Problem z nowymi definicjami biomasy i drewna energetycznego

Problem z nowymi definicjami biomasy i drewna energetycznego
Fot. Orsted
REKLAMA

Ostatnia nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która weszła w życie w połowie tego miesiąca, wprowadziła szereg zmian w definicjach związanych z produkcją energii z biomasy. Urząd Regulacji Energetyki wskazuje na niejasności w tym obszarze wynikające ze zaktualizowanej wersji ustawy o OZE.

Urząd Regulacji Energetyki podaje, że na skutek ostatnich zmian definicją biomasy zostały objęte zboża pełnowartościowe tj. ziarna zbóż spełniających wymagania jakościowe dla zbóż w zakupie interwencyjnym określone w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009.

Pod pojęciem biomasy zgodnie z ustawą o OZE należy teraz rozumieć „ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, w tym substancje roślinne i zwierzęce, leśnictwa i związanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, przetworzoną biomasę, w szczególności w postaci brykietu, peletu, toryfikatu i biowęgla, a także ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych lub komunalnych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów”.

Jak jednak zaznacza URE, ustawodawca dokonując modyfikacji definicji biomasy, nie wprowadził konsekwentnych zmian w pozostałych przepisach, regulujących wykorzystanie tego paliwa na cele energetyczne.

Chodzi m.in. o nieujęcie takiej biomasy w znajdujących się w ustawie o OZE przepisach dotyczących świadectw pochodzenia, co skutkuje niemożnością ich wydania w przypadku produkcji energii elektrycznej ze zboża pełnowartościowego (chodzi o art. 44 ust. 3 pkt 1 i art. 45 ust. 2 pkt 7).

Podobny problem jest z niemożliwością zakwalifikowania takiej biomasy do produkcji energii w systemie aukcyjnym, co wynika z art. 73 ust. 2 pkt 1 lit. a.

URE wnioskuje, powołując się na powyższe przepisy, że w aktualnym stanie prawnym w dalszym ciągu obowiązuje zakaz wykorzystywania zbóż pełnowartościowych do wytwarzania energii elektrycznej, która miałaby zostać objęta aukcyjnym systemem wsparcia lub systemem świadectw pochodzenia.

Nowy udział biomasy pochodzenia rolniczego

Zgodnie z aktualną wersją ustawy o odnawialnych źródłach energii, z dniem 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy wprowadzające definicję biomasy pochodzenia rolniczego oraz nowy wymóg zachowania minimalnego udziału biomasy pochodzenia rolniczego w łącznym udziale wagowym biomasy wykorzystanej do wytworzenia energii elektrycznej.

W nowej wersji ustawy o OZE przez biomasę pochodzenia rolniczego rozumie się "biomasę pochodzącą z upraw energetycznych, a także odpady lub pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty".

Natomiast nowy wymóg to wykorzystanie przynajmniej 85 proc. biomasy pochodzenia rolniczego w łącznym udziale wagowym biomasy dla instalacji spalania wielopaliwowego oraz dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego o mocy zainstalowanej elektrycznej wyższej niż 5 MW, a także przynajmniej 10 proc. dla dedykowanych instalacji spalania biomasy oraz układów hybrydowych o mocy zainstalowanej elektrycznej wyższej niż 20 MW.

Do energii elektrycznej wytworzonej do 30 czerwca br. należy stosować przepisy dotychczasowe, zgodnie z informacją URE nr 13/2017 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie realizacji obowiązku zachowania minimalnego udziału biomasy lokalnej w łącznej masie biomasy wykorzystanej do wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja.

Problem z drewnem energetycznym

Obowiązująca w ustawie o OZE od połowy tego miesiąca definicja określa drewno energetyczne jako „surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, a także surowiec drzewny stanowiący biomasę pochodzenia rolniczego”.

Jak zaznacza URE, nowa definicja nie zawiera dotychczasowego kryterium w postaci „cech fizyko-chemicznych”, które miałyby przesądzać o jego obniżonej wartości technicznej lub użytkowej. Takie kryteria powinny zostać określone w odpowiednim rozporządzeniu.

Wobec braku takiego rozporządzenia, URE rekomenduje producentom energii z wykorzystaniem drewna energetycznego, aby gromadząc dokumenty „kierowali się przede wszystkim koniecznością uzyskania potwierdzenia, iż wykorzystany materiał drzewny spełnia wymagania ustawowe definicji drewna energetycznego, tj. że ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową, uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie”.

Urząd zauważa przy tym, że zgodnie z dotychczasową praktyką, w przypadku surowca drzewnego pozyskiwanego poza granicami kraju, dokumenty pozwalające na zakwalifikowanie danego rodzaju drewna jako drewna energetycznego, powinny pochodzić od organów lub instytucji z kraju pochodzenia.

Oznacza to, że takie dokumenty powinny zostać zalegalizowane lub zgodność przedkładanych dokumentów z prawem miejsca ich wystawienia powinna zostać potwierdzona w sposób określony w art. 3 zd. 1 Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, czyli klauzulą apostille.

gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

4x1MW PV

3x1MW + 0,87MW Elektrownie Słoneczne z Pozwoleniem na budowę. Przyłącz na działce. Cena netto zawi czytaj dalej...

Poszukujemy firmy instalatorskie (sektor OZE)

Poszukujemy firmy instalatorskie do współpracy biznesowej przy budowie instalacji PV na terenie całe czytaj dalej...

Kupimy projekty farm PV w fazie RTB

Jesteśmy zainteresowani kupnem projektów farm PV, które uzyskały pozwolenie na przyłączenie do sieci czytaj dalej...

Panele Tier1 - Astronergy CHSM dla projektów

Oferujemy moduły Tier1 Astronergy poli/monokrystaliczne. Tylko ilości kontenerowe. Marka uzyskała s czytaj dalej...