Raport "Perspektywy fotowoltaiki w Polsce"

Raport "Perspektywy fotowoltaiki w Polsce"
Gramwzielone.pl (C)

Raport "Perspektywy fotowoltaiki w Polsce" przygotowaliśmy z myślą o inwestorach zainteresowanych fotowoltaiką w perspektywie wejścia w życie nowego systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej, który stwarza szansę na rozwój rynku fotowoltaicznego. 

Aktualizacja 14.07.14

W listopadzie 2013 roku Ministerstwo Gospodarki przedstawiło założenia nowego projektu ustawy o OZE, które znacząco odbiegają od założeń poprzedniego projektu ustawy o OZE opublikowanego w październiku 2012 r. Nowe propozycje MG odzwierciedlają znaczącą zmianę stanowiska rządu w kwestii zasad wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce, które zostaną wpisane do przygotowywanego przez urzędników Ministerstwa Gospodarki projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE).

Regulacje zawarte w ustawie o OZE po wprowadzeniu jej w życie znacząco zmienią zasady funkcjonowania polskiego rynku OZE, a także – poprzez zmianę zasad systemu wsparcia dla producentów zielonej energii – mogą wpłynąć na zmianę dynamiki rozwoju poszczególnych źródeł odnawialnych, w tym fotowoltaiki.

Nowe założenia do systemu wsparcia dla OZE, które zaprezentowano w listopadzie 2013 r.  znacząco odbiegają od wcześniej proponowanych rozwiązań i należy ocenić je jako zdecydowanie mniej korzystne dla polskiego rynku fotowoltaicznego, który zaczął dynamicznie rozwijać się po prezentacji przez resort gospodarki dwóch wcześniejszych projektów ustawy o OZE oferujących inwestorom z branży fotowoltaicznej najwyższe poziomy wsparcia spośród wszystkich technologii OZE.

Rządowy projekt ustawy o OZE został ostatecznie skierowany do prac w parlamencie w pierwszej połowie lipca 2014 r. Możliwy termin wejścia w życie nowej ustawy o OZE to koniec 2014 r. lub początek 2015 r., a przyjęty przez rząd termin wejścia w życie wpisanego do ustawy nowego systemu wsparcia dla OZE (Rozdział 4.) to 1 stycznia 2016 r. Jednak nie jest wykluczone, że postępowanie niezbędne do przyjęcia ustawy o OZE – w tym postępowanie Komisji Europejskiej mające na celu sprawdzenie zgodności zasad nowego systemu wsparcia z unijnym prawem - opóźni datę jej wprowadzenia o kolejnych kilka miesięcy.

Raport „Perspektywy fotowoltaiki w Polsce” przygotowaliśmy z myślą o inwestorach zainteresowanych  udziałem w tworzącym się polskim rynku fotowoltaicznym. Raport stanowi szczegółową kompilację wiedzy na temat inwestycji w branży fotowoltaicznej, w tym w zakresie regulacji prawnych istotnych dla podmiotów zainteresowanych udziałem w rynku fotowoltaicznym, a także w zakresie prognoz finansowych, miesięcznych i rocznych analiz nasłonecznienia, uzysku energii oraz prognoz kosztów i przychodów z inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne.

Treść raportu jest zaktualizowana do najnowszych zmian w Prawie energetycznym oraz do aktualnych założeń nowego systemu wsparcia dla OZE. W przypadku, gdy w projekcie ustawy o OZE będą pojawiać się istotne nowości, do czasu jej wprowadzenia w życie, będziemy na bieżąco przygotowywać aneksy do niniejszego raportu, wyjaśniając zmiany oraz ich potencjalny wpływ na inwestycje fotowoltaiczne i branżę PV. Aneksy będą bezpłatnie wysyłane klientom, którzy dotychczas zakupili nasz raport.

Mamy nadzieję, że raport „Perspektywy fotowoltaiki w Polsce” dostarczy Państwu niezbędnych informacji, które pomogą w ocenie planów związanych z dopiero powstającym w naszym kraju rynkiem fotowoltaicznym. Zachęcam do lektury raportu i wykorzystania wiedzy, którą zebraliśmy z myślą o osobach i firmach zainteresowanych skorzystaniem z okazji biznesowych, które stworzy rynek PV w Polsce. 

