRiESD. Nie zawiera dodatkowych elementów typu instalacja odgromowa, dodatkowych zabezpieczeń po stronie DC i AC i układów pomiarowych z komunikacją GSM na zaciskach inwertera. Cena ta pozwala instalatorom, kupującym elementy instalacji w hurcie, osiągnąć marżę na poziomie 20-30 proc.

Sumaryczny koszt instalacji to 32200 zł (27500 zł + 4700 zł).

Celowo nie są brane pod uwagę instalacje z dofinansowaniem inwestycyjnym (capex), gdyż takie finansowanie jest z założenia tańsze od finansowania kapitałem własnym, a stopy zwrotu są krótsze, czyli korzystniejsze dla prosumenta.

Dodatkowe warunki analizy

Dla przejrzystości rozliczeń założono, że w rozpatrywanym okresie mikroinstalacja nie ulega degradacji. Koszty serwisowania wynoszą 0 zł. Ceny energii są stabilne. Gospodarstwo domowe korzysta z taryfy G11.

Pełna cena zakupu energii (energia, dystrybucja, opłata jakościowa) – 0,578 zł/kWh.

Cena energii bez kosztów dystrybucji i opłaty jakościowej – 0,311 zł/kWh.

Cena sprzedaży nadwyżki energii po net-meteringu po podatku PIT – 0,137 zł/kWh  (0,167*0,82).

Cena sprzedaży nadwyżki w ramach FiT po podatku PIT – 0,533 zł/KWh (0,65*0,82).

Analiza pomija koszty stałe, wprowadzenie opłaty OZE, zmiany w opłacie przejściowej, gdyż są one takie same dla trzech wariantów.
 

Komentarz

Z powyższej tabeli wynika, że wsparcie w postaci FiT i opustu 1:0,7 są dla wskazanej instalacji identyczne. Okres zwrotu wynosi około 14 lat. Jest on jednoznacznie zależny od ceny jednostkowej  kWp i od kosztów finansowania. Pomijając koszty kapitału własnego, redukujemy okres zwrotu do około 12 lat, a zmniejszając koszt jednostkowy mikroinstalacji do 5000 zł/kWp osiągamy stopę zwrotu 10,8 lat. Wydaje się, że Ministerstwo Energii przyjęło podobne założenia (5000 zł/kWp i brak kosztów finansowania kapitału własnego), by osiągnąć zamierzony cel  tj. 10-letnią stopę zwrotu.

Zaletą opustu jest stabilność współczynnika i w konsekwencji nadążanie oszczędności za zmianą cen energii i dystrybucji. W przypadku net-meteringu i taryf gwarantowanych wzrost cen dystrybucji i opłaty jakościowej w 100 proc. przenosiłby się na wzrost kosztów zakupu energii. Stawka FiT 0,65 zł/kWh jest stawką maksymalną i z dużym prawdopodobieństwem w kolejnych latach byłaby korygowana w dół. To przemawia na korzyść opustu. Dla omawianej mikroinstalacji rozwiązanie z projektu nowelizacji ustawy o OZE (opust 1:0,7) jest najlepsze.

Nasuwa się wątpliwość dotycząca energii, która powinna być rozliczana w ramach FIT. Jeżeli pod FiT podlegałaby cała energia wprowadzona do sieci OSD (bez priorytetu bilansowania), to oszczędność wzrosłaby do 2755 zł i stopa zwrotu zmniejszyłaby się do 11,7 lat.

Na koniec warto zwrócić uwagę na 15-letni okres wsparcia zapisany w bazowej ustawie jak i w nowelizacji ustawy o OZE. Po zakończeniu okresu wsparcia, który w przybliżeniu pokrywa się ze stopą zwrotu mikroinstalacji, prosument traci możliwość rozliczenia pobranej energii w ramach opustu. Oznacza to nic innego jak oddawanie sprzedawcy zobowiązanemu (SZ) nadwyżki energii, której prosument nie może skonsumować na potrzeby własne.

Ustawodawca powinien rozważyć, czy po upływie 15-letniego okresu wsparcia nadwyżka ta powinna trafiać do SZ za darmo, czy jak podpowiada logika, SZ powinien kupować tę energię od prosumenta po cenie równej 100 proc. ceny energii na rynku konkurencyjnym. SZ sprzedając tę energię okolicznym odbiorcom końcowym, nie ponosi kosztów dystrybucji i osiągnie kilkudziesięcioprocentową marżę. Sejm powinien ustanowić takie prawo, żeby prosumenci uniknęli wrażenia, że po 15-letnim okresie wsparcia spłacają dług poprzez wprowadzanie do sieci nieskonsumowanej energii za darmo.

Można spotkać inne podejście. Po wygaśnięciu wsparcia, prosument wraca do rozliczeń na zasadach małego trójpaku i nadwyżkę wprowadzoną do sieci sprzedaje SZ po 80 proc. ceny energii na rynku konkurencyjnym. Z drugiej strony w ciągu 15 lat przepisy mogą ulec zmianie i trudno zajmować stanowisko w sprawie o tak odległej perspektywie czasowej.

Powyżej opisana mikroinstalacja nie musi być typowa. Dla domów wyposażonych w pompę ciepła, klimatyzację, czy CO lub/i elektryczne podgrzewanie CWU, następuje zwiększenie konsumpcji energii elektrycznej do poziomu 10-15 MWh/rok. Wymaga to montażu większych instalacji 15-20 kWp i tym samym oddzielnej analizy stopy zwrotu.

