Co jest niezbędne dla promowania biogazu w Polsce?

Co jest niezbędne dla promowania biogazu w Polsce?
CEERES press
REKLAMA

Nowo wybrany polski rząd wyraża zainteresowanie wzrostem rozwoju branży biogazowej w Polsce. Dzieje się tak z różnych powodów, ponieważ biogaz przynosi wiele korzyści oprócz zwykłego produkowania energii elektrycznej – pisze Randy Mott, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Biogazu. 

Wymienić tu należy produkcję prawie równoważnej ilości ciepła, powodującej redukcję liczby starzejących się małych elektrociepłowni węglowych, większe wchłanianie składników odżywczych z materiału organicznego stosowanego jako nawóz, redukcję wypłukiwania substancji powodujących eutrofizację wód lokalnych i obniżenie kosztów ekologicznej utylizacji odpadów zarówno dla lokalnych społeczności i jak biznesu. Biogazownie mogą działać na stałym poziomie mocy lub moc wyjściowa może być zmieniana w zależności od popytu.

Polskie Stowarzyszenie Biogazu udokumentowało, że opłacalność biogazu jest jedną z najwyższych w porównaniu z innymi technologiami odnawialnych źródeł energii, ponieważ przynosi tak wiele dodatkowych korzyści. Zgodnie z wymaganiami UE dotyczącymi OZE do 2020 roku, biogaz produkuje zarówno odnawialną energię elektryczną jak i ciepło, których cena liczona łącznie jest i tak porównywalna z innymi technologiami produkującymi jedynie energię elektryczną.

W jaki sposób Polska może uzyskać te korzyści bez tworzenia systemu bardzo wysoki dotacji, tak jak miało to miejsce w Niemczech, gdzie rozwój sektora biogazowego był silnie wspomagany przez państwo (granicach od 19 do 29 eurocentów za 1 kWh)? Poza ustanowieniem systemu wsparcia na właściwym poziomie i bazującego na realnych danych ekonomicznych oraz zmiany procedur wsparcia (od systemu małych aukcji w nowym prawie do bardziej stabilnych i przewidywalnych), istnieje także kilka prostych środków, które mogą zostać podjęte, tak aby nie zwiększać obciążeń podatników czy końcowych użytkowników energii, ale rzeczywiście zmniejszyć ich koszty.

Niemiecki Instytut Fraunhofera określił, że koszty biogazu w Niemczech w 2013 roku kształtowały się w granicach od 14 do 21 eurocentów (bez uwzględnienia wielkości biogazowni).

W przeciwieństwie do innych technologii odnawialnych źródeł energii, koszty biogazu nie zmniejszają się: "w ostatnich latach dało się zidentyfikować brak obniżki poszczególnych kosztów inwestycyjnych." Do krytycznych czynników wpływających na koszt biogazu zalicza się wielkość instalacji, wykorzystanie powstałego w procesie ciepła oraz koszt substratów. Koszty substratów obejmują nie tylko koszty nabycia, ale w większości przypadków także koszty wstępnej obróbki, magazynowania, odwodnienia itp.

Proponowana aukcyjna cena referencyjna dla instalacji o wielkości poniżej 1 MW wynosi aktualnie 500 zł/MWh. To jest tylko ok. 11 eurcentów w porównaniu do wyżej wymienionych kosztów. Do tego należy dodać wsparcie kogeneracji, gdy ciepło powstałe w instalacji jest wykorzystywane na zewnątrz. Wsparcie to wynosi 2-3 eurocentów/MWh produkowanej energii elektrycznej (przy założeniu 120 zł/1 MWh wsparcia kogeneracji). To i tak jest w dalszym ciągu za mało, aby zapewnić wystarczające wsparcie projektów biogazowych bez wspomagania ich znaczącymi grantami dla zabezpieczenia kosztów kapitałowych. Należy dodać, że fundusze grantowe są ograniczone a i tak przytłaczająca większość istniejących biogazowni rolniczych powstała przy ich udziale. Jest to jeden z głównych powodów, dlaczego liczba biogazowni w Polsce jest tak niska. 