W raporcie znajdą Państwo m.in.:
- informacje na temat wpływu nowych regulacji na rynek fotowoltaiki i proces oraz ekonomikę realizowanych inwestycji fotowoltaicznych, 
- analizy dochodów i kosztów produkcji energii w instalacjach fotowoltaicznych o wybranej mocy i we wskazanej lokalizacji w Polsce,
- miesięczne oraz roczne prognozy nasłonecznienia i uzysku energii w instalacjach fotowoltaicznych o wybranej mocy i we wskazanej lokalizacji w Polsce,
- informacje o administracyjnych procedurach inwestycji fotowoltaicznych, 
- prawne i podatkowe aspekty poszczególnych etapów inwestycji w instalacje fotowoltaiczne - m.in. interpretacje i opinie na temat problematycznych apspektów inwestycji w fotowoltaikę przygotowane przez ekspertów z: 1) Ministerstwa Finansów, 2) Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 3) Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz 4) Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki (pkt 2, 3 i 4 są dostępne tylko w naszym raporcie)
- koszty poszczególnych składników inwestycji w farmy fotowoltaicznej,
- aktualne ceny paneli fotowoltaicznych i komponentów systemu PV dla określonej wielkości systemów fotowoltaicznych.

SPIS TREŚCI

1. Obecny stan rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce (s. 4)
2. Polityka polskiego rządu w zakresie OZE (s. 6)
3. Obecna sytuacja na polskim rynku fotowoltaicznym (s. 7)
4. Możliwości dofinansowania i dotacji na budowę systemów fotowoltaicznych (s. 8)
5. Obecne regulacje dla polskiego rynku OZE (s. 11)
6. Obecny system wsparcia dla producentów energii z OZE (s. 11)
7. Nowe regulacje dla polskiego rynku OZE (s. 13)
8. Mikroinstalacje w nowej ustawie o OZE (s. 14)
9. Nowy system zielonych certyfikatów (s. 16)
10. Zasady systemu zielonych certyfikatów dla fotowoltaiki (s. 18)
11. Procedury administracyjne w zakresie budowy naziemnych instalacji fotowoltaicznych (s. 20)
12. Procedury administracyjne w zakresie budowy dachowych instalacji fotowoltaicznych (s. 24)
13. Istotne informacje podatkowe dla inwestorów: sposoby opodatkowania i formy prowadzonej działalności z uwzględnieniem podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego (s. 25)
14. Opodatkowanie i kwalifikacja naziemnej farmy fotowoltaicznej w Polsce z punktu widzenia Prawa Budowlanego: podatek od nieruchomości, podatek rolny, opodatkowanie budowli (s. 30)
15. Amortyzacja farmy fotowoltaicznej (s. 35)
16. Akcyza a produkcja energii na farmie fotowoltaicznej (s. 37)
17. Opodatkowanie prosumentów produkujących energię w instalacjach fotowoltaicznych (s. 37)
18. Koszty CAPEX/OPEX inwestycji w instalacje fotowoltaiczne z wyszczególnieniem pozycji kosztowych i ich szacunkowych wartości (s. 39)
19. Koszty, przychody i okresy zwrotu instalacji fotowoltaicznych w przedziale mocy do 10 kW (systemy dachowe) (s. 43)
20. Koszty, przychody i okresy zwrotu instalacji fotowoltaicznych w przedziale mocy od 10 kW do 100 kW (systemy dachowe) (s. 43)
21. Koszty, przychody i okresy zwrotu instalacji fotowoltaicznych w przedziale mocy od 10 kW do 100 kW (systemy gruntowe) (s. 44)
22. Koszty, przychody i okres zwrotu instalacji fotowoltaicznych w przedziale mocy od 100 kW do 1 MW (systemy dachowe) (s. 45)
23. Koszty, przychody i okresy zwrotu instalacji fotowoltaicznych w przedziale mocy od 100 kW do 1 MW (systemy gruntowe) (s. 46)
24. Koszty, przychody i okresy zwrotu instalacji fotowoltaicznych w przedziale mocy od 1 MW do 10 MW (s. 47)
25. Miesięczne i roczne prognozy nasłonecznienia w Polsce. Dodatkowa analiza na przykładzie Warszawy (s. 48)
26. Miesięczne i roczne prognozy nasłonecznienia oraz uzysku energii w instalacji PV o mocy ....................... dla regionu .......................z podziałem na poszczególne miesiące (s. 49)
27. Prognozy przychodów z instalacji PV o mocy ....................... dla miejscowości ....................... Analiza porównawcza z uwzględnieniem obecnego i nowego systemu wsparcia dla producentów zielonej energii (s. 50)
28. Miesięczne i roczne prognozy nasłonecznienia oraz uzysku energii w instalacji PV o mocy ....................... dla regionu .......................z podziałem na poszczególne miesiące (s. 51)
29. Prognozy przychodów z instalacji PV o mocy ....................... dla regionu ........................ Analiza porównawcza z uwzględnieniem obecnego i nowego systemu wsparcia dla producentów zielonej energii (s. 52)
30. Miesięczne i roczne prognozy nasłonecznienia oraz uzysku energii w instalacji PV o mocy ....................... dla regionu .......................z podziałem na poszczególne miesiące (s. 53)
31. Prognozy przychodów z instalacji PV o mocy ....................... dla regionu ........................ Analiza porównawcza z uwzględnieniem obecnego i nowego systemu wsparcia dla producentów zielonej energii (s. 54)