Cezary Uniewicz

Zobacz również

Komentarze (87)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Laik fotowoltaik |
Najmniejszy problem to warunki pracy z siecią za 15 lat. Nie wiemy co będzie jutro ! Może Tesla w swojej Gigafactory zrobi taki magazyn energii, że gest Kozakiewicza stanie się modny wśród fanów PV.
siemano |
Koszt instalacji brutto czy netto? Niby mówimy o kliencie końcowym ale co za problem dopisać dla pewności.
benito |
A to już pewne że wsparcie na 15 lat?
Dystrybutor |
Zakładanie kosztów eksploatacji na 0 PLN to w miarę niewielkie odstępstwo jeżeli nie liczymy wymiany inwertera w okresie 5-15 lat. Jeszcze się nie spotkałem z analizą, która by to brała pod uwagę a to przecież czasami nawet 20 % kosztów instalacji! Przecież nie bez powodu przedłużenia gwarancji są takie drogie. Zakładanie że inwerter będzie hulał przez 14 lat nazwałbym optymistycznym. Nie bez powodu większość producentów ma standardową gwarancję na 5 lat.
gino |
tak wsparcie min. do 2030r. bedzie lub nawet 2035r. a potem albo pozostanie opust (może i mniejszy) albo wrócimy di sprzedaży nadwyżek po 100% ceny bo nowe bloki węglowe beda juz sie spełniały dlatego my prosumenci po koło 12 latach bedziemy wychodzic na duży plus , zaczniemy to widywać od poczatku iedy zamontujemy instalacje a zwlaszcze od okoo 2019r.kiedy ceny energi i dystrybycji poszybuja w górę z 10% conajmniej bedzie po 0,90zł kWh z sieci wtedy i taryfy Fit bedziecie mieli po 0,75 co i tak niema na co czekac już teraz tylko net-met i już wybudować wiekszą mikroinstalację o conajmniej 30% produkująca węcej energi niż jest zuzycie energii własne roczne.
gino |
kiedyś był Gierek i inni , teraz jest Tchórzewski, Piotrowski, Pilitowski i zwłaszcza ten 1-szy zapisze się w pamięci naszych dzieci i nas
gino |
jak ktoś sie martwi że ma za duże oddanie opustu do sieci niż wykorzysta to spowrotem jako własne zużycie to zawsze można zrobić sobie oświetlenie ogrodu roczne lub w sezonach cieplejszych
IP |
Coś nie tak chyba w tabelce! Za opust otrzymamy 0,7 energii czyli równowartość 809,2 zł. Resztę energii 300 jednostek (aby zużyć jak w pozostałych przypadkach 4000 jednostek) musimy sobie dokupić, czyli wydać dodatkowe 173,40 zł. Czyli wynika, że mamy oszczędności 1156 +809,2 -173,4= 1791,80 tj, okres zwrotu 17,97 lat. Czy dobrze rozumiem te zasady i "OSZCZENOŚCI" z nich wynikające?
gino |
około 10 lat można liczyć zwrot inwestycji , za chwile ceny pujda w góre za energie i/lub dystrybucje + opłaty stałe + opłaty audiowizualne + abonamenty + RTV + oze - czyli węgiel , drewno kominkowe Minsitrów- inżynierów magistrów
jw |
Po co Wam inwestycja w fotowoltaikę i odbieranie swojej energii za 30% ceny, jeśli bez żadnych inwestycji możecie sobie tą energię kupić za 50% ceny przechodząc na system dwutaryfowy? Naprawdę się opłaca płacić tyle kasy dla 20%? Nie lepiej nic nie inwestować i mieć podobną cenę?
ehhh |
Wszystko ok - ale gdzie wzrost ceny ENERGII? Zakładając wzrost cen na poziomie 3-4% rocznie a to jest realne, zwrot się mocno skraca. Liczycie lokatę 2% a zapominacie o wzroście cen...
asd |
Do gino | 2016-06-02 11:31:47 Magistery inżyniery "pujdą" !!!
zostry |
@IP jest ok. Według założeń oddał do sieci 3 MWh, mógł odebrać 2,1 MWh a odebrał 2 MWh, czyli jak w tabelce. Do @ehh: nominalnie masz rację ale 1000 zł. zaoszczędzony za 10 lat nie będzie tyle wart co teraz. Dlatego lepiej liczyć w cenach stałych, a lokata dochód by dała!
woytek |
Fajne obliczenie tylko one wszystkie zakładają produkcję w ilości 100% nominalnej, co jest nierealne !!! Dodatkowo konserwacja, awarie i tak jak ktoś wcześniej wspomniał- wymiana inwertera. Takie obliczenie powinny zakładać realne koszty, bo w innym wypadku to bzdura w sam raz na poziomie rządzących z ME i to wszystkich opcji!!!
gino |
jw - wdzien energia jest droższa w dwóch taryfach z 0,58zł za kWh na 0,74 za kWh więc lepiej z fotowoltaiki miec energie i dystrybucje w dzien i w nocy równiez a jak niedobor z pv to pozaszczytowa jest 0,26 za kWh ( ceny brutto za energie i dystrybucje)
jw |
@ehhh ceny spadają. W ENEA w taryfach 2016 ceny kWh w każdej taryfie spadły o 1 grosz.
gino |
jw 15%-30% taniej jak bedziesz miał dwie taryfy to fakt ja tak zrobilem 3 lata temu i efekt 30% taniej , dolzylem fotowoltaike i jeszcze taniej wdzien , teraz netmet to taniej bo oszczedze i nocy z pv wezme. Okolo 85%=90% mniej teraz bede placil a placilem 70% juz mniej. wiec pv ma sens.
jw |