Tworzenie atrakcyjnego i sprawiedliwego systemu wsparcia dla biogazu wymaga wprowadzenia pewnych zmian. Po pierwsze, jest rzeczą oczywistą, że większe instalacje są bardziej opłacalne ekonomicznie i stanowią wartość dla społeczeństwa. Obecna wielkość 1 MW (wykluczająca udział w dużej aukcji) powinna zostać podniesiona do 2 MW. Większość istniejących w Polsce biogazowni rolniczych posiadało moc ponad 1 MW. Taka moc odzwierciedla rzeczywistość gospodarczą i techniczną, i powinna być uwzględniona w systemie wsparcia.

Po drugie, aukcje są nieefektywne dla małych instalacji biogazowych. Żadna aukcja, kiedykolwiek i gdziekolwiek na świecie, nie przyniosła jakiejkolwiek korzyści małej lub średniej instalacji biogazowej.

Mali i średni przedsiębiorcy bardzo niechętnie inicjują proces inwestycyjny bez gwarancji, że ich projekty otrzymają wsparcie ze strony państwa oraz bez wiedzy, jaki będzie poziom wsparcia kiedy ich inwestycja zostanie ukończona i zakwalifikowana do aukcji (zazwyczaj jest to 24-36 miesięcy od momentu poniesienia pierwszych kosztów inwestycyjnych). Projekty biogazowe, które są aktualnie realizowane w Polsce, korzystają z dotacji inwestycyjnych. Projekty bez takich dotacji, w sytuacji braku pewności wsparcia w przyszłości, praktycznie nie istnieją.

Aby osiągnąć te korzyści, Polska musi zapewnić taki system wsparcia, który opierać się będzie na zasadach efektywności ekonomicznej. Aktualnie nie ma praktycznie regulacji pozwalających na otrzymanie właściwego wsparcia przez małe biogazownie rolnicze. Brakuje także systemu wsparcia dla optymalnej wielkości instalacji 1-2 MW. Forsowanie sytemu aukcji dla instalacji o mocy powyżej 1 MW bazującego jedynie na cenach produkcji energii elektrycznej oznacza, że żadne projekty biogazowe powyżej 1 MW nie będą realizowane. Ograniczanie listy dozwolonych substratów, pomimo funkcjonowania ich szerszego spektrum dozwolonego w UE, nie ma także sensu. Wprowadzenie właściwych zmian w polityce biogazowej jest stosunkowo proste, a ich uzasadnienie jest całkiem jasne.

Większy, bardziej kompleksowy obraz pokazujący jak osiągnąć cel energetyczny 2020 r., odpowiadający systemowi wsparcia publicznego UE, zapewni, że polski potencjał energetyczny będzie wykorzystany w sposób optymalny. Zapewni jednocześnie poziom wsparcia efektywny na tyle, by pobudzić inwestycje w sektorze, ale w stopniu na tyle optymalnym, aby nie wpływały one niekorzystnie na ceny energii.

Nasza propozycja dotycząca rozwiązania problemu polega na wprowadzeniu programu certyfikatów, opartego na faktycznych kosztach produkcji, zaakceptowanego przez EU. Ulepszony program certyfikatów musi być wprowadzony odpowiednio szybko i powinien odpowiadać zasadom wspólnotowym, ale musi także zapewnić powstawanie nowych instalacji w ciągu kilku najbliższych lat. Ograniczenie systemu wsparcia do aukcji zabije małe projekty oraz opóźni te większe, tak że cel energetyczny 2020 r. nie zostanie osiągnięty. Ulepszony system certyfikatów może być także wprowadzony w celu zaspokojenia najnowszych zasad pomocy państwa.

PSB chętnie podejmie współpracę dla promowania dyskusji dotyczącej wszystkich wyżej wymienionych zagadnień, a także ich rzeczowej oceny przez rząd oraz opinię publiczną.

Link do dalszej części artykułu 

Randy Mott, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Biogazu

Zobacz również

Komentarze (14)

* Dodanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Dorsz |
Koncerny budują nowe fermy świńskie i nie ma co zrobić z gnojowicą, która jest zabójcza dla wód gruntowych (czytaj: pitnych) i poprzez rzeki dostaje się do Bałtyku, przez co to morze umiera. Wykombinowali, że mogą się podczepić pod dotacje na budowę takich biogazowni. Tylko to co pozostaje po procesie fermentacji również jest zabójcze dla środowiska tak samo, jak to niejadalne mięso z tuczu fermowego świń. Gdyby w OZE chodziło o czystą energię, a nie o pieniądze, to instalowano by tylko elektrownie PV i małe wiatraki. (3-10 kW). Biogazownie fajnie pachną!
ast |
Dorsz. W Niemczech jest 6000 biogazowni. Z tej ilości 2000 to biogazownie nowego typu. Dlaczego tam nie śmierdzi? Bo proces fermantacji metanowej trzeba umieć prowadzić. To jest taka sama sztuka jak kazda inna. Teraz do Randy Mott. Szanowny Panie. Prosimy o konkrety a nie ogólniki. Konkrety to konkretne działania jakie powinien podjąć Polski Rząd. Na przykład. Zrezygnować z aukcji bo .... . Ustalić cenę za sprzedaż 1 MWh w wysokości 560 złotych gdyż .... . Uruchomić dotacje w trybie pilnym gdyż w 2015 roku wyprodukowaliśmy 17 000 GWh czyli jesteśmy w połowie drogi a pozostało nam 4 lata. Uchwalić ustawę o OZE bo czas nagli i bedziemy placili w 2021 roku miliardy za kupno energii z OZE. ITD. Ja je dałem w listopadzie 2015 roku i jest efekt. Potrzeba konkretnego wsparcia w postaci konkretów.
elektryk49 |
Kolejny absurd, który doprowadzi do tego, że oprócz górników w kolejce po pomoc państwa ustawią się w kolejce niebawem biogazownie. Taki sam koniec spotka geotermie i wiele innych dziedzin energetyki. Amatorzy(rząd) kontynujują swoją koncepcję węgla i innych źródeł, które na pewno nie są odpwiedzią na wyzwania XXI wieku.
OZE GENESIS |
„W porównaniu z badanymi próbkami biomasy, węgiel kamienny nie jest materiałem wypadającym gorzej pod względem emisji zanieczyszczeń. W szeregu przypadków wydaje się być on nawet materiałem dużo lepszym. Wystarczy zastosować temperaturę spalania powyżej 900 °C, aby nie miał on „konkurenta” pod względem wydzielanego CO. Żaden bowiem z badanych materiałów biomasy stałej nie osiągnął podobnych mu wyników w tym zakresie. Także w sferze emisji tlenku azotu, węgiel kamienny nie powoduje największej jego emisji. Wskaźniki emisji umieszczają go raczej w gronie materiałów powodujących małą emisję tego związku (zajmuje miejsce obok drewna i trocin). Niewątpliwie największą emisją NO charakteryzuje się makuch rzepakowy. W temperaturze powyżej 800 °C węgiel, tak jak i biomasa, emituje mniejsze ilości ogólnego węgla organicznego. Jedynie w temperaturze 700 °C emisja TOC ze spalania węgla kamiennego jest wyższa. Jest to zjawisko bardzo niekorzystne, gdyż świadczy o przebiegu wysokotemperaturowej wtórnej syntezy związków organicznych z rodników organicznych obecnych w strefie spalania. Synteza ta polega między innymi na cyklizacji tj. budowie i zamykaniu pierścieni aromatycznych, a w dalszym etapie chlorowaniu i syntezy dioksyn. Chlor gazowy jest obecny praktycznie zawsze w strefie spalania, gdyż wszystkie paliwa, w tym również biomasa zawierają niewielkie ilości chloru. W przypadku spalania węgla wysokotemperaturowa synteza dioksyn przebiega w niewielkim stopniu ze względu na inhibicyjny wpływ siarki obecnej w węglu. W przypadku biopaliw zawartość siarki jest znacznie niższa i tym samym można oczekiwać emisji dioksyn i furanów. Potwierdzają to wyniki badań spalania drewna prowadzone w ostatnich latach przez licznych badaczy [5-7]. (Nussbaumer 1999, Lavric 2004, 2005) Jak widać, spalanie biomasy stałej w większości przypadków nie powoduje zmniejszenia wydzielanych zanieczyszczeń. Porównanie wpływu warunków procesu spalania na emisję zanieczyszczeń nie daje jednoznacznych wyników i wytycznych, umożliwiających wybór jednego „dobrego” paliwa. Każde z badanych wyróżnia się bowiem osobliwymi cechami w wybranych dla siebie warunkach. Wykonane badania dają jednak możliwość stworzenia sobie obrazu charakteryzującego dany materiał. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że w wielu przypadkach wyznaczone wskaźniki emisji dla spalania biomasy są wyższe niż dla węgla kamiennego. W szczególności dotyczy to emisji sumy związków organicznych. Emisja ta w przypadku energetycznego spalania paliw nie jest normowana w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, a może stanowić zagrożenie dla środowiska, gdyż może być ona również źródłem niekontrolowanej emisji dioksyn do środowiska. Reasumując należy stwierdzić, że z punktu widzenia emisji zanieczyszczeń do powietrza trudno uznać biomasę za paliwo wybitnie ekologiczne i niskoemisyjne.”
