Ostatni dzwonek na gwarancje pochodzenia energii z kogeneracji za rok 2016

Ostatni dzwonek na gwarancje pochodzenia energii z kogeneracji za rok 2016
Foto. SPD Biogas
REKLAMA

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że w dniu 30 stycznia upływa termin na skuteczne złożenie wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia za wytworzenie energii elektrycznej w instalacjach kogeneracyjnych za okres od 1 października do 31 grudnia 2016 r.

Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji jest dokumentem poświadczającym, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona w wysokosprawnej kogeneracji. Z gwarancji pochodzenia nie wynikają prawa majątkowe, a jej przekazanie następuje niezależnie od przeniesienia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z kogeneracji.

Gwarancję pochodzenia wydaje się na pisemny wniosek przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, składany do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, na którego obszarze działania została przyłączona jednostka kogeneracji, w terminie 30 dni od dnia zakończenia wytworzenia danej ilości energii elektrycznej objętej wnioskiem.

Z upływem wskazanego trzydziestodniowego terminu wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia powinien zostać fizycznie przedłożony właściwemu OSD lub OSP.

Gwarancja pochodzenia jest wydawana w postaci elektronicznej i przekazywana bezpośrednio do rejestru gwarancji pochodzenia. Jest oznaczona indywidualnym numerem, zawiera zakres danych tożsamy z danymi wskazanymi we wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia oraz datę jej wydania, a także oznaczenie państwa, w którym została wydana.

URE zaznacza, że o ile gwarancję pochodzenia wydaje się za wytworzoną energię elektryczną z dokładnością do 1 MWh, potwierdzenie, o którym mowa powyżej, dokonywane powinno być z dokładnością do 1 kWh (do trzeciego miejsca po przecinku).

Przykładowy wzór wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia CHP znajduje się na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki, w zakładce Przydatne formularze.

red. gramwzielone.pl

Zobacz również

Komentarze

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

Giełda OZE

Poszukujemy firm wykonawczych do budowy instalacji fotowoltaicznych

W związku z rozwojem projektu fotowoltaicznego Engie Zielona Energia Sp. z o.o. poszukuje firm wykon czytaj dalej...

Dotacja 85% na OZE+maszyny i urządzenia

Nowość na polskim rynku finansowym i OZE dla sektora MŚP i dużych firm Maszyny i urządzenia + OZE = czytaj dalej...

Fotowoltaika z dotacją 85% Warmia i Mazury

Czas na instalację fotowoltaiczną w Twojej firmie ! Dotacja na Warmii i Mazurach nawet 85% !!! Nie w czytaj dalej...

Lubuskie dotacje na OZE w 2018 roku

W związku z anulowaniem ogłoszonego konkursu dotacji na budowę instalacji OZE o mocy do 2 MWp w fo czytaj dalej...