@gino pokrycie średniego dziennego zapotrzebowania 0,35kW u mnie bym miał z instalacji 1-2 kWp. Nie ma sensu budować większej niż 3kWp. Ceny taryf z opłatami i podatkami u mnie G11 0,54, G12 0,63/0,27 G12w 0,67/0,27 Zatem licząc zakup instalacji za 5000 kWp, produkcję optymistyczne 1MWh/1kWp i wykorzystanie własne na poziomie 30% oraz taryfę G12w (tyle realnie wyciągają ludzie co je mają) oraz to że 28% produkcji będzie w II to możemy liczyć oszczędności: 0,67x72%x1000x0,3=145 plus 0,27x28%x1000x0,3=23. Teraz zakładamy że wszystko się zbilansuje i odbierzemy pozostałe 70% produkcji po zapłaceniu haraczu 1:0,7. 0,67x72%x1000x0,7x0,7=236 plus 0,27x28%x1000x0,3x0,7=16 Razem suma oszczędności 145+23+236+16=420 zł 5000/420 zł = 12 lat zwrotu. Doliczając koszt utraconych korzyści kapitałowych na poziomie 3%. W tym samym czasie te 5000 w banku będzie warte 40% więcej, a nasze solary być może już skorodują, zeżre je PID, uszkodzi grad lub piorun...
Cezary Uniewicz |
Komentarz do komentarzy. Artykuł w najprostszy sposób przedstawia metodę obliczania stopy zwrotu. Najprostszy tzn. zakładający wiele uproszczeń by każdy mógł poznać zasadę rozliczeń i zastosować ją do własnych instalacji. Pominąłem koszty serwisowania, zakładając, że inwerter będzie pracować przez cały okres wsparcia. Pominąłem inflację i zmiany cen energii. Ktoś proponuje 4-5% wzrost cen energii - dlaczego? W ostatnich 2 dwóch latach ceny nie wzrosły. To samo inflacja - jaką przyjąć 2-3%, a w rzeczywistości mamy deflację. Dla przejrzystości rozliczeń przyjąłem te parametry jako stałe. Dotyczą wszystkich wariantów więc mają na nie podobny wpływ. Przyjmując stałą produkcję PV na poziomie 5 MWh nie robię dużego błędu. Moja instalacja zorientowana A +30 i S 25 produkuje rocznie 1,1 MWh/kWp w 3 pierwszych latach użytkowania więc założenie 1MWh/kWp w 15 letnim okresie rozliczeniowym jest OK. Słabszą stroną moich wyliczeń jest przyjęcie dla net-meteringu taryfy G11. Wiem, że oszczędności wynikające z G12(W) byłyby większe, ale całe rozliczenie bardziej skomplikowane, tym bardziej, że dla opustu analizowanej mikroinstalacji G12(W) nie ma żadnego sensu.
jw |
Jednak dla kogoś, kto grzeje wodę prądem lub dom pompą ciepła lub piecami akumulacyjnymi ustalenie czy warto jest inwestować opiera się na porównanie ceny energii w systemie dwutaryfowym. 70% energii kupuję po 0,27 zł, a WŁASNĄ energię będę odkupował po (0,67*0,3) 0,20 zł. Mam inwestować dziesiątki tys zł dla SIEDMIU GROSZY?
jw |
Dla mnie minimalna stawka dla której się opłaca PV, to rozliczenie 1:1. Zarabiają wszyscy na czystym środowisku, a ja sobie zbieram kilowatogodziny na zimę. Wtedy okres zwrotu bez pracy własnej wynosiłby 7,5 roku a licząc wg cen komercyjnych 5000/kWh 12,5 roku. Czyli mamy odległy w czasie zysk za cenę dużego ryzyka spadku wydajności paneli w wyniku korozji czy PID - tak się stało w tysiącach elektrowni w Niemczech i nie tylko. W wyniku PID po trzech latach panele CIGS dawały tylko 10% początkowej mocy. Stały się złomem, a firmy instalacyjne oraz producent oczywiście solidarnie zbankrutowały. Za to banki nie zbankrutowały i kto brał kredyt...
IXI |
@jw - System dwutaryfowy nie zmienia faktu, że musisz płacić rachunki. A rachunki mają to do siebie, że to inni narzucają tobie, ile będziesz im płacił, a ty nie masz na to wpływu.
Seas |
jw - ja to trochę inaczej rozumiem, a jestem praktykiem. Wprowadzam do sieci 4600 kWh (I -2600, II - 2000). Te 2000 zużywam w ramach net-met w II, ale niestety w I rozliczam tylko 600 (bo droga) i sprzedaję nadwyżkę po 100% 2000 kWh. Czyli sumarycznie w ramach net-met rozliczam 2600 po stawkach I 0,3, II - 0,1. Wg moich obliczeń korzystniej będzie rozliczyć 4600 w opuście (4,600X0,7=3220). Za 0 opłat zmiennych wykorzystam 3220. W net-met wykorzystywałem 600+2000 płacąc dystrybucję i sprzedawałem nadwyżkę. Można to porównać 3220 - 0 zł. 600X0,3+2000X0,1-2000X0,167X0,82=107. Do tego dochodzą mniejsze opłaty stałe w G11 (60 zł). Przewaga opustu w g11 167 zł i do tego pobierasz prąd kiedy chcesz. Jest jeszcze różnica 3220-2600=620kWh, za które zużywając energię w opuście nic nie płacę, a w net met musiałbym zapłacić dystrybucję 186 zł. Suma robi się już interesująca 353 zł rocznie na korzyść opustu.
Adrian |
5500 zł za kW jest niemożliwe przy tak małych instalacjach. Chyba, że prosument sam będzie sobie montował wszystkie elementy.
Gucio |
Jeżeli komuś zależy tylko na ekonomii, to przy zużyciu rocznym 4MWh w G11 (co dałoby po połowie w I i II taryfie dla G12) instaluje 3kWp i przechodzi na G12(W). Wtedy uzyska rocznie 3MWh w tym zużyje 0,9MWh. Pozostałe 2,1MWh po opuście daje mu 1,47MWh ( zakładając, że OSD będzie rozliczać opust w każdej taryfie osobno ). Tak więc 0,9MWh własnego zużycia + 1,47MWh z opustu jest zyskiem, jednak w tym będzie proporcja 70% w I taryfie i 30% w II taryfie . Dzięki temu będzie mieć praktycznie "darmowy prąd w I taryfie, a zapłaci za II taryfę. Koszt instalacji 15-18 tys. zł. Zaoszczędzony koszt energii w I taryfie (70% z 0,9MWh+1,47MWh ) 1659*0,74zł= 1.228zł + zaoszczędzony w II taryfie 711kWh *0,27= 192zł. Total 1420zł. Okres zwrotu od 10,5 do 12,5 lat, nie licząc napraw i konserwacji. Przy systemie opustów warto zakładać instalacje produkująca do 75% rocznego zużycia.