Randy Mott PBA |
The comment about the digestate byproduct from pig slurry is totally ignorant. The potentially harmful ingredients in processed pig slurry are zinc and copper which are not affected at all by the anaerobic digestion process. See EU Joint Research Center study in Biowaste "End of Waste" 2014, A biogas plant adds nothing harmful to the feed-stock; in fact, the bacteria destroy large chain organic molecules that are the major source of odor in the feed-stock. 80-95% reduction of odor coming out the end of the process is routine. The Danish EPA also studies their biogas plants for odor issues and concludes that there were no substantial odor problems where the plants were properly constructed. I am happy to speak anywhere publicly on the subject and provide detailed technical references. Komentarz o pofermentacyjnych przez produktu z gnojowicy świńskiej jest kompletnym ignorantem. Potencjalnie szkodliwych składników w przetworzonej gnojowicy są cynk i miedź, które nie wpływają w ogóle przez beztlenowego procesu trawienia. Zobacz studium Wspólne Centrum Badawcze UE w Bio Waste "End of Waste" 2014 Biogazownia dodaje nic szkodliwe dla feed-magazynowych; W istocie, bakterie zniszczenie dużych łańcucha cząsteczek organicznych, które są podstawowym źródłem zapachu w zasobniku w magazynie. 80-95% zmniejszenie zapachu wychodzący koniec procesu jest rutynową. Duńska Agencja Ochrony Środowiska bada także ich biogazowni do kwestii zapachu i stwierdza, że nie wystąpiły żadne istotne problemy zapach, w którym rośliny zostały wykonane prawidłowo. Cieszę się mówić wszędzie publicznie na ten temat i przedstawić szczegółowe referencje techniczne.
Loans Online |
direct lender installment loans loan lenders personal loans with low interest rates [url=https://cashnow.cars]loan lenders[/url]
Get A Loan |
lender direct lender payday loans direct lender installment loans [url=https://cashnow.cars]payday loans direct lender[/url]
Bad Credit |
loan lenders loans no checking account lender [url=https://cashnow.cars]payday loans direct lender[/url]
Bad Credit |
direct lender installment loans lender lender [url=https://cashnow.cars]direct lender payday loans[/url]
Payday Loans Online |
christmas loan lender lender [url=https://cashnow.cars]low interest rate personal loans[/url]
Loan Cash |
next day loans money lender money lender [url=https://cashnow.cars]lender[/url]
Best Online Loans |
lender lender payday loan direct lender [url=https://cashnow.cars]loans online instant approval 5000[/url]
JosephCrila |
Строительный сезон еще в разгаре, но объекты уже понемногу готовят к зиме. Многие начатые этим летом стройки частных домов возобновятся следующей весной. Читайте об этом подробнее на сайте [url=http://omontazhe.ru]omontazhe.ru[/url]
SEOrag |
маркетинговое интернет агентство — создание сайтов под ключ, поддержка и поисковое [url=http://seorussian.ru]продвижение сайтов[/url] в яндексе и google. портфолио работ, цены на услуги. контакты, онлайн-заявка - [url=http://seorussian.ru]seorussian.ru[/url]

Giełda OZE

Projekt PV 16,32MW (+9MW) (+30MW)

Położenie - Kamień Mały gmina Witnica województwo Lubuskie, teren 33,57ha Dokumentacja: - decyzja czytaj dalej...

Zlecę zaprojektowanie farm 1MW i 0.5 MW

Zlecę wykonanie projektu dwóch farm fotowoltaicznych.( 1 MW i 0.5 MW). czytaj dalej...

PILNIE zlecę montaż KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Poszukujemy ekip monterskich do długoterminowej współpracy w zakresie montażu instalacji solarnych, czytaj dalej...

Kupie elektrownie wodną

Kupie elektrownie wodną lub lokalizacje powyżej 70kw w całej Polsce. Ofert prosze wysyłać na email H czytaj dalej...