ANEKS NR 1. Nowelizacja Prawa Energetycznego (tzw. mały trójpak). Istotne aspekty dla sektora PV (s. 55)
1.1. Preferencje dla mikroinstalacji OZE (s. 55)
1.2. System certyfikacji instalatorów mikroinstalacji OZE (s. 56)
1.3. Nowe obowiązki informacyjne dla rynku zielonych certyfikatów (s. 57)
1.4. Nowe zasady przyłączania do sieci odnawialnych źródeł energii (s. 58)
1.5. System gwarancji pochodzenia (Guarantees of Origin – GoO) (s. 59)

ANEKS NR 2. Nowe założenia do systemu wsparcia dla OZE. Propozycje Ministerstwa Gospodarki z września i listopada 2013 r. (s. 60)
2.1. Zasady nowego systemu wsparcia dla OZE uruchomionych do czasu wejścia w życie nowych regulacji (s. 61)
2.2. System aukcji dla nowych instalacji OZE (s. 62)
2.3. System prekwalifikacji projektów (s. 63)
2.4. System wsparcia dla mikroinstalacji OZE o mocy do 40 kW (s. 64)

ANEKS NR 3. Założenia aktualnego projektu ustawy o OZE istotne dla branży fotowoltaicznej (s. 65)
3.1. Wsparcie instalacji OZE uruchomionych przed wejściem w życie ustawy o OZE (s. 65)
3.2. Wsparcie nowych instalacji OZE uruchomionych po wejściu w życie ustawy o OZE (s. 66)
3.3. Szanse na realizację projektów fotowoltaicznych w ramach sytemu aukcyjnego (s. 66)
3.4. Szacowanie przychodów w ramach systemu aukcyjnego (s. 67)
3.5. Małe instalacje (s. 67)
3.6. Mikroinstalacje (s. 68)
3.7. Aktualny harmonogram prac nad ustawą o odnawialnych źródłach energii (s. 68)
 
Rozdziały w części podatkowej Raportu (13-17) zostały przygotowane we współpracy z kancelarią podatkową ADVICERO TAX. 
Informacje w części analiz (rozdziały 26-31) dostosujemy do konkretnych potrzeb klienta - w tym w zakresie rocznych i miesięcznych danych nasłonecznienia/uzysku energii/przychodów/średnich kosztów CAPEX - dla wskazanej przez klienta lokalizacji na terenie Polski oraz na podstawie podanej wielkości systemu fotowoltaicznego. 

Raport jest dostępny także w wersji angielskojęzycznej. 

Wszystkie osoby zainteresowane zakupem raportu prosimy o kontakt na adres: biuro@gramwzielone.pl

gramwzielone.pl

 

Zobacz również

Giełda OZE

KUPIE GOTOWY PROJEKT PV Z GRUNTEM - BEZPOŚREDNIO

Kupie gotowy projekt farmy fotowoltaicznej 1-3 MW wraz z warunkami przyłączeniowymi i gruntem. Najle czytaj dalej...

Sprzedam lampy solarne

Producent sprzeda ogrodowo-parkowe lampy solarne. Słup stalowy 3,5m w kolorze czarnym, fundament pre czytaj dalej...

Bezzwrotne finansowanie planowanych inwestycji.

Szanowni Państwo, Istnieje możliwość pozyskania bezzwrotnych środków na planowane inwestycje. Szczeg czytaj dalej...

SPRZEDAM DZIAŁKĘ POD FOTOWOLTAIKĘ

Sprzedam działkę pod farmę fotowoltaiczną. Działka o wielkości 6,59 ha, przez działkę przechodzi lin czytaj dalej...