Rash |
5500 za 5kw z montażem? to można tylko chińczyka kupić, który ma działać 14lat? heh powodzenia
Laik fotowoltaik |
Jeżeli w życiu liczy się tylko cena , to dlaczego Mercedes cokolwiek sprzedaje?Ubezpieczenie, części ,serwis itp tańsze jest dla malucha. A jednak to Mesia każdy chce mieć. Zwrot z PV jest tylko jednym z wielu czynników decydujących o budowie instalacji.Oczywiście im bardziej się to opłaca, tym więcej klientów. Komponenty do instalacji PV tanieją a podwyżki prądu już są zapowiadane.Sporo szkód narobiły firmy obiecujące klientom złote góry a sprzedały badziewie i to źle zamontowane. Pańswo swoje dołożyło przez niepewność przepisów. Lepiej montujmy mniej ,ale tak,żeby klient mógł chodzić po mieście i chwalić się swoją PV. Wtedy rynek sobie spokojnie ruszy do przodu
gino |
gucio o tym własnie ja im pisze praktykuje z instalacjami 4 lata i wychodze już na 70% oszczednosci ,teraz jeszcze netmet daje mi w nocy to niech mi ktos powie ze nie wyjde na 80% lub 90% , reszte to opłaty które wszyscy bedziemy płacic i juz płacimy
gino |
Mnie energetyka dytstrybucja nie rozdziela ile energi wyprodukowałem w I taryfie , ile w II więc teraz też tego niebęda robic , macie pozyskać energie w dzien każdy w/g własnego zużycia Mam raporty email co miesiąc ile wyprodukowała ile sprzedałem , róznica jest moje zużycie + licznik netto Tauron (chwale te spólkę) , licznik tyko mi pokazuje g12e g12w g12 o jakiej godzinie ile dzienna nocna szczytowa pozaszytowa Energetyka nierozdziela wiec wy nie rozdzielajcie bo podejrzewam ze na tym tylko prosument straci , zresztą z tym miedzyfazowym tez moze prosumeci tracimy (niedoszłem do tego- ale miałem o 21 w zimie max zuzycie 12A 9A 9A na każdej fazie osobno pokazywało więc ile miałem kW w sumie kto mi powie 5 kW czy 9 kW (trójfazowe) na 21 kW moc przyłączeniową
wujek_samo_zlo |
Ciekaw jestem kiedy ludzie zrozumieja (chyba ine szybko) ze ta zabawa z fotowoltaika ma sens jedynie w nowym energo oszczegnym budownictwie z pompami ciepla a reszta to nabijanie kasy panstwowej i nic wiecej ... no doba instalatorzy tez zarobia .. ale glownie panstwo
aa |
@wujek_samo_zlo.Zgadzam się z Tobą w 50% (co do PC),ale PV biją też na głowę istalacje solarne (glikol) do grzania cwu.Solary grzeją tylko przy słońcu a grzałki nawet przy zachmurzeniu
wujek_samo_zlo |
@aa kolektory to juz szczyt marketingowego szalensnstwa w naciaganiu nieswiadomych klientow i ponownie kasa dla panstwa i bankow z pseudo dofinansowania ... jakim trza abyc glabem by sie cieszyc ze w lecie ma sie troche tanszaa ciepla wode ? przy wywaleniu takiej kasy ktora nigdy sie nie zwróci .. ale coz marketing sprzeda kazda cegle ludziom lekko mowiac nie swiadomym ... ladna tabelka i klient lyknie
wujek_samo_zlo |
@aa uzupelnienie przy zachmurzeniu pv najpopularniejsze czyli poli mono w zasadzie nic nie daja tylko cienkowarstwowe jakis realny procent od efektywnosci ... sprawdzone w praktyce ... to samo w upalne dni krystalicznych efektywnosc spada ze smiac sie che
aa |
wujek_samo_zlo Mam i jedne i drugie (poli i cienk) i nie widzę dużej różnicy miedzy nimi.Te bajki o cienkowarstwowych wciskają ludzikom instalatorzy którzy akurat je mają na zbyciu.
IXI |
Poza PV, mam u siebie dwa zestawy solarów. Właściwie dobrane spełniają swoje zadanie. Nie mówice, że PV jest lepsze, bo to przypomina mi dyskusję nad wyższością świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą. PV i solary to dwie różne technologie, które śmiało mogą się nawzajem uzupełniać. I obawiam się, że grzanie wody przy pomocy PV to dość karkołomny pomysł, jeśli nie całkowicie chybiony. Już samo porównanie sprawności obu technologii wychodzi na korzyść solarów. Tam, gdzie można zagospodarować ciepłą wodę lub na dogrzewanie domu, kolektory solarne nie mają sobie równych. PV zawsze może też wspomagać ale tylko wspomagać. Nie wyobrażam sobie zmarnowania całego dachu na kilkanaście sztuk paneli PV, wyłącznie po to, by grzać wodę w bojlerze. To jest zwykłe marnotrastwo miejsca. To samo można uzyskać zaledwie kilkoma bateriami solarów. Jak PV dojdzie do sprawności 63-85% to wtedy możemy porozmawiać. Ale to dopiero się stanie za 100 lat.
IXI |
Dodam, że przez większość dni okresu wiosna-lato-jesień mam temperaturę wody w wymienniku dochodzącą nawet do 90 stopni. Musiałem z tego powodu zamontować baterie z termostatami (albo w niektórych miejscach termostaty oddzielnie przed punktami poboru wody), gdyż wcześniej kilka razy poparzyłem się wodą grzaną solarami.
Krzysztof |
Co do ceny instalacji to da się uzyskać nawet 5000 brutto za kWp. Koszt mojej instalacji za 6,24 kWp na froniusie i markowych panelach Solarworld to 30200 brutto z montażem. Da się tylko trzeba negocjować.
IXI |
Na pełnej chińszczyźnie to spokojnie poniżej 4 tys. za 1kWp wychodzi. Ale lepiej mieć markowe.
aa |
@IXI Widzisz kolego i w tym przypadku mam i solary (80 rur) i pv Zgadzam się wiosna-lato-jesień,a co w zimę i przy pochmurnych dniach? gdyby nie grzałki na pv musiałbym w bardzo wielu dniach dogrzewać cwu w inny sposób.Sam napisałeś o problemach z temp.Też takie posiadam stąd 3 zbiorniki łącznie 1000l cwu a i tak musiałem zasilić pralki (mimo pompki cyrkulacyjnej) bo solary przegrzewają.Tego problemu nie ma przy grzałkach bo działają termostaty.Pisałem- nie ma słońca -nie ma grzania,a grzałka jest głupia i będzie grzała czy dostanie 200W czy 3000W (pomijam oczywiste korzyści wykorzystania energii po wyłączeniu grzałek).To jest wyższość nad glikolem ( a koszty zaczynają być porównywalne-oczywiście i jedno i drugie bez "dotacji").Piszesz o dachu i słusznie bo zajętość m2 w przypadku glikolu jest mniejsza,ale już są panele po 300 i więcej w standartowych wymiarach.Wszystkim doradzam montaż na gruncie (o ile mają taką możliwość) i pisałem na tym forum wielokrotnie o wyższości takiego montażu nad dachami.
jw |
@Gino i Gucio. Dlaczego mieszacie bezinwestycyjną oszczędność ze zmiany taryfy na G12 z drogimi pseudooszczędnościami z fotowoltaiki? Większość tych oszczędności nie wymaga kosztownej instalacji. Gdybym był płatnym trollem PiS, to bym pisał podobnie żeby zaciemnić obraz sytuacji. @wujek samo zło - Fakt ocieplenia domu nie ma najmniejszego znaczenia, bo chodzi o obniżenie kosztu energii i rozpatrujemy tutaj różnicę między nakładem marginalnym (margin cost) i przychodem marginalnym (margin income). Kto zna podstawy ekonomii, ten wie że przychód marginalny musi przekraczać koszt marginalny aby wystąpił zysk. Na co ta energia pójdzie nie ma znaczenia. @IXI jesteś dowodem na bezsens montazu kolektorów. Wymagają potem sporych nakładów na odprowadzenie nadmiaru energii i nie pozwalają spokojnie na miesiąc wyjechać latem na urlop.
aa |
@jw.O tym właśnie piszę.Niestety zamontowałem solary bo pv jeszcze pv nie istniało.Piszę dla tych którzy się zastanawiają nad tymi 2 technologiami.Co do ocieplenia absolutnie nie masz racji.Montaż pompy ciepła w kiepsko ocieplonym budynku to jest głupota.Są tylko 3 warunki montażu pv :1.pc: 2 cwu: 3pc+cwu .Bez nich pv jest absolutnie nie opłacalne
TicoTicoElectrico |
Mam PV 3,5kW i 120 rurek kolektorów. Zapewniam, to jest najlepszy mix, oczywiście proporcje PV:kolektory należy dostosować do własnych potrzeb. Gdybym miejsce na dachu zajmowane przez kolektory zastąpił PV-ką, nie mam szans uzyskać takiej ilości ciepłej wody jak z kolektorów. Nie rozumiem też argumentu o tym, że rzekomo większy uzysk jest większy w okresie jesienno-zimowym z PV niż kolektorów. Z PV zysk jest i tak na tyle skromny, że zużycie własne prądu oscyluje mi w granicach 50%. Co z tych 3kWh (powiedzmy, że w zimie w dzień wyprodukowałem 6kWh) mogę w ciągu dnia ogrzać? Bo raczej nie 1200-litrowy zbiornik, w którym kolektory podnoszą mi temperaturę z tych 6-7 stopni do ok. 15-20. Tak duży bufor daje mi też spokój w lecie. Generalnie dobrze byłoby gdybyśmy wymieniali się doświadczeniami a nie przypuszczeniami / obawami.
aa |
@TicoTicoElectrico. Pomijając moją instalację solarną.Jeśli masz wodę 5 stopni to wystarczy wymiennik ciepła na co i wstępnie wodę do cwu masz podgrzaną do 20 stopni bez solarów. Mała grzałka na górze zbiornika i większa na dole (priorytet grzania góry).Na wyjściu przepływowy podgrzewacz wody (elektroniczny który załączy się tylko jeśli temp. wejściowa nie ma temp. zadanej).Nie piszę o teorii tylko o bardzo dużej praktyce. Nawet Twoje 6kW dziennie dogrzeje Ci górę zbiornika.
aa |
@TicoTicoElectrico.Oczywiście nie piszę tu o 1200l,tylko zwykłe pojemności.
aa |
Dla jasności oczywistym jest,że mix jest korzystniejszy przy braku miejsca na pv..Piszę o decyzji jaką mają przed sobą ludzie którzy mają te dylematy przed sobą.Solary to ciągły kłopot przegrzewania i konieczność dużych zbiorników i innych rozwiazań.
gino |
u mnie 6 pv (zestaw za 7 tys. PLN) cały rok szybciej podgrzewa mi wode do 90stopni codzien w boilerze 300 l niz u sąsiada kolektory za 13 tys. PLN w mniejszym boilerze
Dystrybutor |
5000 brutto za Fronius+SW czy 4000 brutto za chińczyk - do zrobienia na tanim systemie montażowym i z napiwkiem dla instalatora. Panowie instalatorzy, jeśli chcecie się sprawdzić, kto dłużej wytrzyma na głodowej marży to długo nie pociągniecie. A co do Pana Krzysztofa negocjatora to mam nadzieje, że ma Pan wystarczającą ilość haków na dachu. Zakładając, że wiatr nie zawieje nigdy mocniej niż 20 m/s można często sporo zaoszczędzić. Polecam wynegocjować sobie jakieś dobre ubezpieczenie.
IXI |
@TicoTicoElectrico - Też mam podobne zdanie że obie te technologie (PV i solar) nawzajem doskonale się moga uzupełniać. Daleki jestem od opini @jw, który uznaje totalny "bezsens montazu kolektorów". Na wakacje - jak koniecznie ktoś musi jechać, a ma nadmiar ciepła w kolektorach - wystarczy je przykryć kocem (że o montażu rolety nie wspomnę). Metoda "na koc" została przeze mnie wypróbowana. Działa doskonale.
IXI |
Dylemat między fotowoltaiką a solarami można sprowadzić do prostej definicji: Montować jedynie niewielkie zestawy solarów (np. pionwo na ścianie, optymalizując je na zimę), a fotowoltaikę na cały dach i wszędzie, gdzie się tylko da. A kwestia ceny - że można to samo zrealizować drogo albo (najczęściej samodzielnie) tanio - dotyczy obu technologii. Przy takiej proporcji fotowoltaiki do solarów, fotowoltaika i tak zawsze będzie droższa w inwestycji.
aa |
@IXI.Droższa (ale odpada zbiornik z wężownicą-bez tańszy,zestaw pompowy i hydraulika -za to parę paneli wiecej) ale i wszechstronniejsza.Gdybym dzisiaj miał wybór,nie zainstalowałbym solarów (po co mi kłopoty z glikolem,przegrzewaniem itp).Tylko pv a sposób ich optymalnego wykorzystania do cwu podałem powyżej.Swoją drogą pomysł z montażem na ścianie nie głupi (na zimę i na lato kąt odpowiedni,bez potrzeby przestawiania.
elektrykpv49 |
Warto zejść na ziemię. Typowa rodzina zużywa ok. 3000 kwh/rok, płaci ok. 1500 zł/rok. Czyli powinna instalować 3 kw system pv ( 15 000 zł). Bez żadnej łaski ZE powinien zerować koszty. Prąd za darmo. Prosty rachunek mówi, że to daje stopę 10 lat bez dotacji. Tak ma to wykonać rząd i po temacie. W ramach dzialan NFOS powinien być program dotacji 50% tak jak w europie. Jeśli nie to wywalamy tych amatorów z PIS. y Kowalski płaci za prąd 150zł/mc -
gino |
ty wujek faktycznie jestes samo zło , u mnie w pochmurne dni zimowe jak była czarna ciemna chmura to moja 44 kWp dawała mi 3% czyli 1300 Wat , pod śniegiem panele dawały wtedy 460 Wat w dzien i nawetw nocy 300 Wat pod śniegiem a zimą najmniej było około 12% 4,5 kW a max . było 25 kW a inna pv 3 kWp najmniej dawało mi 100 Wat w lato jakbylo czarne chmury i gradobcie to bylo prad do lodówki te 100 Wat
IXI |
@aa - Nie ma paneli o większej mocy. Są jedynie panele o większyr rozmiarach, które przyjęto uważać za standarowe. Pomijam kwestie znikomej różnicy w sprawności, w przedziala 16-10%. Moc paneli bierze się przede wszystkim z ilości cel, jakie panel posiada, co warunkuje wymiary całości ramy. I tak mamy PV z 60, 72, 96 sztukami ogniw - każdy o standardowych wymiarach. Pomijam także kwestię wymiarów samej pojedynczek komórwki (celi), bo - suma sumarum - w przeliczeniu mocy na zajmowaną powierzchnię, wychodzi podobnie. ZATEM W ODNIESIENIU DO KOLEKTORÓW SOLARNYCH, nadal te drugie górują nad PV w ilości zajmowanej niewielkiej powierzchni, sprawności i generowanej mocy.
IXI |
Jako zwolennik fotowoltaiki, będę tutaj bronił... starej, poczciwej technologii solarnej, do ostatniej kropli krwi! :-) Każda z technologii ma swoje wady i zalety. Przy soalrach odpada problem rozliczeń z ZE i koszta montowania routerów energii, stosunkowo drogich zabezpieczeń przepięciowych, liczników, wyłączników nadmiarówek, uziomów... ewentualnie akumulatorów. Przy PV często sam falownik kosztuje tyle, co cała instalacja solarna.
aa |
@IXI Ty Wiesz swoje,a ja swoje i przy tym pozostańmy.Ktoś decydujący się na pv będzie idiotą montując dodatkowo solary i tyle w temacie.co do paneli standart to 165x99,5 cm i z takiej powierzchni producenci wyciskają po 320W i o to mi chodziło.Watruter -wielki mi koszt przy takiej inwestycji-nie żartuj
TicoTicoElectrico |
@aa: "idiotą" - choć ja tak ludzi generalnie nie nazywam - to prędzej będzie osobnik, który zapotrzebowanie na ciepło zaspokaja nie przez proste pobieranie ciepła z promieniowania słonecznego ale przez przekształcanie tegoż promieniowania w prąd a potem prądu w ciepło.
IXI |
Właściwe zdanie co do każdej z technologii uzyskuje się jedynie poprzez jej zastosowanie u siebie. Oczywiście, istnieje margines błędu w ocenie, gdyż każdy użytkownik solarów/PV ocenia ich działanie na podstawie własnych subiektywnych doznań i oczekiwań, w relacji do sposobu i jakości zamontowanego sprzętu.
aa |
@TicoTicoElectrico. Chyba do Ciebie nie dotarło,że użytkuję obydwa systemy i mam skalę porównawczą,a grzanie wody grzałkami odbywa się na zrzutach nadmiarów na fazach niejako przy okazji produkcji energii-akurat przy tej tfu nowelizacji bardzo mi się te układy przydadzą bo dodatkowo też grzałkami grzeję 1000l bufor do grzania domu w nocy wyręczając pc.Staram się uświadomić przyszłych użytkowników,aby podjęli przemyślane decyzje,a mój wpis o cwu dotyczył posta o nieopłacalności instalacji pv bez pc.I tu dla PC instalacja ok 10kW,ale dla cwu może być mniejsza.Zresztą chyba odpowiedzią na te dylematy jest padająca branża solarna i tyle.
IXI |
Są zadowoleni użytkownicy solarów tak, jak ja. I są zagorzali przeciwnicy tej technologii. Identycznie wiele jest głosów, że fotowoltaika czy wiatraki się nie opłacają. Podobnie z pompami ciepła. Wszystko ma przeciwników. @aa - Czeski WattRouter kosztuje ok 1600 zł. Są też polskie urządzenia, w granicach 1800-2000 zł. Czy to dużo, czy mało, niech każdy sam oceni i czy nie warto za tę cenę kupić coś innego, bardziej przydatnego do domu - pralkę, zmywarkę, a może 2 tańsze panele PV lub jeden dobry solar (lub dwa gorsze solary płaskie)?
aa |
@IXI A ile wydałeś na akumulator i przetwornicę do pompki solarnej na wypadek braku prądu?bo zapewne taki układ posiadasz.
IXI |
Prąd z PV ma wiele zalet, niemniej w wersji on-grid wymaga sieci (nie tyle, jako "akumulatora", co "rozrusznika"). Natomiast kolektory solarne z natury są niemal autonomiczne. Dość łatwo bowiem można solary zasilić z panela PV. Pompa solarna pracuje tylko wtedy, gdy świeci słońce.
IXI |
Uciekam z tej dyskusji do nowych tematów na GramwZielone. Jeszcze dzisiaj mam w planach doprowadzenie... WODY na dach :-) Sprawda w wykonaniu u mnie banalnie prosta. Ciekaw jestem, czy ktoś z was ma takie CUDO, żeby miec podłączenie wody na dachu? Celem tego jest wygodne umożliwienie podłączenia myjki ciśnieniowej do przemycia paneli kilka razy w roku. (W okresie wiosennym, i gdy przez długi czas nie pada deszcz, na panelach osadza się pył kwiatowy z drzew i pył w ogóle).
IXI |
@aa - Jeśli grzanie wody do mycia z paneli PV jest tylko przy okazji, w ramach optymalizacji zużycia własnego energii, to rozumiem. Sam przymierzam się do dołożenia grzałki do dwóch posiadanych wymienników, właśnie w ramach zrzutu nadwyżek przy pomocy np. czeskiego WattRoutera, ktorego jeszcze nie posiadam.
Robin |
Jakby zrobili chociaż że 100% mogę zużyć a nie 1:0,7 to założył bym sobie pompę powietrze -woda i to wykorzystywał. W takim rozwiązaniu to kicha
aa |
@IXI.Mycia paneli myjką cisnieniową?Jesteś pewny?Gdzieś na niemieckich forach czytałem ,że to niedopuszczalny błąd.Tu też kłania się instalacja na gruncie (jeśli można).Niekoniecznie czeski watruter są na rynku tańsze rozwiązania (choć przyznaję,że wat ma więcej możliwości)
aa |
@Robin.Niech by było to 1:0,7 ale z możliwością sprzedaży nadwyżek po zbilansowaniu.PV+PC to wspaniali bracia
tocik |
co to za WYLICZENIA ??? PV nie opłaca sie wogóle przy nowej poprawce PiSu do ustawy OZE cały sektor PV ma pozamiatane:)) poczytaj sobie że dotacji tego nie uruchomisz a jak chcesz wywalić w błoto 20 tys to na UNICEF :)))
jw |
@Dystrybutor tego Froniusa za 5000, to ja kupiłem nówkę z licznikiem 0kWh za 1000. Sprawdź zakończone aukcje Allegro Fronius IG 30 za 1000 zł jeśli nie wierzysz. W tej chwili jest podłączony i pracuje. @IXI metoda na koc działa tylko do pierwszej lipcowej burzy.
jw |
@aa grzeję klimatyzatorem w nieocieplonym budynku sprzed ponad 40 lat. Jest to tańsze od grzania gazem. Po ociepleniu będzie jeszcze taniej, ale ja głupi wolałem wydać kasę na PV by zarobić na FIT, zamiast na ocieplenie. Durny jestem. @Ticoticoelectrico mając PV nie musisz mieć bufora 1200 litrów, ani wymiennika i nie ma żadnego ryzyka że zabraknie ciepłej wody. Nie ma też ryzyka zagotowania glikolu podczas miesięcznego wyjazdu do Grecji. @aa mając ograniczone miejsce na dachu wolę je poświęcić na pv niż kolektory. Ciepła woda kosztuje mnie w II taryfie 500 zł/rok więc kolektory by się zwracały 20-30 lat i wymagałyby obsługi okresowej oraz wymiany glikolu po każdym wakacyjnym wyjeździe (wyjeżdżamy na parę tygodni co jakiś czas).
jw |
@gino ile Ty masz wcieleń, bo z tego co pamiętam to jednocześnie planujesz założenie PV, masz instalację 7kWp, a dzisiaj nawet masz instalację 44kW? Szybko te panele montujesz. Zazdroszczę. @IXI drogie panele dają 150-160W/m2, moje cienkowarstwowe dają 120W/m2, a tańsze cienkowarstwowe nawet 95W. @aa racja, kolektory nie mają sensu przy solarach. Nawet bez wattroutera dość prosto można zagrzać wodę w większości z darmowej energii ustawiając timer na godzinę 11-15 i stosując jak najmniejszą moc grzałek. Sam kupiłem wattrouter, bo lubię gadżety. Jest też wattrouter ECO 600 zł taniej i po dokupieniu SSR za 30zł spokojnie wysteruje bojler. Na elektrodzie oferują strażnika mocy za grosze (poniżej 500 zł), który zrobi to samo.
aa |
@jw.Cały czas o tym piszę (pv zamiast solarów).Co do wydatków,nie będziesz żałował,a docieplenie budynku da Ci jeszcze większe oszczędności.U mnie w 1 roku użytkowania pc pobrała 6600kWh.Po likwidacji mostków termicznych średnio 4000kWh.Fakt faktem,że 4 lata temu zima trwała prawie 4 miesiące,a ostatnie 3 lata to inna bajka
Dystrybutor |
@jw pisałem o cenie 5000 brutto za kW na Froniusie i modułach SolarWorld w instalacji 6,24 kW, o której wspomniał ktoś wyżej. Nowych produktów dla klienta końcowego, nie używanych. Nie za bardzo rozumiem co ma do rzeczy za ile Pan kupił stary inwerter Forniusa na Allegro.
gino |
jw mam w kilku różnych budynkach działkach różne moce instalacji u siebie w domu 44 kWp i 5,5 kW oraz1,4 kWp pv grzanie boilera 300 l i u dziadków ojców 3 budynki mamy różen instalacje 7 kWp gdzies 1,5 kWp offgrid + 2,5 kWp (rozbudowujemy dla netmet) oraz zamontowałem znajomym i klientom już 24 pv od 1 kWp do 12 kWp i pow. 12 kWp 6szt. w firmach na gruncie i dachu , jest na to parcie chociaż dziwie się bo wielu na poczatku chce wiatraki 0,5 kW do 5 kW które są mniej stabilne jak pv
gino |
aa kolega- ma rację, lepiej z pv łapać promienie i wattrouterami lub homemanegarami niech nadwyzka daje w boiler do 90st. od marca do pazdziernika potem typowo na prad do rtv urzadzen agd no hyba ze komus to caly rok starcza na boiler bo zima tez przewaznie 5,2 kWp ma 2 kW osiagi dzienne mx.3,8 kW ( nie kWh) do 30 kWh letnie/do 7 kWh zimowe pory
gino |
iw co znaczy dzienne 0,35 kW ? 350 Wat czego jak zużywasz??? Ludzie mają od 3 kWh do 12 kWh calodobowego zużycia
IXI |
@aa - A czemuż to mycie paneli myjką ciśnieniową "to niedopuszczalny błąd"? Hartowane szkło wytrzyma gradobicie (a podobno nawet chodzenie po panelu człowieka) a ciśnienia wody nie wytrzyma?
jw |
@Dystrybutor nie stary inwerter, a nowy, nie używany, nie montowany, w kartonie. Te modele są ciągle sprzedawane w sklepach. Ma to do rzeczy tyle, że jest możliwe zejście do 3000 zł/1kWp na materiałach. @gino jak byś zamontował tyle instalacji, to byś nie pisal takich głupot pod artykułami w maju i kwietniu. Chyba że to inny gino? Tamten niby inny gino nie ma bladego pojęcia o taryfach i fotowoltaice. 350W to moje zużycie nocą albo jak nikogo w domu nie ma. Tyle biorą chłodziarki, komputery, sieć, rtv w czuwaniu itp. Za dużo, wiem.
aa |
@IXI Nie wnikam w ten temat,Poszperaj w internecie.
IXI |
@gino - Ja mam dwa zestawy solarów i nie narzekam, więc racja jest po obu stronach, a nie tylko jedynej słusznej. Różnica jest taka - o czym wspominałem już wcześniej - że solary zajmują mało miejsca i szybciej można się nimi nasycić i zaprzestać rozbudowywać. Natomiast fotowoltaika wymaga pokrycia panelami dużych powierzchni, co często sprawia, że instalację budujemy etapami, rozbudowując ją niemal w "nieskończoność".
Jurek |
Ktoś wie co grozi za oddawanie energii do sieci bez podpisanej umowy prosumenckiej? Mam licznik, który się kręci do tyłu.
IXI |
@Dystrybutor - Można okazyjnie kupić zupełnie nowe (oryginalnie zapakowane w pudełku) falowniki Przeważnie są to starsze modele ale nie na tyle, by można je nazwać archaicznymi. Technicznie nie można im nic zarzucić Przeważnie brak im gniazda do przewodowego podłączenia FTP (że o bezprzewodowym Wi-Fi nie wspomnę) ale w zamian często mają jakiś inny protokół transmisji danych do komputera.
IXI |
Ja za 1026 złotych kupiłem całkowicie nowy falownik SOLON 3kW. Wyprodukowany został w Szwajcarii. Firma wywodzi się ze Szwecji. Jej szwajcarską fabrykę przejęła obecnie inna niemiecka firma, a sama firma SOLON przeszła w amerykańskie ręce z główną siedzibą w Teksasie. Solon skupia się obecnie na produkcji paneli PV z optymalizerami. Zrezygnowało z rozwoju swoich falowników - stąd można było kupić produkty tej firmy po tak śmiesznych cenach.
Krzysztof |
Do "Dystrybutor": Fakt też ze kupowałem instalacje jak euro było ok. 5-10% tańsze.
IXI |
Mój drugi falownik to GE (General Electric) 4kW z dwoma MPPT. Firma to wprawdzie amerykańska, ale urządzenie powstało w zakładach w Niemczech. Nic temu falownikowi nie brakuje. Ma nawet złącze do sieci internetowej. Kosztowało zaledwie 1850 zł. Było nieużywane, fabrycznie zapakowane, z instrukcjami, płytą CD, itd.
gino |
jw ty mnie nierozumiesz i zle tlumaczysz co ja objasniam ale wiem juz ze jw to inicjaly twojego imienia i nazwiska dlatego cos bredziszz bo ci w zyciu cos niewyszlo
gino |
http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/14931/zasady-produkcji-i-sprzedazy-energii-z-instalacji-pv-zgodnie-z-poprawka-prosumencka
nie ćpiej |
gino masz instalację 44kW. Myślisz że kowalskiego stać na to? Wpierw by musł miec hangar albo pole żeby pokryć je 160 panelami. puknij się w czoło gawędziarzu erotomanie.

Giełda OZE

4x1MW PV

3x1MW + 0,87MW Elektrownie Słoneczne z Pozwoleniem na budowę. Przyłącz na działce. Cena netto zawi czytaj dalej...

Poszukujemy firmy instalatorskie (sektor OZE)

Poszukujemy firmy instalatorskie do współpracy biznesowej przy budowie instalacji PV na terenie całe czytaj dalej...

Kupimy projekty farm PV w fazie RTB

Jesteśmy zainteresowani kupnem projektów farm PV, które uzyskały pozwolenie na przyłączenie do sieci czytaj dalej...

Panele Tier1 - Astronergy CHSM dla projektów

Oferujemy moduły Tier1 Astronergy poli/monokrystaliczne. Tylko ilości kontenerowe. Marka uzyskała s czytaj dalej...